برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین رنجبر

مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 مختل ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

252 آرزوی سلامتی و موفقیت کردن
to hope that someone does well or succeeds
I wish him well برایش آرزوی موفقیت میکنم
١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

253 مشکل جدی / اساسی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

254 شوکه شدن
If someone is shaken to the core or shocked to the core, they are extremely shaken or shocked.
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

255 طاقت فرسا، مشقت بار
the schedule was cruel
برنامۀ تعیین شده طاقت فرسا بود.
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

256
(the) shit hits the fan
offensive (also the shit flies)
When the shit hits the fan or when the shit flies, a situation suddenly causes a lo ...
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

257 to reprimand severely
به شدت توبیخ/سرزنش کردن
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

258 an exciting trip or adventure
ماجرا یا سفر هیجان انگیز
ماجراجویی
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

259 به ناگاه (ناگهان) حمله/انتقاد کردن
to attack or criticize someone suddenly
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

260 هویت فردی
هویت شخصی
شناخت فردی
the perception or recognition of one's characteristics as a particular individual, especially in relation to ...
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

261 “Life sucks” means that life is difficult or repugnant in some way. This catchphrase is often used ironically to express resignation or acceptance of ... ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

262 محتمل ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

263 خیلی کم
ندرتاً
به ندرت
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

264 امر، امر شماست
در خدمتم
be at (one's) command: To be available to help or serve one.
As the resident file clerk, I am at your command
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

265 غم، غصه، ناراحتی، غم دوری، اضطراب
a feeling of sadness or distress caused by one's own or another's departure . pain, ache, trauma..
"it will b ...
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

266 همایش از راه دور
همایش اینترنتی
همایش مجازی
Teleseminars are used to provide information, training, or promote or sell products to group of ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

267 سر راه کسی قرار گرفتن
به پست کسی خوردن
(موقعیت یا شرایطی)برای کسی پیش آمدن
To be encountered or obtained by one.
I really hope this prom ...
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

268 raise its (ugly) head
Of a difficult, unpleasant problem, to present itself and force people to deal with it.
(درمورد یک مسئله و یا مشکل جدید)< ...
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

269 با محبت
مهربانانه
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

270 احمقانه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

271 میخکوب شدن
to not be able to stop looking at something because it is so interesting or frightening: It was an amazing film - I was absolutely riv ...
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

272 حساسیت/احتیاط/هشیاری زیاد ١٣٩٨/١٢/١٥
|

273 refuse to disclose or share something.
"he was determined to keep the information to himself"
مطلب یا چیزی را فاش نکردن
١٣٩٨/١٢/١٥
|

274 به سختی مانع از بروز خشم و یا ریختن اشک شدن

to have difficulty not showing or expressing (tears, rage, anger, etc.)
He was choking back te ...
١٣٩٨/١٢/١٤
|

275 کسی را شوکه کردن

To cause an intense feeling of fear, nervousness, exhilaration, or excitement in one. ...
The way that sonata swells alwa ...
١٣٩٨/١٢/١٣
|

276 خواهرزاده/برادرزادۀ ارشد
نوۀ بزرگ خانواده
١٣٩٨/١٢/١٢
|

277 اگه گفتی چی شده!
یه خبر خوب!
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

278 اعتراف کردن، اقرار کردن ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

279 عصبانی
ناراحت
(informal, American English): upset, angry
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

280 صرف غذا
١٣٩٨/١١/١٩
|

281 to chew on sth
تفکر کردن
اندیشیدن
غور کردن
١٣٩٨/١١/١٢
|

282 پیمان عدم افشاء اطلاعات ١٣٩٨/١١/١٢
|

283 عدم افشاء ١٣٩٨/١١/١٢
|

284 بسیار .... تر ١٣٩٨/١١/١١
|

285 عازم سفر شدن(معمولاً با هواپیما)To travel rapidly to a destination, typically on an airplane. I'm going to fly out to see you.
پرتاب شدنTo rapidl ...
١٣٩٨/١١/٠٥
|

286 بیخیال شدن
رها کردن
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

287 گارد ساحلی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

288 فرصت مناسبی یافتن
Obtain a favorable opportunity; get special consideration or treatment.
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

289 نفوذ
have pull with someone
to have influence with someone.
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

290 هوشمندانه ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

291 معمولاً
usually, but not always
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

292 کنار گذاشتن، رد شدن
to evade or avoid a decision, problem, or the like
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

293 غیر قابل تصور ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

294 سالیانه
هر سال
١٣٩٧/١٢/١٥
|

295 دلیل اصلی
علت اصلی
be at the bottom of sth: to be the real reason for or the cause of sth
١٣٩٧/١٢/١٢
|

296 الهام گرفته، با انگیزه، متأثر از ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

297 شجاعانه ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

298 سخن گفتن در مجلس و یا در یک مناظره
To speak in a debate or assembly
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

299 Adams and Hancok were on the spot!
آدامز و هانکوک در بد مخمصه ای گرفتار شده بودند
١٣٩٧/١١/٣٠
|

300 زیانبار ١٣٩٧/١١/١٦
|