رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnonobjective١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٥غیر واقعی مصنوعی غیرطبیعیگزارش
12 | 0
first time customer١٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٥مشتری کم تجربه مشتری مبتدی مشتری تازه واردگزارش
14 | 0
first time١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٥مبتدی تازه واردگزارش
18 | 0
store credit٢١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٤کارت اعتباری فروشگاهی اعتبار خواروبار فروشی گزارش
12 | 0
cloud based٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٤مبتنی بر بستر ابرگزارش
12 | 0
contracting office٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٤دفتر تنظیم قراردادها اداره امور قراردادهاگزارش
12 | 0
bubble map٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٣نقشه حبابیگزارش
12 | 0
walk through your dor٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/١٣وارد شدن به فروشگاه بازدید کردن از فروشگاه enter the store/shopگزارش
12 | 0
traffic counting٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شمارش بازدید آمار آمد و شد آمار رفت و آمدگزارش
12 | 0
price value١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٣مظنه قیمتیگزارش
12 | 0
detached view١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٣دیدگاه عاری از تعصب دیدگاه بی طرفانهگزارش
14 | 0
hesitator١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٣درنگ کنندهگزارش
14 | 0
avoider١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣اجتناب کننده گریزگراگزارش
12 | 0
explorer١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٣جوینده ماجراجو پوینده کاشف کاوشگرگزارش
23 | 0
skeptics١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شکاکان شک گرایانگزارش
14 | 0
market segment١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٣بخش بازار بخش بندی بازارگزارش
14 | 0
technology readiness indicator١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شاخص آمادگی فناوری ( TRI )گزارش
12 | 0
enabled١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٣( پسوند ) با قابلیت دارای قابلیت مبتنی برگزارش
25 | 0
menu board١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٣تابلوی منوگزارش
12 | 0
snapshot١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٣نمای کلی نمای اجمالی گزارش
16 | 0
surge pricing٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قیمت گذاری نوسانیگزارش
14 | 0
airline seat٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٢بلیط هواپیما رزور هواپیماگزارش
12 | 0
off load٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٢محول کردن واگذار کردنگزارش
14 | 0
shopper facing٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٢تعامل با خریدار برقراری ارتباط مستقیم با خریدارگزارش
12 | 0
customer facing٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢تعامل با مشتری برقراری ارتباط مستقیم با مشتریگزارش
16 | 0
at time١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٢همزمانگزارش
14 | 0
units per transaction١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢واحد در هر معامله واحد در هر تراکنشگزارش
14 | 0
boutique house١١:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢بوتیک سراگزارش
12 | 1
traveling staff١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١کارکنان سیارگزارش
12 | 0
understate١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١نادیده گرفتن ناچیز شمردنگزارش
12 | 0
prince edward island١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١١جزیره پرنس ادوارد ( کانادا )گزارش
14 | 0
undertrained١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/١١عدم دریافت آموزش کافیگزارش
12 | 0
if relevant١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١درصورت لزوم درصورت مناسبت برحسب اقتضاگزارش
12 | 0
in operation١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١دایر و برقرار بودن فعالیت داشتنگزارش
14 | 0
needs assessment١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١١نیازسنجیگزارش
14 | 0
substitute teacher٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٠معلم موقت جانشین معلمگزارش
12 | 0
staffing agency٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٠موسسه کارمندیابیگزارش
12 | 0
temp agency٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٠موسسه کاریابی مشاغل موقتیگزارش
12 | 1
pure play retailer١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٠خرده فروش الکترونیکیگزارش
14 | 0
take down١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩برچیدن منحل کردنگزارش
14 | 0
chicken ball١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩کوفته مرغگزارش
12 | 0
brand consideration١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩تامل یا تعقل پیرامون برند ملاحظات برندگزارش
12 | 0
fear of missing out١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩ترس از دست دادن فرصت خریدگزارش
12 | 0
linguistic variable١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨متغیر زبانیگزارش
14 | 0
fuzzy scale١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨طیف فازیگزارش
12 | 0
on time delivery١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨تحویل به هنگام تحویل به موقعگزارش
12 | 0
working in parallel١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨موازی کاریگزارش
12 | 0
co opetition١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨رقابت همکارانهگزارش
14 | 0
orchestration١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧میان داریگزارش
12 | 0
baked goods١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مواد غذایی طبخ شدهگزارش
16 | 0