پیمان عطایی

پیمان عطایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcritical regionalism theory٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١١نظریه منطقه گرایی انتقادی رویکردی در معماری است که برای مقابله با بی مکانی و بی هویتی سبک بین المللی تلاش می کند، بلکه فردگرایی و تزئینات معماری پست ... گزارش
0 | 0
targeted١٥:٣١ - ١٣٩٩/١٢/١٠مورد نظرگزارش
7 | 0
seasoned١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠کارکشتهگزارش
9 | 0
submission١١:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٠مطلب پیشنهادی برای چاپ در مجله یا نشریهگزارش
2 | 0
per se١٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٠به خودی خود فی نفسهگزارش
0 | 0
cybernetic٠٠:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٠مربوط به سایبرنتیک ( علم ارتباطات و سیستم های کنترل خودکار )گزارش
5 | 0
specificity٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مشخصهگزارش
2 | 1
consistent١٥:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٨ادامه دارگزارش
9 | 0
import٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٨معنی مفهومگزارش
7 | 0
polemic١٧:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧مذاکره گزارش
0 | 0
manifest١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٧خط فکریگزارش
12 | 1
user flow١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧"جریان کاربر" مسیری است که توسط یک کاربر نمونه بر روی یک وب سایت یا برنامه برای تکمیل یک کار انتخاب شده است. جریان کاربر آن ها را از نقطه ورودی، از ط ... گزارش
0 | 0
conventionalized١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧متعارفگزارش
2 | 0
machinery١٨:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦دستگاهگزارش
7 | 0
ethnographic١٦:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مردم شناسیگزارش
5 | 1
established١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مرسوم رایج متداولگزارش
14 | 0
dimension٠٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦جنبهگزارش
14 | 0
proportion٢١:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥ابعادگزارش
12 | 1
across٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٥به واسطه یگزارش
7 | 1
concrete٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٤بلوک بتنیگزارش
0 | 0
cyclically٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤به طور چرخشی به طور گردشی به طور دورانیگزارش
0 | 0
removed distance٢٣:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣فاصله دورگزارش
0 | 0
mindedness٢١:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تفکرگزارش
7 | 0
inductive٢١:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣استقراییگزارش
14 | 0
deductive٢١:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٣قیاسیگزارش
2 | 1
continental philosophy٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣فلسفه قاره ای: در کاربرد معاصر، به مجموعه ای از سنت ها در فلسفهٔ سده های ۱۹ و ۲۰ میلادی در قارهٔ اروپا گفته می شود. [۱] این عبارت، نخستین بار، در نیم ... گزارش
2 | 0
committee dissertation٢١:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣هیئت بررسی پایان نامه هیئت ژوری هیئت داوران پایان نامه هیئت داوری پایان نامهگزارش
0 | 0
laypeople١٤:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مردم عادی عموم مردمگزارش
9 | 1
dominantly٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مسلطگزارش
0 | 0
strada٠٠:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٣به ایتالیایی خیابانگزارش
0 | 0
culminate٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٢شکوفا شدنگزارش
2 | 1
falsify٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٢تکذیب کردنگزارش
2 | 1
fellow students١٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠همکلاسی ها - همشاگردیهاگزارش
2 | 0
implication١٣:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠دستاوردگزارش
16 | 0
ground١٠:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠توجیه کردنگزارش
7 | 0
venue٠٩:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩حوزهگزارش
9 | 1
multistep٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨چند مرحله ایگزارش
0 | 0
preconception١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨پیش زمینهگزارش
2 | 0
educative١٤:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٢٧فرهنگ سازگزارش
0 | 0
incumbent١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧فائقگزارش
2 | 0
situatedness١١:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٧تثبیت شدگیگزارش
0 | 0
representation٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧نمایهگزارش
5 | 0
transaction٠١:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦تعاملگزارش
14 | 1
transaction٠١:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦social transactions = تعاملات اجتماعیگزارش
23 | 1