رهگذر

رهگذر ضمن سپاس از دست اندرکاران گران قدر وبسایت پر محتوا و کاربردی آبادیس، امیدوارم بتوانم سهم هر چند ناچیزی در این مجموعه ارزشمند داشته باشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhermeneutics١١:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٠٥علم هرمنوتیک تأویل شناسیگزارش
9 | 0
meta component١٠:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥فرا مؤلفه فرا جزءگزارش
5 | 0
multimodality١٠:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥چند وجهیت چند وجه نماییگزارش
5 | 0
postformal pedagogies١٠:١٠ - ١٤٠٠/١١/٠٥پداگوژی های پساصوریگزارش
2 | 0
empowering١٠:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٥توانمندسازگزارش
5 | 0
distillation١٠:٠٢ - ١٤٠٠/١١/٠٥استخراجگزارش
5 | 0
voice٠٩:٥٨ - ١٤٠٠/١١/٠٥ابراز عقیده اظهار گفتارگزارش
5 | 0
embracing١٨:١٣ - ١٤٠٠/١١/٠٤فراگیر جامعگزارش
5 | 0
formalist١٦:١٢ - ١٤٠٠/١١/٠٤صورت گراگزارش
2 | 0
bricoleur١٦:٠٧ - ١٤٠٠/١١/٠٤محقق همه چیز دان بحرالعلومگزارش
2 | 0
bricoleur١٦:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٠٤بریکولر آدم همه فن حریف تعلیم یافته ای است که در مقیاس بسیار گسترده ای تحقیق کرده استگزارش
2 | 0
community of intelligence١٤:١٦ - ١٤٠٠/١١/٠٤جامعه اطلاعاتیگزارش
2 | 0
grand narrative١٤:١٤ - ١٤٠٠/١١/٠٤کلان روایت روایت غالب روایت فراگیر فراروایتگزارش
2 | 0
self knowledge١١:٣٩ - ١٤٠٠/١١/٠٤خویشتن شناسیگزارش
7 | 0
meta awareness١٠:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٤فرا آگاهیگزارش
2 | 0
postformalist١٠:١٥ - ١٤٠٠/١١/٠٤پساصورت گراگزارش
2 | 0
savoir٠٩:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٤دانشگزارش
2 | 0
self reflective consciousness٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/١١/٠٣آگاهی خودبازتابنده هشیاری خودبازتابندهگزارش
5 | 0
a note on١٨:٥٦ - ١٤٠٠/١١/٠٣یادداشتی برگزارش
2 | 0
cognicentric١٨:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٣شناخت محورگزارش
2 | 0
vision logic١٨:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٣منطق بصریگزارش
2 | 0
unitary thinking١٥:٢٩ - ١٤٠٠/١١/٠٣تفکر وحدت گراگزارش
2 | 0
mythopoesis١٥:٢٦ - ١٤٠٠/١١/٠٣اسطوره آفرینیگزارش
2 | 0
mythopoeia١٥:٢٢ - ١٤٠٠/١١/٠٣اسطوره آفرینیگزارش
2 | 0
future mindedness١٥:١٩ - ١٤٠٠/١١/٠٣آینده نگریگزارش
2 | 0
problem finding١٥:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣مشکل یابیگزارش
2 | 0
dialecticism١٣:٥٤ - ١٤٠٠/١١/٠٣دیالکتیک گراییگزارش
2 | 0
speak of١٣:٠١ - ١٤٠٠/١١/٠٣یاد کردنگزارش
7 | 0
planetization١٢:٣٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣سیاره سازیگزارش
2 | 0
ego freedom١٢:٣٠ - ١٤٠٠/١١/٠٣آزادی نفسگزارش
2 | 0
egoism١٢:٢٥ - ١٤٠٠/١١/٠٣egoism: خودگرایی egotism : خودخواهیگزارش
2 | 0
originary١١:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٠٣اصیلگزارش
2 | 0
reintegration١١:٤٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣یکپارچه سازی مجددگزارش
2 | 0
cultural creatives١١:٢٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣مبتکران فرهنگی خالقان فرهنگیگزارش
2 | 0
consciousness mind٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٠٣ضمیر خودآگاهگزارش
2 | 0
pre rational٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/١١/٠٣پیشاعقلانیگزارش
2 | 0
intellectual mind٠٠:١٦ - ١٤٠٠/١١/٠٣ذهن خردمند ذهن اندیشورگزارش
2 | 0
sentient mind٠٠:١٤ - ١٤٠٠/١١/٠٣ذهن هشیارگزارش
2 | 0
morphic field٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/١١/٠٢میدان شکل سازگزارش
2 | 0
infold٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/١١/٠٢محصور کردنگزارش
2 | 0
symbological١٨:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٠٢نمادینگزارش
2 | 0
atavistic١٧:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٠٢نیاکان گراگزارش
2 | 0
racist view١٧:٠٠ - ١٤٠٠/١١/٠٢دیدگاه نژادگراگزارش
2 | 0
naturphilosophie١٥:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٠٢فلسفه طبیعت فلسفه طبیعیگزارش
5 | 0
encapsulate١٥:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٠٢دربر گرفتنگزارش
5 | 0
ontogenetic١٥:١٨ - ١٤٠٠/١١/٠٢پدیدآیی فردیگزارش
5 | 0
phylogenetic١٥:١٤ - ١٤٠٠/١١/٠٢پدیدآیی نوعیگزارش
2 | 1
parallels١٥:١٠ - ١٤٠٠/١١/٠٢تشابهاتگزارش
7 | 0
perspectival١٤:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٠٢منظرگراییگزارش
2 | 0
recapitulate١٤:٢٧ - ١٤٠٠/١١/٠٢بازپدید آوردنگزارش
5 | 0