برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 کسیکه با نصیحت رام میشود ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

352 نرم و عطوفت پذیر ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

353 ادم لجوج و بحاث ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

354 کسیکه به هیچ اصولی پایبند نیست و فقد به فکر و اندیشه خود حال اگر به زیانش باشد پایدار است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

355 قبیله ای که همخوانی فرهنگی ندارند ولی با انداختن ریگ اوسی در مبع آب شربشان باز هم جذب گروه غیر فرهنگی خود نشده اند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

356 گروهی که با دعاو جادوی اوسی رام نشده اند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

357 زن و مردی که با اوسی شیاد مهربان نشده اند و اختلافشان ادامه دارد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

358 کسیکه با شیادی و اب اوسی بیماریش خوب نمیشود ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

359 کسیکه گول شیادی میخورد و اب اوسی اورا میخورد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

360 اوسی =آب سی است حقه شیادی است که بر سکه یا ریگی یا انگشتری با ورد پیر و قطبالدین یا بزرگ و شیخ قبیله یا شیادی ناشناس سی پوف از نفس کثیف خود را بر ا ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

361 ناوردار=امتناع از کاری و یا خواسته گروهی و با نابردار تفاوت معنی دارد مثلا گروه یا تا دسته ای که گول تبلیغات نمی خورند میگویند تبلیغ وردار نیستند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

362 ناوردار=نابردار است
که بردار غلط است و وردار درست است چون قرار نیست که باری را بلند کند و بردارد بلکه پند وردار نیست اوسی بموردار نیست خوصیه وردا ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

363 بهترین قورمه سنتی است
چون دو یا سه بره سرقوسی(اول آبانماهی) علاوه بر شیر مادر خود بر یک یا دو گوسفند بره مرده دیگر اورا خوردار که ما بردار میگویی ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

364 همان بره شیرخوار کمتر از ششماهه است ودر هیکل مثل بره یکساله نمود دارد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

365 بِررَجه=همان بررژه به گفتمان خراسانی است که ژ معرب شده و جیم گردیده نگاه به بررژه شود ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

366 همان برّرجه معرب است خانه عرب ویران شود که در هر واژه که ناتوان بوده ما را به سوی لحن کثیف خود سوق داده مثلا خوزستان عزیز ما که از حومه تیسفون پایتخت ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

367 بره سرقوسی گوسفند را ماه حوت و حمل بررژه میگویند قوس ابان ماه است حوت اسفند وحمل فروردین است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

368 بره کمتراز ششماه عمر و بیشتر از سه ماهه و درشت هیکل فکر کنم شیر شرژه از این نام اشتقاق گرفته چون نو جوان هم جوان شرژه میگویند که در بعضی جاهای خراسا ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

369 مالک کسی که در کشور خود اراضی دارد و چون زمین کشور دوست داشتنی است به او مالک گفته اند یعنی در ملیت خود سهم دارد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

370 مولا سرپرست ملت سید ملت رهبر ملت دوست ملت
١٣٩٨/١٢/٠١
|

371 ملیت=انچه با عشق و علاقه از تمدن و تجرله ملت و کشور خود اندوخته است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

372 ملک مثل علیک است یعنی بر تو پس ملت بر تو باد ای ملک که صاحب ملتی هستی ١٣٩٨/١٢/٠١
|

373 موالی دوستان یک کشور ١٣٩٨/١٢/٠١
|

374 مولانا کسی که با سواد ملت خود است و اورا دوست دارند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

375 کسی که تمدن و فرهنگ از ملت خود با عشق و محبت و دوستی فراگرفت ١٣٩٨/١٢/٠١
|

376 موالیان مرز کسانی که از ملیت و مرز و ملت و مَلِک و مُلک و موالی متوالی هم که از همین خانه است برویم متوالی یعنی مولودی که پشت به پشت از یک ملت متولد ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

377 انچه منسوب به ملت است
اگر بخواهیم ریشه این واژه را پیدا کنیم باید به سراغ موالی که هم دوست است و هم نگهبان و مولا و ملا و مولانا برویم
١٣٩٨/١٢/٠١
|

378 خطرناک و سهمگین ١٣٩٨/١٢/٠١
|

379 با خطر روبرو شدن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

380 خود را به خطر انداختن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

381 جسد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

382 پیکر بیجان ١٣٩٨/١٢/٠١
|

383 جسد جان باخته ١٣٩٨/١٢/٠١
|

384 حذف کردن چیز های غیر ضروری ١٣٩٨/١٢/٠١
|

385 بخار و گازی که از موتور های توربو جت و موتور های توربو شارژر تولیدمی شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

386 بخار و کاز حاصله از باتلاق ١٣٩٨/١٢/٠١
|

387 نوعی نگهداری کره در قدیم داخل مشک ماست مانند انار گلوله گلوله در وسط مشک در زمانی که یخچال نبود برای مهمان ها نگهداری میشد شاید نام مسکه از این عمل ه ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

388 مِسکَه =در اصل کره تلمب سنتی و مشک ماست و دوغ است امام به انواع کره های صنعتی هم گفته میشود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

389 باید مشکه باشد یعنی از روی مشک ماست زده شده گرفته شده است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

390 کره ای که از روی مسک یا مشک که همان تلمب ماست است میگیرند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

391 مسک شادن باید مشک شادن باشد که مرور ایام انرا مسک نموده است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

392 مَسکِ شادن=پوست سلاخی شده بره آهو
مرغوبترین پوست برای ساز های کوبه ای مانند دف و تنبک و طبل و دهل می باشد
١٣٩٨/١٢/٠١
|

393 شادن=بره آهوی زیر یکسال و از ششماه عمر بیشتر که دارد شادن میگویند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

394 فنی در کشتی که مخصوص ایران است و کشتی گیر مانند کسی که بار سنگین شتر را به روی شانه میبرد و با یک حرکت بلند شدن اورا بر زمین می اندازد این فن از قدیم ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

395 کالای رایگانی که فاسداست و انبار کالای مرغوب را فاسد میکند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

396 کالایی که هزینه حمل و معدوم کردنش وبال گردن شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

397 کالایی رایگان که موجب زیان و اسیب فراوان شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

398 کاری که خراب انجام شود و هزینه ای باید صرف ان شود که باز مثل اول شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

399 هرچیزی که بهایی نداشته باشد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

400 کاری که خراب انجام داده شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|