نسرین رنجبر

نسرین رنجبر مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهjumping to conclusion١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤قضاوت نابجاگزارش
2 | 1
catastrophize١٠:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤مصیبت اندیشی بدترین حالت ممکن را فرض کردن هرگونه شرایط سختی را فاجعه و مصیبت دانستنگزارش
28 | 0
thought through١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢حساب شدهگزارش
25 | 0
derail١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢نقش بر آب کردن Drail hopes امیدها را نقش بر آب کردنگزارش
39 | 0
anxiously٠١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢با اضطراب با نگرانیگزارش
18 | 1
take action١١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠١دست به کار شدنگزارش
195 | 1
for better or for worse٠٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢خوب یا بدگزارش
28 | 3
for the moment٠٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢در حال حاضرگزارش
57 | 1
be swept away٠٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢تحت تأثیر قرار گرفتنگزارش
9 | 0
at this point١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢١اینجاست که گزارش
55 | 1
inhibitive١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٥بازدارندهگزارش
12 | 0
fall a victim to١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨آسیب دیدنگزارش
0 | 0
firsthand١٠:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٦بی واسطه مستقیمگزارش
74 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده