مصیب مهرآشیان مسکنی

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهجنس٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١نابکار بهانه جوگزارش
14 | 1
جنس٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١پلید و نابکار و به بچه بهانه گیر هم جَنَس میگویند هنوز در خراسان مرسوم است مثلا میگویند گم کن آن ادم جَنَس راگزارش
14 | 1
طوع٠٩:١٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٠طوع =اطاعت فرمانبرداریبا میل و رغبت است نه از ترس و واهمه و لذا زمین و اراضی که از روی میل و رغبت و اطاعت امر واگذار میشود اراضی طوع می نامند و این ب ... گزارش
14 | 1
عاصو٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٨گناه کوچک و جرمگزارش
12 | 0
عاصو٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨فرق عاصو با آسو عاصو سرپیچی از فرمان حق است. ولی آسو یک عمل سو و نیت سو و سرپیچی از قانون مدنی استگزارش
9 | 0
عاصو٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٨سرپیچی از فرمانگزارش
9 | 0
عاصو٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٨عمل گناهگزارش
9 | 0
اسو٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٨آسو=قسمتی از اضراص و فک و آرواره گزارش
7 | 1
اسو٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨آسو=دندان کرسی و سنن طحنهگزارش
7 | 1
اسو٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٨ریزه کاری های غیر قابل قبولگزارش
7 | 1
اسو٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٨آسو= نقطه ضعف و در اصل آسوء است یعنی عمل سیئه و سوء و بد و هنوز در خراسان زیاد کار برد دارد مخصوصا شهر بیهق که خاستگاه فرهنگ پارسی تاج المصادر بیهقی ... گزارش
9 | 3
رشحات٠٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦جست زدن آهوگزارش
7 | 0
رشحات٠٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦هیکل کردن و رشد بچه شتر و قوت و توان گرفتن حشیگزارش
9 | 0
رشحات٠٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦قد کشیدن و جستن گیاه و نباتات استرشحاً قد کشید جستن کردگزارش
9 | 0
رشحات٠٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦خیس شدن بدن از عرقگزارش
9 | 0
رشحات٠٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٦رشحات=جمع رشح تراوشات و تراودات نوک قلم نوشته ها چک نویس هاگزارش
7 | 0
رشح٠٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦رشح=تراودات و نوشتجات نوک قلم را نیز گویند اثر قلم بر کاغذ نوشته هاگزارش
7 | 0
رشح٠٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٦رشح =تراوش و تراویدن میعانات و جمع ان رشحات و عرق برگونه و بدن را گویندگزارش
5 | 0
رشح٠٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/١٦در اصل جستن است و لذا جستن مایعات از منافذ مشک و سبو و عرق از پوست بدن انسان و رشح الظبی=جستن آهو و استرشحا جستن و قدکشزن نباتات و بلند شدن وقادر شدن ... گزارش
5 | 0
امتلاس٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢خیره چشمی و خیره سری و نا فرمانی کسی که با مافوق خود خیره چشمی و خیره سری میکندگزارش
5 | 1
چشم لاس٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢کسی که ذاتا خیره سر و خیره چشم است. مثلا درخراسان میگویند فلانی آدم چشم لَأسی استگزارش
2 | 1
لاس چشم٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢خیره چشم. چشمش را لَأس کرد و به من نگاه کرد چشمانش را خیره خیره کرد. هنوز در خراسان مرسوم است امتلاس چشمگزارش
2 | 1
پین گو١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١١کسیکه بینیش پین شده و بر اثر بسته شدن بینی نمیتواند واضح سخن بگوید چون ف بدل پ است الان فینگو بسیار مشهور است مثل فیل و پیلگزارش
5 | 1
ثری١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١١نام گاو ماهی خیام بازخشم آنرا مردود نموده است گاویست درآسمان بنام پروین/یک گاو دگر نهفته در زیر زمین/بگشا دو دیده از خرد نیز همی/زیر و زبر دو گاو مشت ... گزارش
9 | 0
ثری١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١١نام زمین و اول از سخاوت خاک ثری نام گرفت ولی بعدا شکل افسانه گرفت و گفتند بخاطر گاوی که کره زمین را روی شاخ خود گرفته به آن ثری می گویندگزارش
7 | 1
ثری١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١١نام دیگر کره زمین است که به خاطر سخاوتمندی آن ثری میگویندگزارش
9 | 0
