نرگس

نرگس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهenvironmentalist١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٧فعال محیط زیستگزارش
21 | 1
manifest٠٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٧محقق شدن به تحقق رسیدنگزارش
28 | 1
needless to say٠١:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢ناگفته پیداست بدیهی استگزارش
32 | 0
temperament٠٨:١١ - ١٣٩٨/١٢/٠٢مزاجگزارش
18 | 1
motivating٠٧:٥٤ - ١٣٩٨/١١/١٨محرکگزارش
21 | 1
قوه شهود١١:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧intuitionگزارش
0 | 0
inexplicable١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٤وصف ناپذیرگزارش
14 | 0
vitreous humor٠٥:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٢زجاجیهگزارش
16 | 0
airways٠٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠مجاری تنفسی گزارش
23 | 1
pms٠٧:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٦سندروم پیش از قاعده گیگزارش
12 | 0
impulse٠٧:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٤محرک گزارش
30 | 1
overattachment٠٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٠وابستگی بیش از حدگزارش
0 | 0
ipo٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣عرضه اولیه سهام گزارش
23 | 0
menstrual٠٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢قاعدگی دردناکگزارش
2 | 1
dyslexia٠٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢خوانش پریشی گزارش
9 | 1
rebirth٠٥:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢تناسخگزارش
5 | 1
ابعاد١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٣١aspectsگزارش
16 | 1
martyr complex٠٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/٣١معادل victim complex به معنای خودقربانی پنداری گزارش
2 | 0
stubborn١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨( بیماری، عفونت ) مزمنگزارش
16 | 3
respiratory tract١٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨مجاری تنفسیگزارش
23 | 0
normalization١٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨بازگشت به حالت عادیگزارش
2 | 0
constructive reflection٠٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨تفکر سازندهگزارش
0 | 0
anti inflammatory٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢ضد التهابگزارش
44 | 0
resonate with١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢با چیزی هماهنگ بودن سازگار بودنگزارش
44 | 0
uprightness٠٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٩درستکاریگزارش
5 | 0
breast plate١٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٨افود ( یک لوح سینه ظریف که 12 سنگ قیمتی روی آن است. بخشی از لباس کاهن اعظم است که آن را به نشانه 12 قوم یهود روی سینه اش قرار میدهدگزارش
5 | 0
flora٢٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٧فلور روده . . موجودات ریزی که در مجرای گوارشی انساها و حیوانات یافت میشودگزارش
30 | 1
etheric١٧:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧اثیریگزارش
7 | 0
asbeston٠٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣١آزبست، پنبه نسوزگزارش
2 | 0
cauterization٠٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٣١داغ کردن زخم. داغ گذاشتن روی زخمگزارش
0 | 1