نسرین رنجبر

نسرین رنجبر مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهderail١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢نقش بر آب کردن Drail hopes امیدها را نقش بر آب کردنگزارش
32 | 0
anxiously٠١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢با اضطراب با نگرانیگزارش
16 | 1
take action١١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠١دست به کار شدنگزارش
156 | 1
for better or for worse٠٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢خوب یا بدگزارش
21 | 3
for the moment٠٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢در حال حاضرگزارش
51 | 1
be swept away٠٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢تحت تأثیر قرار گرفتنگزارش
9 | 0
at this point١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢١اینجاست که گزارش
46 | 1
inhibitive١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٥بازدارندهگزارش
12 | 0
fall a victim to١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨آسیب دیدنگزارش
0 | 0
firsthand١٠:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٦بی واسطه مستقیمگزارش
60 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده