برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد پویا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودآیین ١٣٩٩/١١/٠٧
|

2 تفکیک، جدا کردن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

3 چنان ١٣٩٩/١١/٠٥
|

4 کم‌ارزش دانستن، بی‌ارزش دانستن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

5 عیناً ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

6 دلیل‌تراشی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

7 اگرچه ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

8 تکیه زدن، اتکا کردن ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

9 معنا یافتن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

10 اصل، قانون ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

11 مقتدر ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

12 زودباور ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

13 بی قید و شرط، غیرنقادانه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

14 به کار گرفتن، هدف گرفتن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

15 فقط و فقط ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

16 به آغوش کشیدن ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

17 فضل‌فروش ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

18 متعصب ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

19 اعطاء شده، مرحمت شده، مرحمتی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

20 پیشاپیش ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

21 سوق دادن ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

22 به شکل خاص ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

23 سرکشانه ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

24 زیان‌بار ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

25 یکدست کردن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

26 باور داشتن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

27 دریافتن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

28 راسخ ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

29 بازنگری کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

30 لذت‌بری ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

31 حالِ حاضر، موجود ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

32 افسانه ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

33 هم‌ذوقی، هم‌شوقی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 uncritical
• X-rays were greeted with uncritical enthusiasm.
• روش‌های تصویربرداری با اشعه ایکس با شوروشوقی بی‌قیدوشرط مورد استقبال قرار گرفتند.
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

2 uncritical
• She was absolutely uncritical, she believed everything.
• او کاملا زودباور بود، همه‌چیز را باور می‌کرد.
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

3 commute
• Because of her good behavior, the governor commuted her sentence.
• به خاطر رفتار خوبش، فرماندار در مجازاتش تخفیف داد.
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

4 secular
• He gave up the priesthood and returned to secular life.
• از کشیشی دست کشید و به زندگی سکولار برگشت.
١٣٩٨/٠٦/٠١
|