امیدرضا صالحی

امیدرضا صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهeven٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨ترکیب Even heating به معنای گرمایش یکنواخت هستش که روی جعبه بعضی ظروف آشپزخاه مثل قابلمه میتونید ببینید.گزارش
2 | 1
disruptor٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اخلالگر در انجام یک وسیله به واسطه امواج. در بازی"بتمن آرکام نایت" یکی از ابزار های بتمن disruptor بود که با آن سلاح های گرم را از کار می انداختگزارش
0 | 1
sprained١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧She sprained her ankle playing Squash هنگام بازی اسکواش مچ پایش پیچ خوردگزارش
9 | 1
hold in٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥کاربرد دو کلمه ی Hold in و Freeze وقتی که یه نفر جلوی شما میادو می ایسته و مثلا میخواد به شما آسیب بزنه یا دزدی کنه یا هر چیزی، فرضا شما شوکر رو از ت ... گزارش
5 | 1
burden٢٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مثالی از "فیلم بتمن آغاز میکند" Ignorance is blessed my friend. don't burden yourself with these secrets of scary people نادونی مایه خوشبختیه دوست من ... گزارش
28 | 1
cylindrical٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥استوانه ای، به شکل استوانهگزارش
7 | 1
mug٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند" : people get mug coming home from work everyday هر روز در راه اومدن به خونه از سر کار به مردم حمله میشه{خفت گیری، زور ... گزارش
7 | 1
tailer٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥خیاط یا خیاطی کردن برای کلمه ی tailor هستش که به عنوان فعل هم به کار میره اما واژه ی tailer فرق داره خواهشا دقت کنیدگزارش
7 | 1
corporation١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥شرکت، شرکت سهامی، کمپانی بزرگ=corporation همکاری، تعاون، همدستی=cooperation این دو کلمه رو با هم اشتباه نگیرید. گزارش
23 | 1
illusion٠٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥هذیان=illusion توهم=hallucinatingگزارش
9 | 1
hallucinating٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥توهم داشتنگزارش
5 | 1
roam٠٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥travel around پرسه زدنگزارش
2 | 1
cheer up٠٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥بعضی ها به اشتباه این عبارت رو معادل خسته نباشید میگیرن. باید بگم که عبارت خسته نباشید معادل دقیقی توی انگلیسی نداره.گزارش
7 | 1
pitcher٠٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٢پارچ آب=Water pitcherگزارش
5 | 1
shroud٠٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٢He was shrouded for the tomb او برای مقبره کفن شدگزارش
5 | 1
قندان٠٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٢Sugar bowlگزارش
7 | 1
prototype٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١١مثالی از فیلم "بتمن آغاز کرد" . Environmental procedures, Defense projects, Consumer products. . . All prototypes اقدامات محیطی، پروژه های دفاعی، کال ... گزارش
5 | 1
rapist٠٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/١٠تجاوز جنسی {فعل}=rape {متجاوز}rapist=Someone who rapes گزارش
5 | 1
antonym٠٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨opposite متضاد مثال: The antonym of good is badگزارش
2 | 1
deadline٠٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨موعد مقرر گزارش
7 | 1
conduct٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧فک کنم یه آدم مریضی هست که میاد همه نظرات رو یه دیسلایک میکوبه و میرهگزارش
57 | 2
probe٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥سفینه کاوشگر یا یابشگر They sent two probes to space to earn more information about the surface of Mars آنها دو سفینه کاوشگر را برای بدست آوردن اطلا ... گزارش
5 | 1
ooze٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤چکه کردن، تراوش کردن Some of the liquid oozed to the surface of The Earth where men first noticed it مقداری از مایع به سطح زمین تراوش کرد جایی که برا ... گزارش
9 | 1
implication٠٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠١مثالی جالب از فیلم "بتمن آغاز میکند" . I think you should check with Ms. Daws here, just what implications your office is authorized to make. If any ... گزارش
7 | 1
logistic٠٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١The Olympic games was a logistical nightmare for the government گزارش
5 | 1
testify٠٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩شهادت دادن تایید و تصدیق کردن هم معنی میدهگزارش
2 | 0
