برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسلم محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Ivan the Terrible
ایوان مخوف
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 برای کسی سوال بودن

i wonder
معنی: برام سواله که ...
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

3 cadaver dog
سگ جسد یاب
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

4 جا خوردن(غافلگیر شدن)

مثال: he surprised
او جا خورد(غافلگیر شد)
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

5 خودی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|