bar

/ˈbɑːr//bɑː/

معنی: شمش، خط، میکده، بار مشروب فروشی، دادگاه، نرده حائل، هیئت وکلاء، سالن مشروب فروشی، بند آب، جای ویژه زندانی در محکمه، تیر، میل، بار، وکالت، میله، مانع، مانع شدن، مسدود کردن، از بین رفتن رد کردن دادخواست، باز داشتن، بستن، بجز، باستثناء
معانی دیگر: مخفف:، بارومتر، تیرچه، نرده، (هر چیز مکعبی که طولش از عرض آن بیشتر باشد) شمش، قالب، قطعه، تکه، رادع، جلوگیر، سد راه، بنداب، شیل، راه بند، نواره ی نور، باریکه، خط پهن، (نور) شعاع، پرتو، نظام دادگاهی، محکمه، محل رسیدگی و داوری، وکلای دادگستری، حرفه ی قضاوت و وکالت، کار دادگستری، جلوگیری کردن، راه ندادن، (لباس ارتشی - نواره های فلزی که درجه و ارشدیت را مشخص می کنند) نوار، با میله محکم کردن، میله دار کردن، (حقوق و دادگاه ها) نرده های درون دادگاه که جایگاه قاضی و وکلا و متهم را از هم جدا می کند، (مشروبخوری) بار، میخانه، نوشگاه، دکه، کافه، (اسب) دهانه، (سوزن دوزی و توری دوزی) حلقه یا خطی که دو طرح را به هم متصل می کند، (نشان های اشرافی) خط افقی روی سپر یا نشان، (حقوق) رد دعوی، شکست دادخواهی، علت رد شدن یا شکست دعوی، (اسب) بخش عقب سم که به طرف داخل انحنا دارد و به پاشنه ختم می شود، (برق) المنت، (با قرار دادن میله و دیرک در سر راه) بستن، نواره نواره کردن، ممنوعیت، منع، (موسیقی) میزان، خط میزان، بار (واحد فشار معادل یک میلیون dynes در سانتی متر مربع)، مخفف: تفنگ خودکار براونینگ، مخفف: (انجیل) باروخ، باthe وکالت، ازبین رفتن ادعا ردکردن دادخواست، ممنوع کردن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: behind bars
(1) تعریف: a length of rigid, solid material, often cylindrical in shape, generally used as a barrier or support.
مترادف: rod, stick
مشابه: block, bolt, crowbar, ingot, jimmy, lever, pole, rail, railing, shaft, stake

- the bars of a prison cell
[ترجمه آلیا] میله های سلول انفرادی
|
[ترجمه hldvv] میله های زندان زندان
|
[ترجمه ترگمان] میله های زندان زندان
[ترجمه گوگل] میله های یک سلول زندان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the bar of a bicycle frame
[ترجمه گوگل] نوار قاب یک دوچرخه
|
[ترجمه ترگمان] نوار یک دوچرخه
[ترجمه گوگل] نوار یک قاب دوچرخه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a solid mass of a substance often in the shape of an oblong block.
مشابه: cake

- a bar of soap
[ترجمه انگلیسی دان] مشروب فروشی، ردیفی از شکلات و. . . .
|
[ترجمه ترگمان] یه قالب صابون
[ترجمه گوگل] یک قالب صابون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a bar of candy
[ترجمه ترگمان] یه بار شکلات
[ترجمه گوگل] یک نوار آب نبات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a bar of gold
[ترجمه Aydin Jz] یک شمش طلا
|
[ترجمه ترگمان] یک میله طلایی
[ترجمه گوگل] یک نوار طلا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: anything that acts as a restraint or hindrance.
مترادف: barrier, block, hindrance, impediment, obstacle, obstruction, stop
متضاد: advantage, aid
مشابه: barricade, blockade, bolt, curb, deterrent, hurdle, jam, limit, rail, reef, sandbar, shoal, snag, stumbling block

(4) تعریف: a stripe or narrow marking.
مترادف: band, line, strip, stripe
مشابه: beam, ribbon, streak

- a black bar on a white background
[ترجمه ترگمان] یک نوار سیاه بر روی یک پس زمینه سفید
[ترجمه گوگل] یک نوار سیاه در یک زمینه سفید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: a vertical line that marks the beginning or end of a measure of music, or the music between two such lines.
مترادف: measure

(6) تعریف: a long counter, often made of smooth, lacquered wood, used as a serving area for beverages or food.

