برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریسا خضریان

Yesterday is history
tomorrow is a mystery
and today is a gift...
that's why they call it present”
― Master Oogway
.
.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 To cause a lot of noisy disturbance.
سروصدای مزاحم ایجاد کردن
و برای مثال
I wish the kids playing in the street wouldn't make such a racket ...
١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

2 فرض کنید یک کاغذ دارید ، وسط یا هرجای آن ،منهای گوشه ها و اضلاع یک شکلی میکشید ، می برید و از کاغذ جدا می کنید
در این حال شما cut out کرده اید
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

3 با رضایت مندی ، با شادمانی ( بسیار بی اندازه ) ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

4 انقباض موجی شکل دیواره های روده که باعث راندمان محتویات آنها رو به جلو می شود ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

5 Sleep like a baby
To experience a very deep and restful sleep; to sleep soundly.
خیلی خوب خوابیدن
١٤٠٠/٠٤/١٨
|

6 جانِ کلام ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

7 Give someone an idea
به کسی پیشنهاد دادن
١٣٩٩/١٢/١٠
|

8 اتوی مو
که با آن هم موها را صاف می کنند و هم حالت می دهند.
١٣٩٩/١٢/١٠
|

9 به طور ۱۰۰ درصدی 👌 ١٣٩٩/١١/١٦
|

10 شرّ کم ، عزت زیاد 😉 ١٣٩٩/١١/٠١
|

11 Win the approval of the majority
موافقت اکثریت را کسب کردن
١٣٩٩/١٠/١٦
|

12 make one's blood run cold
به این معنا است : بسیار بسیار ترساندن
ما تو فارسی میگوییم : مو به تنم سیخ شد ( در مواقع ترس زیاد ) انگلیسی ها این اصط ...
١٣٩٩/١٠/١٦
|

13 to criticize someone or something severely
انتقاد از کسی یا چیزی به شدت
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

14 برانگیختن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

15 Helicam is a remote-controlled mini helicopter used to obtain aerial pictures or motion images using video, still or motion film cameras
یک مینی ه ...
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

16 بخت با کسی یار بودن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

17 recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something.
شناخت و لذت بردن از خصوصیات خوب کسی یا چیزی

"I smiled in apprecia ...
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

18 US, informal
: to eat (something) quickly
He scarfed down his lunch and went right back outside
غیر رسمی و محاوره ای است / در امریکا کاربرد ...
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 Come up with solution

to suggest or think of an idea or plan: come up with a plan/idea/solution
They came up with a plan to make us more e ...
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

20 فکری تو ذهن آدم جرقه زدن ⚡ ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

21 مهم ترین و اساسی ترین نکته در هر موضوعی /
In learning , the name of the game is persistency
در یادگیری مهم ترین اصل پشتکار است ✌
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

22 منطقی و درست فکر کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

23 Put sth where you usually keep it, especially after using it
چیزی را بعد از استفاده سر جای خود قرار دادن / ذخیره کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

24 to be so bored that you become anxious and frustrated
کلافه شدن
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

25 تنهادو صنعت وجود دارد که مشتریان خود را user/ کاربر می نامند👈 فروشندگان مواد مخدر و نرم افزارها 😑 ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

26 I could eat a horse
به معنای خیلی خیلی گرسنه بودن است / در فارسی داریم از گرسنگی می توانم یک گاو رو درسته بخورم معادلش در انگلیسی این اصطلاح است : ...
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

27 is a scattered population whose origin lies in a separate geographic locale
جمعیت پراکنده ای از مردم که در منطقه جغرافیایی دور از وطن خود زندگی می ...
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

28 مغایرت داشتن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

29 برنامه ریزی و هدایت مسیر ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

30 Belong to : to show ownership or possession of sth/sb

This phone belongs to me
این تلفن مالِ منه .

Belong with : to show that sth/sb ...
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

31 به دست گرفتن / قبضه / تسخیر ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

32 Give an opinion = say what your opinion is ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

33 To be blame
سزاوار سرزنش بودن ، تقصیر داشتن ، مقصر بودن
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

34 سرّی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

35 خشمگین ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

36 کارآ ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

37 به طور فرضی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

38 کثیر ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

39 پراکنده گویی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

40 کلافه کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

41 تمنا کردن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

42 سر و کله کسی پیدا شدن ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

43 اگر نقش صفت داشته باشد با تلفظ
/ɪnˈv�lɪd/ به معنای نامعتبر می باشد
و اگر نقش اسمی داشته باشد با تلفظ
/ˈɪnvələd/ به معنای ناتوان ، معلول می ب ...
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

44 همیشگی و ثابت ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

45 تمام ناشدنی ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

46 دوستان توجه داشته باشند که با حرف اضافه in معنی 👈👈 ساکن و مقیم شدن / را می دهد . وگرنه به معنای حل و فصل کردن است . ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

47 پیرامون ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

48 دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

49 Stop ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

50 بی هدف ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|