منو
تاریخ
١ سال پیش
متن
I belong to the school of thought that favors radical change.
دیدگاه
١

من موافق نظریه ای هستم که علاقه مند به تغییر رادیکال است

تاریخ
١ سال پیش
متن
A tantalising aroma of roast beef fills the air.
دیدگاه
٠

یک رایحه اشتیاق انگیز ( اشتها آور ) از گوشت گاو هوا را پر میکند

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Is twenty two thousand dollars the cash price?
دیدگاه
٠

آیا بیست و دو هزار دلار قیمتشه؟