- He put down his empty glass on the bar and ordered another beer.
[ترجمه شهرزاد تاجیک] او لیوان خالی اش را روی پیشخوان گذاشت و یک آبجوی دیگر سفارش داد.
|
[ترجمه ترگمان] لیوان خالیش را روی بار گذاشت و آبجو دیگری سفارش داد
[ترجمه گوگل] او شیشه خالی خود را در نوار گذاشت و دستور داد یک آبجو دیگر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Let's take a seat at the sushi bar.
[ترجمه ترگمان] بیا یه صندلی تو بار سوشی بخوریم
[ترجمه گوگل] بیایید یک صندلی در نوار سوشی بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: a business establishment that primarily serves alcoholic drinks, or an area within an establishment where alcoholic drinks are prepared.
مترادف: barroom, pub, saloon, taproom, tavern
مشابه: alehouse, canteen, cocktail lounge, counter, dive, honky-tonk, hotel, inn, nightclub, speakeasy, watering hole

- There are numerous bars, restaurants, and nightclubs in this area of town.
[ترجمه ترگمان] بارها، رستوران ها و کلوب های شبانه در این منطقه وجود دارد
[ترجمه گوگل] بارها، رستوران ها و کلاب های شبانه در این منطقه از شهر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The couple waited in the bar until their table was ready.
[ترجمه شهرزاد تاجیک] زوج در بار منتظر ماندند تا زمانیکه میزشان آماده شد
|
[ترجمه ترگمان] آن دو نفر در بار منتظر ماندند تا می زی آماده شد
[ترجمه گوگل] زن و شوهر منتظر بودند تا نوار خود را آماده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: the legal profession; lawyers collectively.
مشابه: attorneys, attorneys-at-law, lawyers

- She has her law degree, but she must pass an exam before she is admitted to the bar.
[ترجمه ترگمان] او مدرک قانونی دارد، اما قبل از اینکه به بار اعتراف کند باید یک امتحانی بدهد
[ترجمه گوگل] او دارای مدرک لیسانس خود است، اما قبل از اینکه او به نوار پذیرفته شود باید امتحان را امتحان کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: bars, barring, barred
(1) تعریف: to hinder or obstruct (one's entry), or to keep out by hindering or obstructing.
مترادف: ban, block, hinder, obstruct, prevent
متضاد: admit
مشابه: banish, barricade, blackball, blacklist, bottleneck, exile, forbid, frustrate, impede, oppose, prohibit, refuse, restrict, stop, thwart

- The police barred our entry to the building.
[ترجمه ترگمان] پلیس ورود ما به ساختمان را ممنوع کرد
[ترجمه گوگل] پلیس مانع ورود ما به ساختمان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The fallen tree barred our path into the woods.
[ترجمه ترگمان] درخت سقوط مسیر ما را به جنگل مسدود کرده بود
[ترجمه گوگل] درخت سقوط کرد مسیر ما را به جنگل برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The officers barred people from the accident site.
[ترجمه ترگمان] ماموران مردم را از محل حادثه منع کردند
[ترجمه گوگل] افسران مردم را از محل حادثه محروم کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to place a bar across.
مترادف: bolt, latch, lock
متضاد: open
مشابه: barricade, fasten, padlock, secure

- Bar your door for security.
[ترجمه ترگمان] در رو برای امنیت باز کن
[ترجمه گوگل] درب خود را برای امنیت ببر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to exclude, especially by an agency or person in authority.
مترادف: exclude
متضاد: accept, admit, include
مشابه: banish, blackball, evict, except, exile, expel, isolate, oust, preclude, segregate

- She was barred from government employment because of her criminal record.
[ترجمه ترگمان] او به دلیل سابقه کیفری از کار دولت منع شده بود
[ترجمه گوگل] او از استخدام دولتی به علت سابقه کیفری او ممنوع شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The owner barred the rowdy customer from ever returning to the restaurant.
[ترجمه ترگمان] صاحب میخانه، مشتری پر سر و صدا را از بازگشت به رستوران منع کرد
[ترجمه گوگل] صاحب مشتری را از هر زمان به رستوران بازگرداند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to mark with bars or stripes.
مترادف: striate, stripe
مشابه: band, marble, streak
حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: excluding; except.
مترادف: but, except, excepting, excluding
مشابه: save

- This is the best chocolate, bar none.
[ترجمه ترگمان] این بهترین شکلات هست، بار هم نداره
[ترجمه گوگل] این بهترین شکلات است، نوار هیچ کدام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: a unit of pressure equal to one million dynes per square centimeter.

