version

/ˈvɜːrʒən//ˈvɜːʃn̩/

معنی: تفسیر، متن، نسخه، ترجمه، شرح ویژه
معانی دیگر: برگردان، ترگمان، ویرایش، ویراست، روایت، برداشت، تعبیر، قول، اقتباس، نمونه، نوع، گونه، صورت

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: versional (adj.)
(1) تعریف: a description or report in a particular style or from one point of view.
مترادف: account, explanation, narration, story
مشابه: description, interpretation, paraphrase, report, side

- His version of what happened was quite different from hers.
[ترجمه سعید محمدی فر] کاملا متفاوت است و تفاوت بسیاز زیادی از هم دیگر در یک کلمه دارند
|
[ترجمه مصطفی] روایتواو ( مرد ) از آنچه اتفاق افتاده کامل متفات از روایت اون ( خانم ) بود
|
[ترجمه گوگل] روایت او از آنچه اتفاق افتاد با نسخه او کاملاً متفاوت بود
[ترجمه ترگمان] ورژن اون از اتفاقی که افتاد کاملا با اون فرق داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a particular form or adaptation of something.
مترادف: adaptation, interpretation, production, rendering, rendition
مشابه: arrangement, edition, portrayal, re-creation, reading, transcription

- The film version of the story was beautiful but missing many of the details of the book.
[ترجمه عبادی] داستان این نسخه از فیلم زیبا بود اما بسیاری از جزئیات کتاب از دست رفته بود
|
[ترجمه محمد] فیلم اقتباس شده از ان داستان قشنگ بود ولی بسیاری از جزئیات کتاب را نداشت
|
[ترجمه سعید محمدی فر] اسم آن کتاب درست بود ولی به دلایل نامشهود ناشر این کتاب از دسترس ها خارج شد و در حال حاظر کی از آن ناشر و ادامه داستان زندگیش خبری ندارد لطفا اگر کسی سراغی یا نشانی از اون دارد با ناشر این برنامه جهت تکمیل و کامل کردن این نسخه از کتاب ناشرین و نویسندگان کتاب هایه دیگر ک بر اساس این کتاب فیلم نامه هایی ک نوشته اند بتوانند مسیر طرقی در جامعه کتاب نشاط و سرگرمی و نه تنها زندگی مردم قدیم در آن دوره را زنده و نشان همگان در این دنیا یه واقعی ک نشانه هایی ک از کتاب بر اساس واقیعت در این دنیا وجود دارد را به ما تمامیه کتاب دوست داران کتاب داستان زیبا ک دارایه شعر و داستان هایی پر از فراز نشیب ک در این دنیایی واقعی را ک در داستان هایه این کتاب بر اساس رویا و واقیعت هایی ک در این کتاب بیان شده را بیشتر و واضح تر بتوانیم از زبان خوده ناشر کتاب و کسی ک واقیعت هایه این کتاب را به چشم خود دیده را بگذرانیم و مصل ناشر این کتاب از راز رمزهایی ک در این کتاب وجود دارد استفاده و دنیارا برایه تمام موجودات زنده نه تنها انسان ها برایه تمام موجودات فرازمینی ک در این کتاب از اسم هایی دیگر از آن استفاده شده را دریابیم وبتوانین با آنها ارتباطی دوستانه ک در جای جای این کتاب نوشته استفاده هایه لازم را ببریم ممنون از شما اگر اطلاعی از ناشر این کتاب دارین به ناشرین کتاب ها و از جمله این کتاب خبرها و توضیحات کامل خود را بیان کنید
|
[ترجمه گوگل] نسخه سینمایی داستان زیبا بود اما بسیاری از جزئیات کتاب را از دست داده بود
[ترجمه ترگمان] نسخه فیلم داستان زیبا بود اما بسیاری از جزئیات این کتاب را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a translation into another language.
مترادف: interpretation, rendering, rendition, translation

- She carried with her a Korean version of the Bible.
[ترجمه پیمان عطایی] او نسخه ی کره ای کتاب مقدس را همراه خود داشت.
|
[ترجمه گوگل] او نسخه کره ای کتاب مقدس را با خود حمل می کرد
[ترجمه ترگمان] او نسخه کره ای کتاب مقدس را باخود حمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. his version of what had happened
برداشت او از آنچه که اتفاق افتاده بود

2. a miniaturized version of a ship's engine
نمونه ریزگری شده ی موتور یک کشتی

3. a modern version of renaissance architecture
نمونه ی نوینی از معماری دوره ی رنسانس