ثری١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١١خاک و تراب سخاوتمند و مرغوب را که واژه سخاوتمند به خاطر مساعد بودن ان برای کشت و زرع استگزارش
7 | 0
ثریا١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١١قندیل سماوات و قندیل ایوان و تالار هم از روی او ساخته شده و لذا امروز لوسترها را همه به شکل قندیل های قدیمی می سازندگزارش
2 | 1
ثریا١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١١چلچراغ و لوستر خانه و تالار که مانند چلچراغ فلکی از مجموع چراغ ها و درست به شکل خوشه پروین هم درست میکنندگزارش
5 | 1
ثریا١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/١١گوشواره یا گلوبند فلکیگزارش
5 | 1
ثریا١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/١١ستاره دور دست و بعید گزارش
9 | 1
ثریا١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١١دومین ستاره بعید و دور که اول ستاره عیوق از همه دور تر است دوم ستاره ثریا منجمان قدیم چنین می پنداشتند که بعداز ستاره جلودار یا عیوق دورترین ستاره از ... گزارش
5 | 1
ثریا١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/١١دو ثور دو گاو و نام دوگاو فلک را به این خاطر ثریا گفته اند که صور دو گاو را در مجمع ستارگان خود داردگزارش
2 | 1
ثریا١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١١ایثار گر و منتقم و خونخواه هم میتواند باشد چون کسی که امکانات خونخواهی خون بناحق ریخته شده را فراهم میکند ثریا میگویندگزارش
2 | 1
ثریا١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١١نامی برای انسانها بود و بیشتر مرد ها را ثریا نام می نهادند ولی از وقتی که همسر مطلقه محمدرضاشاه دومین شاه خاندان پهلوی که انقلاب او را سرنگون کرد ثری ... گزارش
12 | 1
ثریا١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١١به مرد و زن بخشنده و ثروتمند ثریا میگویندگزارش
14 | 1
ثریا١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١١ساقی ستارگان که کنایه از مجموع ستارگان به شکل خوشه انگور استگزارش
12 | 1
ثریا١٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١١نام دیگر فرقدین دو ستاره ای که به شکل گاو بالای فرق سر دیده میشود و ثریا بر یال فرقدین اکبر میدرخشدگزارش
9 | 1
ثریا١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١١نام دیگر ستارگان پرن در خوشه پروین ستارگان پر نور خوشه پروین را پرن می نامند که در خراسان به ستاره از همه پر نور تر پرن اصلی میگویندگزارش
7 | 1
ثریا١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١١نام دو ثور دو گاو فلکی که ثریای بر یال یکی جای گرفته استگزارش
7 | 1
ثریا١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١١ثروتمند کواکب چون ستارگان زیادی در یک صور فلکی با خود داردگزارش
14 | 1
ثریا١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١١مجمع تعداد زیادی ستاره که بالای یال گاو فلک در تابستان در نیمه کره شمالی طلوع میکند و در نیمه شب تقریبا در بالای سر دیده میشودگزارش
18 | 1
ثریا١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١١خوشه پروین و که بر گرد ستاره نورانی خوشه پروین جمع شده اندگزارش
25 | 1
ثریا١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١١ثروتمند و دولتمند بخشندهگزارش
32 | 1
ثر١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١١ابر بخشنده و پر باران را هم سحاب ثرء میگویند پس ثروتمندی لایق افراد خسیس و لعیم نیست و شخص صاحب مال و منال بخشنده و جواد را باید ثروتمند گفتگزارش
7 | 1
ثر١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١١تبذیر و ریزش هم هست چون اگر یک چیز خیس را در حایی خشک بگذاریم مقداری از رطوبت خود را اثر تری میگذاردگزارش
5 | 1
ثر١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١١ثرء بخشندگی از وجود خود است که واژه اثر و ایثار از آن گرفته شده استگزارش
5 | 1
ثر١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١١بسیار فراوان و مادر واژه ثروت و کثیر و کوثر استگزارش
5 | 1
ثرب١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١١پیه که روده ها و معده را احاطه کرده و کار دستگاه گوارش را مشکل کرده و برداشتن ان با عمل جراحی هم کار خطر ناکی است و هیچ عمل موفقیت آمیزی نداشته استگزارش
7 | 0
یاسر١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١١کسی که کشتن شتر را آسان میکند چون یک نیزه و کارد بلند در زیر گلوی شتر وحشتناک میزندو شتر را نحر میکند کشنده شترگزارش
21 | 2