جمله های نمونه

1. bar of soap
قالب صابون

2. bar association
کانون وکلای دادگستری

3. bar examination
امتحان وکالت

4. bar none
بدون استثنا،کلا،به جز

5. a bar of gold
شمش طلا

6. a bar of soap
یک قالب صابون

7. a bar of sunlight pierced the dungenon's darkness
شعاعی از نور خورشید تاریکی دخمه را شکافت

8. chocolate bar
تکه ی شکلات

9. the bar of public opinion
دادگاه عقاید و آرای عمومی

10. a bar chart
نمودار میله ای،نمودار ستونی

11. coffee bar
(انگلیس) قهوه خانه،رستورانی که در آن قهوه و شیرینی می دهند،کافه

12. ripping bar
میخ کش،میخ کن،میله ی از جا کن،(میل) فاق گر

13. to bar someone's way (or path)
جلو راه کسی را گرفتن،راه کسی را سد کردن

14. an iron bar
میله ی آهنی

15. the best bar none
قطعا از همه بهتر

16. a public bar
بار عمومی

17. a singles bar
پیاله فروشی افراد مجرد،بار مجردها

18. cross the bar
مردن

19. a rigid metal bar
میله ی فلزی خمش ناپذیر

20. illiteracy is a bar to success
بی سوادی مانع موفقیت است.

21. to tilt a bar of iron
میله ی آهنی را چکش کاری کردن

22. a flaw in a bar of steel
شکستگی در یک شمش پولاد

23. your hold on the bar was too slack
میله را خیلی شل نگه داشته بودی.

24. he was admitted to the bar
او را به وکالت دادگستری پذیرفتند.

25. he was admitted to the bar
به شغل وکالت پذیرفته شد.

26. i saw him lounging at the bar
او را دیدم که در میخانه لم داده بود.

27. the foil (wrapped) around a chocolate bar
زرورق دور یک قطعه شکلات

28. the accused man was summoned to the bar
(مرد) متهم به دادگاه احضار شد.

29. i pried open the box with an iron bar
جعبه را به کمک میله ی آهنی باز کردم.

30. to hustle a rowdy customer out of a bar
مشتری مزاحم و دعوایی را از میخانه بیرون انداختن

31. an articulated lorry is made in two sections which are joined together by a bar
کامیون دو قطعه،از دو بخش که توسط میله ای به هم وصل شده اند تشکیل شده است.

مترادف ها

شمش (اسم)
bar, ingot, bullion

خط (اسم)
hand, order, groove, way, road, character, bar, mark, letter, row, line, file, feature, writing, track, script, streak, charter, letter missive, stripe, calligraphy, rut, ruler, ruck, message, legend, fascia, stria, handwriting, penmanship, printmaking, tails

میکده (اسم)
bar, cabaret

بار مشروب فروشی (اسم)
bar, barroom, taproom

دادگاه (اسم)
bar, court, forum, courtroom, courthouse, witness box

نرده حائل (اسم)
bar

هیئت وکلاء (اسم)
bar

سالن مشروب فروشی (اسم)
bar, saloon, barroom

بند آب (اسم)
bar, dyke, dike

جای ویژه زندانی در محکمه (اسم)
bar

تیر (اسم)
ache, pain, bar, shot, arrow, firing, fire, shaft, prop, mercury, lug, gunshot, dart, timber, staff, stanchion, butt shaft, staple, perch, spike, mast, quintain

میل (اسم)
stomach, addiction, bar, desire, liking, tendency, will, shaft, propensity, leaning, goodwill, penchant, relish, axle, rod, bent, vocation, inclining, predilection, zest, hade, milestone, predisposition, proclivity

بار (اسم)
charge, burden, bar, admittance, load, cargo, restaurant, alloy, audience, loading, barroom, fruit, brunt, fardel, freight, freightage, onus, ligature, encumbrance

