نادر حقیقی

نادر حقیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbring out٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تولید و عرضه کردن، ایجاد کردن، به ظهور رساندن، آشکار کردن، روشن کردن، برهنه کردن، بروز دادن، ادامه دادن.گزارش
5 | 0
cover up٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥کشف کردن – پرده برداشتن - آشکار کردن.گزارش
0 | 1
stilt١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧ناکارآمد. Stilted پوسیده. فروپاشیده.گزارش
2 | 0
in regard٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥در مورد، درباره ی، نسبت به، در ارتباط،گزارش
7 | 0
think about٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢پذیرفتنگزارش
2 | 1
unimaginably١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩بطور باورنکردنیگزارش
2 | 0
HAS٢٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨داشتن، دارا بودن، گذاشتن، رسیدن به، دانستن، کردن، جلب کردن، بدست آوردن، بهره مند شدن، مالک بودن، وادار کردن، صرف کردن.گزارش
28 | 1
lost ground١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٢Lost ground یعنی: از دست داد، واگذار کرد، ول کرد، عقب نشینی کرد. Lose ground یعنی: ول کردن، نتیجه ندادن، واگذاردن، خراب کردن، تصادفا، اتفاقا، انبوه ... گزارش
2 | 0
happen to be on١٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٥اتفاقی، دست بر قضا، بر حسب اتفاق، از قضا I happen to be the one who من کسی هستم کهگزارش
2 | 0
make it so٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/١١/١١باعث میشود، برای همین.گزارش
2 | 0
prove٠٠:١٠ - ١٣٩٨/١١/٠٨جور در آمدن، درست در آمدن.گزارش
7 | 1