برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریسا خضریان

Yesterday is history
tomorrow is a mystery
and today is a gift...
that's why they call it present”
― Master Oogway

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سرّی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

2 خشمگین ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

3 کارآ ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

4 به طور فرضی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

5 کثیر ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

6 پراکنده گویی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

7 کلافه کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

8 تمنا کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

9 سر و کله کسی پیدا شدن ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

10 اگر نقش صفت داشته باشد با تلفظ
/ɪnˈv�lɪd/ به معنای نامعتبر می باشد
و اگر نقش اسمی داشته باشد با تلفظ
/ˈɪnvələd/ به معنای ناتوان ، معلول می ب ...
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

11 همیشگی و ثابت ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

12 تمام ناشدنی ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

13 دوستان توجه داشته باشند که با حرف اضافه in معنی 👈👈 ساکن و مقیم شدن / را می دهد . وگرنه به معنای حل و فصل کردن است . ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

14 پیرامون ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

15 دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

16 Stop ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

17 بی هدف ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

18 مشغله ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

19 اعانه بلاعوض دولتی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

20 بی خانمان ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

21 مُفلِس ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

22 Exaggerated fear
ترس افراطی
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

23 Meddle به معنای فضولی و دخالت است
پسوند some به معنای سرشار از ، پُر
Meddlesome به معنی سرشار از فضولی 🙂 یا همان
👈👈 فضول
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

24 Ful پسوندی است به معنای سرشار از
Fancy به معنای خیال، توهم
Fanciful به معنای سرشار از خیال و توهم یا همان
👈👈 خیالی
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

25 چون پسوند ful معنی full of سرشار میدهد ، می توانیم این کلمه را اینجوری هم معنی کنیم 👈 سرشار از یکنواختی !😀 که همان معمولی ، کسل کننده معنی می دهد . ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

26 چون پسوند cise به معنای بریدن ، cut down است در اینجا
در معنای چکیده به معنای 👈👈 اضافی هایش پاک شده ، بریده شده
است .
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

27 شاخ و برگش زده شده ( مختصر و مفید ) ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

28 تمام ناشدنی / نشدنی ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

29 منحصر به فرد ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

30 دائمی ، ادامه دار ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

31 مصمم ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

32 معتبر و منطقی ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

33 کشف کردن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

34 مهم و گویا ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

35 قابل درک ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

36 گناهکار ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

37 روح تازه دمیدن ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

38 اعتبار ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

39 سر تعظیم فرود آوردن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

40 خوش صحبت و سخنور ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

41 برجسته ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

42 مثل موم در دست گرفتن ، کنترل کردن زیرکانه ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

43 مردد، مبهم ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

44 لقب ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

45 نا متوازن ، نابرابر
a پیشوند منفی ساز است
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

46 همزیستی مسالمت آمیز ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

47 غلبه نمودن ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

48 وتو کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

49 دوپهلو ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

50 سر دوانیدن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|