وکالت (اسم)
bar, advocacy, proxy, attorney, agency, delegation, deputation, subrogation, proctorship

میله (اسم)
style, bar, beam, shaft, stalk, stem, probe, arbor, axis, axle, pivot, rod, spit, pintle, pillar, shank, scape, fust, tige, virgule

مانع (اسم)
stay, bar, hitch, let, shackle, fetter, dyke, dike, balk, hindrance, obstacle, barrier, impediment, hurdle, embargo, barricade, bamboo curtain, hedge, handicap, curtain, blockage, setback, drawback, snag, massif, crimp, lock, encumbrance, hindering, holdback, stumbling block

مانع شدن (فعل)
stop, resist, suppress, bar, prevent, debar, balk, hinder, barricade, hamper, exclude, inhibit, rein, impede, stymie, hold back, hold up, interfere with, obstruct, obturate

مسدود کردن (فعل)
close, bar, clog, choke, shut, block, barricade, shut off, caulk, blank out, jam, calk, stopper, foreclose, scotch, head back, mure, obstruct, obturate, occlude, oppilate, portcullis, stopple

از بین رفتن رد کردن دادخواست (فعل)
bar

باز داشتن (فعل)
deter, stay, ban, forbid, interdict, bar, hold, arrest, detain, impeach, encumber, prevent, debar, dissuade, block, contain, impede, stow

بستن (فعل)
close, truss, attach, ban, impute, bar, stick, connect, colligate, bind, hitch, seal, clog, assess, tie up, choke, shut, shut down, block, fasten, belt, bang, pen, shut off, tighten, blockade, hasp, clasp, knit, jam, wattle, plug, congeal, curdle, curd, jell, lock, coagulate, cork, spile, picket, padlock, ligate, obturate, occlude, portcullis, posset, switch on

بجز (حرف اضافه)
bar, except, than, bating, barring

باستثناء (حرف اضافه)
bar, bating, barring

تخصصی

[عمران و معماری] میله - میلگرد - شمش - بار - مانع - مفتول - بندآب - بند تنظیم میله - آب پشته
[برق و الکترونیک] بار واحد فشار برابر بایک ضرب در 10 به توان شش زا یک ضرب در 10 به توان پنج ( اندکی کمتر از یک اتمسفر ) واحد قبلی اندازه گیری فشار آکوستیک، میکروبار بود که در حال حاضر به جای آن از نیوتن بر متر مربع به عنوان واحد si فشار استفاده می شود . - میله
[مهندسی گاز] واحد فشار
[زمین شناسی] بندآب، سد مانع، میله، شمش، مانع شدن بار واحد اندازه گیری فشار جو
[صنعت] میله، میل، شمش
[حقوق] وکالت، هیأت وکلاء، دادگاه، منع، مانع
[نساجی] شانه - شانه ماشین بافندگی - میله
[ریاضیات] خط، میله، اهرم، بند، میله ی مدرج، خرپا، پایه، حایل، خط کسری
[خاک شناسی] انباشت پشته ای
[نفت] واحد فشار
[پلیمر] میله
[آب و خاک] بار، واحد فشار

به انگلیسی

• rod; latch, bolt; partition; barrier; pub, tavern; counter; restriction; examination to enter the organization which authorizes lawyers and oversees the law profession; lawyers collectively
lock, barricade
with the exception of
a bar is a place where alcoholic drinks are bought and drunk.
a bar is also the counter on which alcoholic drinks are served.
the bar is used to refer to the profession of a barrister in england, or any kind of lawyer in other countries.
a bar is also a long straight rigid piece of metal.
a bar of something is a piece of it which is more or less rectangular.
if you bar someone from going somewhere or doing something, you prevent them from going there or doing it.
you can use bar to mean `except'. for example, all the work bar the washing means all the work except the washing; a formal use.
in music, a bar is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided; a technical term.
see also barred, barring, crossbar, snack bar.

