برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیمان عطایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برنامه های درسی
دوره های تحصیلی
١٣٩٩/١٢/١٦
|

2 بیان کردن ١٣٩٩/١٢/١٦
|

3 مردم شناسی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

4 توسعه دادن ١٣٩٩/١٢/١٦
|

5 حول محور... ١٣٩٩/١٢/١٦
|

6 مضمون ١٣٩٩/١٢/١٦
|

7 فهرست مشروح منابع تحقیق اعم از کتابها و مقالات و ... ١٣٩٩/١٢/١٦
|

8 یک "کتابشناسی مشروح" لیستی از ارجاع ها به کتاب‌ها , مقالات و اسناد است . هر ارجاع به صورت مختصر ( معمولا در حدود ۱۵۰ کلمه ) با یک پاراگراف تشریح میش ... ١٣٩٩/١٢/١٦
|

9 تجربه و تخصص در قضاوت درباره هنر های زیبا و دیگر مسائل سلیقه‌ای ١٣٩٩/١٢/١٥
|

10 دست چین کردن و گلچین کردن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

11 صاف کردن با توری مشبک ١٣٩٩/١٢/١٥
|

12 مجموعه کاملی از شرایط محلی که در آن یک شراب و یا خانواده خاصی از شراب‌ها تولید می‌شود ، از جمله نوع خاک ، شرایط آب و هوایی ,... ١٣٩٩/١٢/١٥
|

13 پیش از ظهور فن‌آوری نوین ١٣٩٩/١٢/١٥
|

14 فعال مدنی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

15 این واژه کاربرد حرفه یک شخص در جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و با فراتر رفتن از مفهوم خاص استفاده از مهارت حرفه‌ای برای امرار معاش، بر نقشی از شهر ... ١٣٩٩/١٢/١٤
|

16 مرحله‌بندی کردن ١٣٩٩/١٢/١٤
|

17 drop off area در معماری و طراحی پلان به معنای فضاهای پرت و مرده میتواند باشد ١٣٩٩/١٢/١٤
|

18 ساختمانی که در آن قوه مقننه در هر یک از ایالات آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد . ١٣٩٩/١٢/١٣
|

19 مجلس ایالتی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

20 خانه نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا ١٣٩٩/١٢/١٣
|

21 المان شاخص ١٣٩٩/١٢/١٣
|

22 حس جهت یابی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

23 مقر ١٣٩٩/١٢/١٢
|

24 به طور ملموس
به طرز ملموس و قابل درک
١٣٩٩/١٢/١٢
|

25 بروز پیدا کردن ١٣٩٩/١٢/١٢
|

26 هماهنگ کردن
همگام کردن
همساز کردن
١٣٩٩/١٢/١١
|

27 نظریه منطقه‌گرایی انتقادی رویکردی در معماری است که برای مقابله با بی مکانی و بی هویتی سبک بین‌المللی تلاش می‌کند، بلکه فردگرایی و تزئینات معماری پست ... ١٣٩٩/١٢/١١
|

28 مورد نظر ١٣٩٩/١٢/١٠
|

29 کارکشته ١٣٩٩/١٢/١٠
|

30 مطلب پیشنهادی برای چاپ در مجله یا نشریه ١٣٩٩/١٢/١٠
|

31 به خودی خود
فی نفسه
١٣٩٩/١٢/١٠
|

32 مربوط به سایبرنتیک (علم ارتباطات و سیستم‌های کنترل خودکار) ١٣٩٩/١٢/١٠
|

33 مشخصه ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

34 ادامه دار ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

35 معنی
مفهوم
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

36 مذاکره
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

37 خط فکری ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

38 "جریان کاربر" مسیری است که توسط یک کاربر نمونه بر روی یک وب سایت یا برنامه برای تکمیل یک کار انتخاب شده‌است. جریان کاربر آن‌ها را از نقطه ورودی، از ... ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

39 متعارف ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

40 دستگاه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

41 مردم شناسی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

42 مرسوم
رایج
متداول
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

43 جنبه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

44 ابعاد ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

45 به واسطه‌ی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

46 بلوک بتنی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

47 به طور چرخشی
به طور گردشی
به طور دورانی
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

48 فاصله دور ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

49 تفکر ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

50 استقرایی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|