4. a shortened version
ویرایش خلاصه شده

5. an expurgated version of chaucer's works
متن تنقیح شده ی آثار چاسر

6. king james' version of the bible
ترجمه ی انجیل به دستور شاه جیمز

7. the acting version of the story
متن نمایش نامه ای داستان

8. the concert version of the opera
اقتباس از اپرا برای کنسرت

9. the full version of his journals
متن کامل خاطرات روزانه ی او

10. the movie version of his novel
فیلم اقتباس شده از رمان او

11. the original version of this book
نسخه ی اصلی این کتاب

12. during shakespeare's lifetime, a corrupt version of "hamlet" appeared in print
در زمان حیات شکسپیر ویرایش تحریف شده و پر غلطی از ((هملت)) به چاپ رسید.

13. the senate passed its own version of the tax bill
سنا متن لایحه ی مالیات مدونه ی خودش را تصویب کرد.

14. a comparison of khayyam's text with the english version
مقایسه ی متن خیام با ترجمه ی انگلیسی آن

15. A future version of the camera is currently being developed.
[ترجمه گوگل]در حال حاضر نسخه آینده این دوربین در حال توسعه است
[ترجمه ترگمان]نسخه آینده این دوربین در حال حاضر در حال توسعه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. It looks like a miniature version of James Bond's car.
[ترجمه گوگل]شبیه نسخه مینیاتوری ماشین جیمز باند است
[ترجمه ترگمان]شبیه یک نسخه مینیاتوری از ماشین جیمز باند به نظر می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I think I preferred the television version.
[ترجمه گوگل]فکر می کنم نسخه تلویزیونی را ترجیح می دادم
[ترجمه ترگمان]فکر می کنم نسخه تلویزیون را ترجیح می دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. His version of the accident seemed most convincing.
[ترجمه گوگل]نسخه او از تصادف قانع کننده ترین به نظر می رسید
[ترجمه ترگمان]روایت او از تصادف خیلی قانع کننده به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. This is the edited version of my speech .
[ترجمه گوگل]این نسخه ویرایش شده سخنرانی من است
[ترجمه ترگمان]این نسخه ویرایش شده از سخنرانی من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. His version of events just isn't borne out by the facts.
[ترجمه گوگل]روایت او از وقایع فقط با واقعیت ها تایید نمی شود
[ترجمه ترگمان]نسخه او از وقایع فقط با حقایق از بین نرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The driver's version of the accident was different from the eyewitness'.
[ترجمه گوگل]روایت راننده از تصادف با شاهد عینی متفاوت بود
[ترجمه ترگمان]نسخه راننده این تصادف با شاهد عینی متفاوت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. He looked like a miniature version of his father.
[ترجمه گوگل]او شبیه نسخه مینیاتوری پدرش به نظر می رسید
[ترجمه ترگمان]شبیه یک نسخه کوچک از پدرش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تفسیر (اسم)
explanation, exposition, gloss, comment, annotation, interpretation, commentary, exegesis, translation, paraphrase, version, rendition, rendering

متن (اسم)
context, version, text, textuality

نسخه (اسم)
issue, exemplar, prescription, copy, version

ترجمه (اسم)
interpretation, translation, version, rendition

شرح ویژه (اسم)
version

تخصصی

[سینما] نسخه
[کامپیوتر] نگارش ؛ مدل ،نسخه
[زمین شناسی] شرح ویژه، ترجمه، تفسیر، نسخه، متن - این عبارت در اصطلاح رایانه ای به نسخه خاصی از یک نرم افزار و حتی سخت افزار گفته می شود و به معنی نگارش است. معمولاًنگارش های مختلف را با شماره خاص و گاهی با اسامی خاص بیان می کنند. در شماره گذاری نگارش های مختلف قوانین و قراردادهای خاصی وجود دارد که تا حدودی به کاربران میزان تغییر دو نگارش را بیان می کند.
[ریاضیات] گونه، مدل، روایت، ترجمه، نسخه، متن، تفسیر، شرح

انگلیسی به انگلیسی

• particular form of something, variant, rendering; translation
a version of something is a form of it in which some details are different from earlier or later forms.
someone's version of an event is their description of what happened.

پیشنهاد کاربران

she prefers the movie version of that book
او نسخه سینمایی ان کتاب را ترجیج میدهد
نگارش
ورچن=ورژن =ورچین =دست چین=انتخاب
ورچن کورد ی دست چین است
حرکت دو چشم در یک جهت version
نسخه. . . مدل
متمایز بودن
فرم، حالت، ماهیت، سرشت
نوع یا گونه متفاوت از چیز اصلی

نقل قول . سخن
تفسیر

بپرس