shake out٠٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند": People need dramatic examples to shake them out of apathy مردم به مثال های حزن انگیز{تکان دهنده} نیاز دارند تا آنها ... گزارش
2 | 0
breeding٠٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩مثالی از فیلم "بتمن آغاز میکند" This city is a breeding brand for suffering and injustice این شهر در زایش و پرورشِ رنج و نا عدالتی یک بِرند{مارک} است ... گزارش
5 | 0
executioner٠٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جلادگزارش
5 | 0
purge٠٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تزکیه کردن . We have purged your fear ما ترس تو را تزکیه کردیمگزارش
2 | 0
wraith٠٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩شبح، روح گزارش
2 | 0
fuzzy٠٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨به کسی که اصلا کاراش مشخص نیست به چه شکله و تکلیفش با خودش مشخض نیست fuzzy میگویندگزارش
12 | 1
pawn٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧. He was just a pawn. We need to be ready او فقط یک وسیله{بازیچه یا مهره} بود. ما باید آماده باشیم.گزارش
12 | 1
frontage٠٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧بغلی و کناری نیز معنی میدهد We 'll back to check the frontage road بر خواهیم گشت تا جاده بغلی را چک کنیمگزارش
2 | 1
compact٠٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧بین خطوط موازی پارکینگ روی زمین این کلمه را مینویسند معانی گفته شده در definition گویای چرایی این موضوع هستگزارش
2 | 1
roles٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧You can borrow the roles if you like sir, just bring it back with a full tank در زیر نویس فیلم "بتمن آغاز میکند" ترجمه به شکل زیر بود اما چیزی که با ... گزارش
9 | 1
everlasting٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧As a symbol, I can be everlasting به عنوان یک نماد میتوانم جاودانه باشمگزارش
2 | 1
bureaucrats٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧دولتمردان، مسئولین اداره ها و ارگان ها دفتر، اداره=bureau گزارش
2 | 1
core١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦به معنای هسته ی داخلی زمین نیز به کار میرود Like an onion, the Earth is made up of layers that are divided into four parts:the crust of the Earth, th ... گزارش
5 | 0
mantle١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦یکی از معانی آن گوشته هستش مثال: The mantle is the second layer of the Earth گوشته دومین لایه کره زمین استگزارش
7 | 1
crust١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦Crust of the Earth پوسته زمینگزارش
7 | 1
spherical١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦کروی The Earth is spherical in shape زمین از نظر شکل کروی استگزارش
5 | 1
consonant٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦در زیر نویس فیلم "بتمن آغاز میکند" این کلمه رو اغضای شهرداری ترجمه کرده که من حسابی تعجب کردم لطفا نظرتون رو بنویسید ممنونگزارش
5 | 1
prey on٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦به دام انداختن He's preying on desperate, creating new criminals every day او افراد بیچاره را به دام می اندارد و هروز جنابتکاران جدید خلق میکند گزارش
12 | 1
flood٠٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦به عنوان فعل نیز به کار میرود مثال از فیلم "بتمن آغاز میکند": He floods our streets with crime and drugs او خیابان های ما را از جنایت و مواد مخدر پر ... گزارش
7 | 1
gather٠٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦به معنی متوجه شدن و نتیجه گرفتن I gather there is a member of the Wayne family here متوجه شدم که یکی از اعضای خانواده وین اینجا حضور داردگزارش
14 | 0
back then٠٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦میتونه آهر جمله هم استفاده بشه . I was desperate like other people back then من بیچاره بودم مثل آدم های دیگه در اون زمان.گزارش
7 | 1
greed٠٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦این کلمه اسم هست به معنای حرص و طمع و صفتش greedy هست به معنی حریص یا طمعکار و خسیس هستش خانم"فرشته" با احترام به نظر شما این کلمه اسمه پس حرص و طمع ... گزارش
16 | 1
depression٠٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦The depression hit working people like Mr. Chill hardest of all درود بر دوستان جمله ای که نوشتم مثالی برای این کلمه از فیلم "بتمن آغاز میکند" هستش م ... گزارش
7 | 1
stench٠٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦مثالی از روزنامه"Iran Daily "چاپ23 تیر98 صفحه 3 Trump's raids and stench of fascism حملات های ترامپ و بوی تعفن فاشیسمگزارش
9 | 1