نیلوفر نیک کار

نیلوفر نیک کار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtornado diagram١٥:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤نمودار گردبادگزارش
0 | 0
hard line response١٣:٠٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤شدید - افراط آمیز.گزارش
2 | 0
IV١٤:٤٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٥چهارمین عدد رومی گزارش
46 | 1
equity premium٠٠:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٤صرف سهامگزارش
0 | 0
unidiomatic٢٣:٥١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦غیر مصطلح گزارش
12 | 0
accomodation٢٢:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦تطابقگزارش
14 | 1
concern of١٥:٠٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦موضوعِگزارش
0 | 0
seat mates٠٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤بغل دستی - صندلی کناری - همسفرگزارش
0 | 0