امتیاز‌های محمد دهقان

بازدید
٢
امتیاز کل
٢,٤٣٤
کل مدال ها
١٩
طلا
٠
نقره
٧
برنز
١٢
٢٦٦
×
١٠
=
٢,٦٦٠
١١٣
×
=
-٢٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٣٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٦٦
×
١٠
=
٢,٦٦٠
١١٣
×
=
-٢٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٣٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