پیشنهاد کاربران

پیشخوان نوشیدنی
( در موسیقی ) گام - میزان
میلگرد
A bar of قالب
میله آهنی - جایگاه متهمیم
ستون
Bar Phantom
فانتوم نرده ای
فروشگاه مشروب فروشی
دِیلَم
بار، میله، ستون
خطوط کناری روخانه
میله
a long narrow piece of metal
( کامپیوتر ) نوار، میله
اگر متحرک باشد معنی میله و اگر ثابت باشد ( بیشتر افقی ) معنی نوار می دهد.
کاسه
To prohibit
قالب ، تکه
مکان مشروب فروشی
ورق
برای یک ورق قرص، به صورت BARS یا B. A. R. S
میله، مانع، دیرک

This will be her third try at jumping the bar
نرده های جلو تخت کودکان
به عنوان فعل یعنی ممنوع کردن یا مانع کسی شدن از انجام کاری
آنتن دادن گوشی همراه
معنای مختلفی دارد؛ولی بعصی جاها به معنای تکه یا نوار است برای مثال:
A bar of dark chocolate
یک تکه یا نوار از شکلات تلخ یا سیاه.

❤❤❤
آزمون یا امتحان حقوق
میتونه به معنی "آخور" هم باشه
واژه bar به معنای هیئت وکلا
واژه bar به معنی هیئت وکلا فقط در انگلیسی بریتانیایی به کار می رود و موقعی به کار می رود که فردی آزمون وکالت را با موفقیت پشت سر بگذارد و وکیل رسمی شود و عضو صنف وکلای بریتانیا شود. این واژه در این کاربرد اسم خاص است و همیشه با the به کار می رود: the bar

واژه bar به معنای پیشخوان
واژه bar به معنای پیشخوان به سطح پهن و معمولا چوبی می گویند که روی آن نوشیدنی سرو می شود و پشت آن فرد فروشنده نوشیدنی یا پیشخدمتی قرار دارد که به مشتری ها نوشیدنی می فروشد.

واژه bar به معنای میزان
واژه bar به معنای میزان به تقسیم بندی هایی گفته می شود که نت های موسیقی در آن نوشته می شوند. هر میزان یا تراز دارای پنج خط افقی و خط های عمودی با فواصل یکسان است.

واژه bar به معنای بار
واژه bar به معنای بار به مکانی گفته می شود که نوشیدنی های الکلی و غیرالکلی در آن سرو می شود و به فروش می رسد. بار مکانی است که یک پیشخوان بزرگ با صندلی های بدون پشتی ( stool ) دارند که افراد پشت پیشخوان سفارش نوشیدنی می دهند و روی همان پیشخوان سرو می شود. معمولا در این بارها مانند pub یا inn غذاهای سبکی هم سرو می شود.

واژه bar به معنای قالب
واژه bar به معنای قالب برای نام بردن اشیایی استفاده می شود که چهارگوش باشند و اندازه ای نسبتا کوچک داشته باشند مثل صابون، شکلات تخته ای و . . .
a bar of soap ( یک قالب صابون )
a bar of chocolate ( یک تکه شکلات )
اینجا منظور از تکه شکلات، شکلات های مستطیل شکل باریک و دراز است که با پوسته ها و بسته های رنگارنگ به فروش می رسد.

واژه bar به معنای میله
واژه bar به معنای میله به قطعه بلند و دراز ( معمولا فلزی یا چوبی ) گفته می شود که اغلب برای مهار کردن و نگه داشتن کسی در یک فضای بسته استفاده می شود. مثلا:
bars of a cage ( میله های قفس )
از واژه bar برای اشاره به تیر دروازه، میله های درهای فلزی، میله های قفس و میله های دزدگیر پنجره و شمش استفاده می کنیم. مثلا:
bar of a gold ( شمش طلا )
bars of a window ( دزدگیرهای پنجره )
واژه bar در معنای مجازی هم به چیزهای دراز و بلند اطلاق می شود. برای مثال نمودار میله ای که به انگلیسی به آن bar graphs می گویند.

منبع: سایت بیاموز
bar ( مهندسی عمران )
واژه مصوب: میله 1
تعریف: عضو باریکی که نیروی محوری را تحمل کند
2bar bishtar rip zadam mag
prevent or prohibit ( someone ) from doing something or from going somewhere
مانع انجام کار کسی شدن، مانع رفتن کسی به جایی
Russia Bars U. K. Prime Minister Boris Johnson From Entering Country
واحد سنجش
مقیاس
Security bar
میله ای که در پارکینگ ها یا نقاط امنیتی وجود دارد و اجازه ورود و خروج به ماشین ها میدهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما