برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین رنجبر

مترجم
کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی
کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 در واقع
در حقیقت
در اصل
You use in essence to emphasize that you are talking about the most important or central aspect of an idea, situatio ...
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

202 یگانگی
"not two" or "one undivided without a second"
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

203 حرف آخر
حکم نهایی
١٣٩٩/٠٦/١١
|

204 مهمترین مسئله
مهمترین چیز
Something considered to be of the utmost importance; something essential or ultimate
١٣٩٩/٠٦/١١
|

205 میشه اینطور گفت
بذار اینطور بگم
بهتره اینطوری بگم
To rephrase something; to express something in a different way.
say it in different wor ...
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

206 انجام کاری و یا تأثیر گذاشتن برای قبولاندن چیزی به کسی
to be influenced to a certain belief because of something heard, seen, or read
to be led ...
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

207 چاره ای اندیشیدن
از بروز فاجعه/دردسر/مشکل پیشگیری کردن
مانع از بروز فاجعه/دردسر/مشکل شدن
find or provide a solution to a difficulty or disas ...
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

208 کلید کنترل ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

209 ارزیابی مجدد
بررسی مجدد
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

210 تغییر کانون توجه ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

211 آزار دهنده
آزارنده
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

212 برچسبگذاری مجدد
نامگذاری مجدد
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

213 در کردن
(به سرعت) فرستادن
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

214 دانشمند
عالم
a person with advanced knowledge of one of more sciences
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

215 همینگونه نیز
You are already perfect.
تو همینگونه نیز کاملی.
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

216 آگاه
روشن بین
مطّلع
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

217 پیوند
a state of being joined as one thing, and no longer separate
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

218 مهمترین ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

219 با چیزی/ کاری ارتباط داشتن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

220 همین حالا هم
همین الآن هم
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

221 جبران مافات
جبران صدمات
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

222 پذیرش ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

223 قابل جستجو

able to be found or discovered.

able to be followed on its course or to its origin.
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

224 in control or with overall responsibility.
"he was in charge of civil aviation matters
(مسئولیت امور هواپیماهای غیر نظامی بر عهدۀ او بود)
مس ...
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

225 مشاور
مشاور حقوقی
a solicitor.
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

226 پنهان
مستور
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

227 کاملاً
واقعاً
دقیقاً
in a literal manner or sense; exactly.
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

228 If you divide something up, you separate it into smaller or more useful groups.
تجزیه کردن
تقسیم کردن
The idea is to divide up the country i ...
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

229 (of food) having had salt, pepper, herbs, or spices added.
درمورد مواد غذایی:
طعم دار شده
چاشنی دار
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

230 to use (something, such as a feeling or suggestion) as a reason or basis for doing something
از روی/ بر اساس چیزی عمل کردن
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

231 انکارناپذیر ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

232 اولیه
ابتدایی
در ابتدای
در آغاز
early in the morning: در آغاز صبح/ صبح زود
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

233 جادوگری
افسونگری
سحر، جادو، جادوی سیاه
(توسل به ارواح شیطانی برای دستیابی به اهداف پلید و شیطانی)
magic involving the supposed invocation ...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

234 تسلسل زمانی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

235 به دردسر افتادن
تو حچل افتادن
عاقبت بدی در پی داشتن
Very unpleasant consequences; a great deal of trouble.
dont mess with him, you will h ...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

236 1- درگیر شدن
2- ور رفتن
1 : to cause trouble for (someone) : to deal with (someone) in a way that may cause anger or violence I wouldn't want t ...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

237 بی شک
بی تردید
مسلّماً
without doubt; obviously.
"clearly, things have changed in the last six weeks"
بی شک درشش هفتۀ اخیر همه چیز تغی ...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

238 به شدت تأکید کردن/ اهمیت چیزی را خاطر نشان کردن
I can't stress enough the importance of the issue
بر اهمیت این موضوع به شدت تأکید میکنم
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

239 بیشتر مواقع
تقریباً همیشه
در اکثر مواقع
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

240 اشتباه فهمیدن
به درستی درک نکردن
fail to interpret or understand (something) correctly.
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

241 آدم عجیب و غریب
آدمی که طرز فکر و رفتار عجیبی دارد
An unusual person, especially an individual with an idiosyncratic personality or peculiar b ...
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

242 پس گرفتن شکایت
صرفنظر کردن از شکایت
to resolve a legal dispute before a court comes to a final decision
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

243 پیروی کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

244 بررسی
وارسی
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

245 to have case against someone
to have much evidence that can be used against someone in court.
بر علیه کسی مدرک داشتن
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

246 انصراف دادن
withdraw from a commitment
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

247 تمام! ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

248 آرام
آهسته
زیر لب
in a very quiet voice; almost inaudibly.
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

249 پوشاندن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

250 برجسته، نافذ
having a striking or revealing effect; significant
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|