برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 داد خواست هیچ و پوچ ١٣٩٨/١٢/٠١
|

402 لایخه و اعتراض بی مورد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

403 کارشناسی غیر اصولی ١٣٩٨/١٢/٠١
|

404 سخن بی ارزش و بی بها ١٣٩٨/١٢/٠١
|

405 نظر و عقیده سخیف و بی ارزش ١٣٩٨/١٢/٠١
|

406 کالای خیلی ارزان که با کنایه میگویند مفت ومجانی است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

407 بلا عوض و رایگان بدون اجرت ١٣٩٨/١٢/٠١
|

408 در پارسی کهن مهوهبت وجود فراهم که وقتی میگوییم پیدا کردم بعنی ریشه و پی و بن او به وجود امد و مال من شد حال خواه گمشده خودش باشد یا غیرو لاغیر ١٣٩٨/١٢/٠١
|

409 بصل= پیاز. مثل پیاز مو پیاز زعفران پیاز اکثر گلهای زینتی
پس پیاز پی یاز ریشه رشد و نمو است
١٣٩٨/١٢/٠١
|

410 پیاز=پی که به معنی ریشه است. و یاز که به معنی رشد است یعنی میوه ریشه مانندی که مایه یاز و رشد و نمو میشود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

411 بصل هرچیز که مایه رشد شود مانند کَنبل گیاهان که غده ای غذایی در انتهای ریشه دارد‌ که سنبل برگ از ان رشد میکند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

412 یاز =رشد و نمو و قد کشیدن گیاه و انجم است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

413 تجربه و راه چاره جستن و با اندیشه گشایش حلقه بسته یا محاصره
سپه را تجربه اندیشه می پوخت....به سرمغفر زره بر تن میدوخت
مهرآشیان بیهقی(مصیب مسکن ...
١٣٩٨/١٢/٠١
|

414 نضاجت تجربه پختگی در کار

همه کس بهر غارت حیله می پوخت
شه غازی بت و بتخانه میسوخت
١٣٩٨/١٢/٠١
|

415 هنری مورگان دریانورد انگلیسی در قرن هفدهم بود که بعدداز دزدان دریایی لاج و حق و حساب میگرفت و بعد فرمانداری جزبره پورت رویال را به او دادند وباااخره ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

416 پورت رویال شهری افسانه ای که تکرار قوم لوط در قران که پیش از قوم یهود و همزمان با ملت ابراهیمی بودند بر اثر فعل حرام و خشونت با بیگانگان نیست و نابود ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

417 کمانمو=آرشه قدیمی ساز ایرانی ‌که از موی دم اسب بود ولی امروز با الیاف مصنوعی ساخته میشو الی ایحال چه مو چه الیاف مصنوعی باید کنافور به ان کشید تا با ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

418 کمان مو=مضراب و زخمه قیچک و کمانچه و ویلن همان آرشه است که غربی ها به احترام آرش کمانگیر ما چون ویلن کپی رایت قیچک است آن کمان مضراب را آرشه نامیدند ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

419 سنان و نیزه بلندی که سر ان دو نوک بلند داشت و برای پدافند بسیار مفید بود چون در هرجا گیر میکرو با یک پیچش سلاح از دست حریف بر زمین می افتاد اگر به س ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

420 بااسب در جنگ بر دشمن حمله نمودن چه با شمسیر چه با حربه سرد دیگری مانند گرز و ژوبین و دوشاخ ١٣٩٨/١٢/٠١
|

421 اسب دوانیدن است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

422 تاز=اسب به سرعت دوانیدن است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

423 تیغ از نیام کشیدن وبلا فاصله به دشمن با اسب تاختن است و تاختن سوار کار اسب از این واژه گرفته شده است والا بدون جنگ باید تازیدن باشد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

424 اخت= دست به ان رسیدن است مثل سوار رزمی بدون نگاه با یک جستجوی دست قبضه شمشیر را پیدا و بدست میگیرد که بلا فاصله آختن می نماید ١٣٩٨/١٢/٠١
|

425 یاخت= شکل گرفتن معادل یافتن است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

426 بوختن=جستجونمودن و این از هنر مخفف کردن پارسیان کهن است که با یک حرف ن فعل نمودن را می اورد مثل تاخت و تاختن دوید دویدن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

427 یوخت=جستجو ١٣٩٨/١٢/٠١
|

428 غذای در حال طبخ
....امروزه به هرجاکه روی دیگ به بار است
آرای من و تو بیک لقمه نانی شکار است...مصیب مهرآشیان مسکنی طنز انتخابات
١٣٩٨/١٢/٠١
|

429 غذایی که در حال پختن روی اجاق بار شده است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

430 کسیکه بار تجاری میخرد حال چه میوه باشد چه کالای دیگری ١٣٩٨/١٢/٠١
|

431 میوه فروش کالا فروش خشکه بار فروش هم جز بار فروش شده ١٣٩٨/١٢/٠١
|

432 بار مطاع و کالا مثلا بار فروش البته میوه فروش بوده ولی کم کم به کالاهای تجاری هم گفته شده بار خر ١٣٩٨/١٢/٠١
|

433 بهره اور شده مثلا کارخانه ای به بهره برداری رسیده و ثمر کارش خوب شده است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

434 منزل محل نزول بار از اشترو چهار پایان ١٣٩٨/١٢/٠١
|

435 بار انداز مخصوص سفینه صحرایی بوده که بارش را از پشت شتر به زمین می انداخته اند چرا دوستان ما انحراف داده و به کشتی و دریا ربط می دهند بار کشتی را اگر ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

436 حمال حمل کننده بار ١٣٩٨/١٢/٠١
|

437 ثمربخش نتیجه بخس ١٣٩٨/١٢/٠١
|

438 ثمر کهربا و مغناطیس بار الکتریسته ١٣٩٨/١٢/٠١
|

439 نتیجه عمل مثلا رسوایی بار اورد یا نکویی بار آورد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

440 ثمر دانش بار علمی ١٣٩٨/١٢/٠١
|

441 ثمر و میوه ١٣٩٨/١٢/٠١
|

442 محموله و آماد و مواد قابل حمل ١٣٩٨/١٢/٠١
|

443 پیشوند شاخص و مشخصه هم هست
با این شاگردان با این افراد با آن فرد
١٣٩٨/١٢/٠١
|

444 پیشوند گزاره و یا گزارش هم هست با این طریق با این مشکل ١٣٩٨/١٢/٠١
|

445 با پیشوندی امری و دستوری است با اکبر برو با ماشین برو با موتور و یا هوا پیمابرو با احترام بگو پس اینجا علاوه بر همراهی دستوری و امری هم هست که باین ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

446 حرف همراهی اکبر با اصغرآمد ان مرد با اسب آمد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

447 خامه ای که نرم و سفیدبر روی شیرجمع میشود و توی غلط است چون به خاطر قداستش طوی میگویند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

448 سرشیری که از شیر جوشیده سرد شده که مانند یک سر پوش دومیلی تمام سطح شیر را میگیرند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

449 چوب مشک باید باشد ولی در خراسان چوپشک میگویند که تلمبه مساست ودوغ جهت کره گیری است سر چهارپر ان چوب گردو است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

450 چوبی با چهارپرهپهن به قطر بیست سانت ودسته عمودی 150سانتی که در تلمب ماست که مشکی سر گشاده برریک سه پایه آویزان است تلمبه می زنند و پابین بالا میکنند ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|