نسیم

نسیم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhard hat١٨:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کلاه ایمنیگزارش
5 | 0
overalls١٨:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤لباس سرهمیگزارش
39 | 0
parka٠٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کاپشنگزارش
7 | 1
overcoat٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤پالتو بلند تا زیر زانو مخصوص آقایانگزارش
12 | 1
sweatband٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤هد ورزشیگزارش
5 | 0
flannel shirt٠٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤پیراهن آستین بلند مردانهگزارش
5 | 0
hiking boots٠٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کفش کوهنوردیگزارش
37 | 1
ice skates٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کفش اسکی روی یخگزارش
12 | 1
beret٠٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کلاه هنرمندیگزارش
9 | 0
rain boots٠٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤پوتین های بلند تا زیر زانوگزارش
2 | 1
lapel٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کت با یقه انگلیسی یا یقه شکاریگزارش
12 | 0
family restaurant١٤:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٧کارکنان یا اعضا رستوران یا کافه.گزارش
0 | 0
barstool١٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٧صندلی با پایه های بلندگزارش
9 | 1
pipe١٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٧پیپ ( وسیله ای برای کشیدن مخدر توتن )گزارش
23 | 2
conveyor belt١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/١٦تسمه ای که در فروشگاه روی آن خرید خود را میگذاریم تا صندوقدار حساب کنهگزارش
46 | 1
zefran١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٥زعفرانگزارش
0 | 0
zenith١٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٥راس - بلندترین نقطهگزارش
5 | 0
zymurgy١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٥شیمی تخمیرگزارش
0 | 0
zonar١٩:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٥منطقه ایگزارش
0 | 0
xerography١٩:١١ - ١٣٩٧/٠٩/١٥خشک نگاریگزارش
0 | 0
wax١٩:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٥مومگزارش
32 | 0
wagging١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٥گهواره ایگزارش
7 | 1
wrought١٩:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٥خمیریگزارش
2 | 1
cauliflower١٤:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨گل کلم سفیدگزارش
57 | 3
pupil١٨:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧قرنیه چشمگزارش
21 | 4
acicular٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤سوزنیگزارش
0 | 0
antrafacial٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤دو رخیگزارش
2 | 0
anistropy٢٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤نا ایزوتروپیگزارش
0 | 0
anhydide٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤بی آبگزارش
0 | 0
actino٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تابشیگزارش
0 | 0
amplifier٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تقویت کنندهگزارش
12 | 1
analogy٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤شباهتگزارش
21 | 1
analytical٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تجزیه ایگزارش
14 | 2
analyzer٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تجزیه گرگزارش
2 | 1
angle strain٢٠:٣٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤کشش زاویه ایگزارش
0 | 0
tranning١٦:٠٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٩دباغیگزارش
0 | 1
involaite١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٩غیر فرارگزارش
0 | 0
shrink١٥:٥٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٩چروک شدنگزارش
30 | 1
gradullay١٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٩به تدریجگزارش
14 | 0