نسرین رنجبر

نسرین رنجبر مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlovingly١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢١با محبت مهربانانهگزارش
5 | 0
NUTS١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٤احمقانهگزارش
18 | 1
riveted٠١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٤میخکوب شدن to not be able to stop looking at something because it is so interesting or frightening: It was an amazing film - I was absolutely rivete ... گزارش
16 | 0
hypervigilance٢٣:٢٧ - ١٣٩٨/١٢/١٥حساسیت/احتیاط/هشیاری زیادگزارش
32 | 0
keep something to oneself١٧:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/١٥refuse to disclose or share something. "he was determined to keep the information to himself" مطلب یا چیزی را فاش نکردنگزارش
2 | 0
chock back٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/١٤به سختی مانع از بروز خشم و یا ریختن اشک شدن to have difficulty not showing or expressing ( tears, rage, anger, etc. ) He was choking back tears as ... گزارش
2 | 0
send chills down sbs spine١٩:١٢ - ١٣٩٨/١٢/١٣کسی را شوکه کردن To cause an intense feeling of fear, nervousness, exhilaration, or excitement in one. . . . The way that sonata swells always send ... گزارش
2 | 0
god niece٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/١٢خواهرزاده/برادرزادۀ ارشد نوۀ بزرگ خانوادهگزارش
2 | 0
guess what١٠:٠٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٨اگه گفتی چی شده! یه خبر خوب!گزارش
60 | 5
fess up٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٣اعتراف کردن، اقرار کردنگزارش
55 | 0
sore٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٣عصبانی ناراحت ( informal, American English ) : upset, angryگزارش
16 | 1
eating٠٩:٣٢ - ١٣٩٨/١١/١٩صرف غذا گزارش
2 | 2
chew on١٣:١١ - ١٣٩٨/١١/١٢to chew on sth تفکر کردن اندیشیدن غور کردنگزارش
16 | 1
non disclosure agreement١١:٠٨ - ١٣٩٨/١١/١٢پیمان عدم افشاء اطلاعاتگزارش
5 | 0
nondisclosure١١:٠٧ - ١٣٩٨/١١/١٢عدم افشاءگزارش
7 | 0
far more٢٠:١٨ - ١٣٩٨/١١/١١بسیار . . . . ترگزارش
37 | 1
fly out١٩:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٠٥عازم سفر شدن ( معمولاً با هواپیما ) To travel rapidly to a destination, typically on an airplane. I'm going to fly out to see you. پرتاب شدنTo rapid ... گزارش
16 | 0
let slide١٢:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٣٠بیخیال شدن رها کردنگزارش
18 | 0
coastal guard٢١:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٨گارد ساحلیگزارش
0 | 0
get a break٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦فرصت مناسبی یافتن Obtain a favorable opportunity; get special consideration or treatment.گزارش
5 | 0
pull٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦نفوذ have pull with someone to have influence with someone.گزارش
12 | 1
clever٢١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦هوشمندانهگزارش
41 | 4
as a rule١٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٩معمولاً usually, but not alwaysگزارش
7 | 1
side stepping١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨کنار گذاشتن، رد شدن to evade or avoid a decision, problem, or the likeگزارش
2 | 0
imponderable٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٨غیر قابل تصورگزارش
0 | 0
year by year٠٨:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/١٥سالیانه هر سالگزارش
5 | 1
at the bottom of٠٨:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/١٢دلیل اصلی علت اصلی be at the bottom of sth: to be the real reason for or the cause of sthگزارش
18 | 1
inspired١٢:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٣الهام گرفته، با انگیزه، متأثر ازگزارش
117 | 1
fearlessly١١:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٢شجاعانهگزارش
7 | 0
take the floor١٠:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٢سخن گفتن در مجلس و یا در یک مناظره To speak in a debate or assembly گزارش
9 | 0
on the spot١٨:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٣٠Adams and Hancok were on the spot! آدامز و هانکوک در بد مخمصه ای گرفتار شده بودندگزارش
14 | 1
damaging١٨:٥٩ - ١٣٩٧/١١/١٦زیانبارگزارش
23 | 0
fertile٠٩:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٨مستعدگزارش
21 | 2
take inventory of oneself١١:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٣مهارتها و نقاط قوت خود را سنجیدن خود را ارزیابی کردنگزارش
5 | 0
give birth٠٩:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/١٧خلق کردن ایجاد کردن Give birth to sth: To make sth important start to existگزارش
25 | 0
in the bargain٠٩:١١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٧به علاوه، همچنین، علاوه بر این Also In addition Additionally Besidesگزارش
2 | 0
nonthreatening١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٠دوستانهگزارش
28 | 0
think ahead١١:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦به آینده بیاندیشیدگزارش
12 | 1
by definition١٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٦به طور کلیگزارش
32 | 1
put of oneself١٧:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٠از خود مایه گذاشتنگزارش
0 | 0
stem from١٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧نشأت میگیرد گزارش
113 | 1
laid off١٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧از کار برکنار شدنگزارش
99 | 1
go with something٠١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦به چیزی آمدن برای چیزی مناسب بودنگزارش
14 | 1
reengineer٠١:٥١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦بازطراحیگزارش
9 | 0
‏ go with something١٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤با هم هماهنگ بودن به هم آمدن برای هم مناسب بودن Do you think this shirt goes with these trousers? Her furniture really goes with the rest of the room.گزارش
5 | 1
as it happens١٧:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤اتفاقاً شاید تعجب کنید اماگزارش
18 | 0
reversal١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤شکستگزارش
18 | 1
jumping to conclusion١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤قضاوت نابجاگزارش
2 | 1
catastrophize١٠:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤مصیبت اندیشی بدترین حالت ممکن را فرض کردن هرگونه شرایط سختی را فاجعه و مصیبت دانستنگزارش
18 | 0
thought through١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢حساب شدهگزارش
18 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده