رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهavoider١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣اجتناب کننده گریزگراگزارش
12 | 0
explorer١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٣جوینده ماجراجو پوینده کاشف کاوشگرگزارش
21 | 0
skeptics١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شکاکان شک گرایانگزارش
14 | 0
market segment١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٣بخش بازار بخش بندی بازارگزارش
14 | 0
technology readiness indicator١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣شاخص آمادگی فناوری ( TRI )گزارش
12 | 0
enabled١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٣( پسوند ) با قابلیت دارای قابلیت مبتنی برگزارش
25 | 0
menu board١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٣تابلوی منوگزارش
12 | 0
snapshot١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٣نمای کلی نمای اجمالی گزارش
16 | 0
surge pricing٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قیمت گذاری نوسانیگزارش
14 | 0
airline seat٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٢بلیط هواپیما رزور هواپیماگزارش
12 | 0
off load٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٢محول کردن واگذار کردنگزارش
14 | 0
shopper facing٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٢تعامل با خریدار برقراری ارتباط مستقیم با خریدارگزارش
12 | 0
customer facing٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢تعامل با مشتری برقراری ارتباط مستقیم با مشتریگزارش
16 | 0
at time١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٢همزمانگزارش
14 | 0
units per transaction١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢واحد در هر معامله واحد در هر تراکنشگزارش
14 | 0
boutique house١١:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢بوتیک سراگزارش
12 | 0
traveling staff١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١کارکنان سیارگزارش
12 | 0
understate١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١نادیده گرفتن ناچیز شمردنگزارش
12 | 0
prince edward island١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١١جزیره پرنس ادوارد ( کانادا )گزارش
14 | 0
undertrained١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/١١عدم دریافت آموزش کافیگزارش
12 | 0
if relevant١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١درصورت لزوم درصورت مناسبت برحسب اقتضاگزارش
12 | 0
in operation١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١دایر و برقرار بودن فعالیت داشتنگزارش
14 | 0
needs assessment١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/١١نیازسنجیگزارش
14 | 0
substitute teacher٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٠معلم موقت جانشین معلمگزارش
12 | 0
staffing agency٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٠موسسه کارمندیابیگزارش
12 | 0
temp agency٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٠موسسه کاریابی مشاغل موقتیگزارش
12 | 1
pure play retailer١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٠خرده فروش الکترونیکیگزارش
14 | 0
take down١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩برچیدن منحل کردنگزارش
14 | 0
chicken ball١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩کوفته مرغگزارش
12 | 0
brand consideration١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩تامل یا تعقل پیرامون برند ملاحظات برندگزارش
12 | 0
fear of missing out١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩ترس از دست دادن فرصت خریدگزارش
12 | 0
linguistic variable١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨متغیر زبانیگزارش
14 | 0
fuzzy scale١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨طیف فازیگزارش
12 | 0
on time delivery١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨تحویل به هنگام تحویل به موقعگزارش
12 | 0
working in parallel١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨موازی کاریگزارش
12 | 0
co opetition١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨رقابت همکارانهگزارش
14 | 0
orchestration١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧میان داریگزارش
12 | 0
baked goods١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مواد غذایی طبخ شدهگزارش
12 | 0
notice period١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مدت زمان اطلاع برای استعفا دوره اطلاع رسانی فاصله زمانیگزارش
18 | 0
order fulfillment١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦انجام سفارش واگذاری سفارش تحویل سفارشگزارش
14 | 0
keep one awake at night١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سلب آرامش شدنگزارش
12 | 0
reface١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦بازسازی کردنگزارش
12 | 0
inexpensively١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦با کمترین هزینهگزارش
12 | 1
building permit٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦پروانه ساختگزارش
14 | 0
signage٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥تابلوهای علائم تبلیغاتیگزارش
21 | 0
color space٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤فضای رنگگزارش
12 | 0
light map١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤نگاشت نوریگزارش
14 | 0
lighting theory١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤نظریه نورپردازیگزارش
12 | 0
color vision١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤بینایی رنگگزارش
12 | 0
ad libbing٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣بدیهه گوییگزارش
14 | 0