برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nzi Gbn

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Ning
یک شبکه اجتماعی است که به شما امکان می دهد شبکه اجتماعی شخصی سازی خود را برای به اشتراک گذاشتن با دوستان خود ایجاد کنید.
١٤٠٠/٠١/٣١
|

2 باردار بودن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

3 پویانمایی تک فریم یا پویانمایی خمیری یا انیمیشن خمیری (به�انگلیسی: Clay animation or claymation) این تکنیک به نام تکنیک �ایستِ حرکتی� مشهور است که به ... ١٤٠٠/٠١/١١
|

4 in one's right mind = sane = rational = sensible
آدمِ منطقی،آدمِ معقول،آدمِ عاقل
١٣٩٩/١٢/١٧
|

5 پِی در پِی،مرتباً ١٣٩٩/١٢/١٦
|

6 بَــــــدخــــواه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

7 مَحرَمانه کَردَن (اَسناد،مَدارِک،اِطِّلاعات) ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

8 چَرب زبانی کردن،شیرین زبانی کردن،تملّق گفتن،خودشیرینی کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

9 دزد دام،دزد مزرعه ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

10 حقِّ کسی بودن،سزاوار تَنبیه بودن

To serve someone right means that someone
deserves something, usually deservers something bad.
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

11 دِل بَرایِ شَخصی سوختَن ١٣٩٩/٠٧/١١
|

12 خوب پیش رفتن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

13 ببخشید�،عذر می خواهم، متاسفم،پوزش ميخوام ،معذرت میخوام ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

14 تمومِش کن!،بَس کن! ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

15 کسی را مضطرب کردن و ترساندن،�کسی را منزجر کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

16 (دستگاه) به نرمی یا به طورِ روان کار کردن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

17 State = express
بیان کردن،اعلام کردن،اظهار کردن
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

18 Speak of
صحبت از چیزی کردن / بودن

موضوعِ ... مطرح است

صحبت از ... است
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

19 long odds
there's �a� low chance �to �succeed :
little or no chance of winning :
what �is� probable :
difficult �challenges =
...
١٣٩٩/٠١/١٦
|

20 sheet� (n)� = RAIN
a large quantity of rain :

sheet (v) : to rain very hard
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

21 cringey ALSO cringy
(informal)
= very embarrassing
خجالت آور
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

22 give somebody a dirty look
بَد به کسی نگاه کردن
١٣٩٨/١١/٢٦
|

23 act up = behave badly = operate badly ١٣٩٨/١١/٠٦
|

24 Single track = one by one
یکی پس از دیگری، یکی یکی
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

25 (slang , vulgar, transitive)
( To correct or fix (a mistake or problem
اصلاح کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

26 Heel : پاشنه (پا،کفش،جوراب) ، (مجازاً) کفشِ پاشنه دار ، آدمِ پَست،آدمِ بی ملاحظه،آدمِ حقیر ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

27 معنی "دروغگو" هم میده.

A lying man
یه مردِ دوروغگو
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

28 Who knows = God knows = Goodness knows = heaven knows
کی میدونه ؟! ، خدا میدونه !
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

29 To buy a story
باور کردنِ یه داستان

* To buy an idea : باور کردنِ یه ایده
To buy an explanation : باور کردنِ یه توضیح
To buy somethi ...
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

30 cast� a� shadow� over = made it less pleasant ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

31 در نتیجه ی ... ، به پشتوانه ی ... ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

32 To have a soft spot : به چیزی زیاد علاقه داشتن

If� you� have� a� soft� spot� for something : it� means
�you �have� the feeling� ...
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

33 Convention
(گرامر) قاعده،قرارداد

: The conventions� of� writing
قواعدِ نوشتن
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

34 Carry favor = fawn
اظهار دوستی کردن،تملّق کردن،خودشیرینی کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

35 There you are = There you go� = Here you are
Here you go =
بفرمایید، بیا�،دیدی گفتم، نگفتم، تحویل بگیر

١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

36 Global : جهانی

Global : کُلّی
Global : some�
. that affects� everything.�It �covers everything
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

37 حتی به اندازه ی یه سر سوزن !
(وقتی میخوایم بگیم یه چیزیو بلد نیستیم یا نمیدونیم)
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

38 cost an arm and a leg = cost a fortune
خدا تومن قیمت داشتن،بسیار گران بودن،هزینه زیادی برداشتن
١٣٩٨/٠٦/٠١
|

39 Gotta = got to
Got to = have to = must باید

١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

40 The joke is on you
ضایع شدن،خیت شدن
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

41 to laugh all the way to the bank

پول پارو کردن
پول در آوردن خیلی راحت
پول زیادی به جیب زدن


١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

42 Get to : فرصت انجام کاری را پیدا کردن،رسیدن به انجام کاری

.I got to do both
من فرصت کردم هر دو کار را انجام بدم. (من رسیدم هر دو کار را ان ...
١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

43 معاینه ی کلی بدن،چک آپ : annual �physical

An “annual� physical”� is �when �you� go �to
the �doctor� not� because� you �are� sick,�but ...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

44 out of order :
1. �something �is� disorganized� or� in the�
wrong� order.
درهم برهم

2. someone� has� been� unfair �or inc ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

45 (ورزش) صخره نوردی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

46 Fire escape : پله های اظطراری (که در ساختمان های چندین طبقه در بیرون ساختمان وجود دارد و در مواقعی مانند آتش سوزی امکان خروج از ساختمان را فراهم ... ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

47 In a sense : از یک جهت،از یک نظر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

48 تنظیم کردن درجه (دمای) فِر یا ماکرُوِیو ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

49 "فوق الذکر" یعنی" آنچه فراتر از ذکر است" و نباید به مفهوم "ذکر شده در بالا" استفاده شود. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|