محمد پویا

محمد پویا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهautonomous٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٧خودآیینگزارش
9 | 0
disentangle١٥:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٥تفکیک، جدا کردنگزارش
9 | 0
in ways that١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٥چنانگزارش
2 | 0
discount٠٦:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٢کم ارزش دانستن، بی ارزش دانستنگزارش
14 | 1
similarly٠٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥عیناًگزارش
5 | 0
justification٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دلیل تراشیگزارش
14 | 0
even if٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦اگرچهگزارش
16 | 1
base١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٦تکیه زدن، اتکا کردنگزارش
2 | 0
make sense٢١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٥معنا یافتنگزارش
9 | 1
magisterium٠٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩اصل، قانونگزارش
0 | 0
authorative١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢مقتدرگزارش
0 | 0
uncritical٠٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥زودباورگزارش
2 | 0
uncritical٠٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥بی قید و شرط، غیرنقادانهگزارش
14 | 0
bring to bear٠٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥به کار گرفتن، هدف گرفتنگزارش
30 | 1
through and through٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣فقط و فقطگزارش
7 | 1
embrace١٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧به آغوش کشیدنگزارش
12 | 0
opinator١٦:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦فضل فروشگزارش
0 | 0
opinator١٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦متعصبگزارش
0 | 0
given٠٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥اعطاء شده، مرحمت شده، مرحمتیگزارش
12 | 1
already٠٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٨پیشاپیشگزارش
39 | 1
shift٠٤:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٨سوق دادنگزارش
28 | 1
specially٠٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨به شکل خاصگزارش
14 | 1
rebellious٠٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٨سرکشانهگزارش
7 | 1
hurtful٠١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٦زیان بارگزارش
14 | 0
integrate٠٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٥یکدست کردنگزارش
18 | 0
trust٠٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٥باور داشتنگزارش
16 | 0
decipher٠٢:١١ - ١٣٩٨/٠٦/١٥دریافتنگزارش
14 | 1
invincible٠١:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/١٥راسخگزارش
9 | 0
reconsider٠٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٣بازنگری کردنگزارش
23 | 0
enjoyment١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣لذت بریگزارش
7 | 1
contemporary٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠١حالِ حاضر، موجودگزارش
25 | 0
metaphor٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠١افسانهگزارش
18 | 4
compassion٠١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٤هم ذوقی، هم شوقیگزارش
5 | 3

فهرست جمله های ترجمه شدهuncritical٠٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥
• X-rays were greeted with uncritical enthusiasm.
روش های تصویربرداری با اشعه ایکس با شوروشوقی بی قیدوشرط مورد استقبال قرار گرفتند.
0 | 0
uncritical٠٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥
• She was absolutely uncritical, she believed everything.
او کاملا زودباور بود، همه چیز را باور می کرد.
2 | 0
commute٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩
• Because of her good behavior, the governor commuted her sentence.
به خاطر رفتار خوبش، فرماندار در مجازاتش تخفیف داد.
21 | 1
secular١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠١
• He gave up the priesthood and returned to secular life.
از کشیشی دست کشید و به زندگی سکولار برگشت.
2 | 0