برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 اوپانیشاد های داسا ها می باشد که امروز به ان فلسفه میگوییم ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

302 شلیک بی مورد بر اثر ملعبه و بی احتیاطی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

303 شلیک گلوله بیجا ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

304 رم کردن صید از دام بدون جهت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

305 ضرر و آسیب غفلت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

306 زیان کج اندیشی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

307 بدون اندیشه و مشورت خطای بزرگی مثل ترامپ و ترور سردار سلیمانی که برای جهان هزینه سنگینی داشت وخوشبختانه اندیشمندان آنرا کنترل نمودند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

308 خروج ناگهانی گلوله از سلاح آتشین ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

309 شلیک تصادفی بی موقع ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

310 اعمال بدون تفکر و هدف ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

311 پس سنسکریت مادر و پدر تمدن معنوی بشر غربی و شرقی امروز است و ملت بین التهرین و شبه قاره هند وارثان اصلی سنسکریت هستند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

312 صوم و روزه نه به این شکل عرفانی الهی ما را هم صائمین سانسکریت در صومعه که محل اعتکاف رهبان صومعه بود رقم خورد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

313 صومعه و دیر و راهب رهبانی را باز هم عارفان به حقیقت رسیده اوچانیشاد ها در غار ها و مغاره نشین ها رقم زدند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

314 سنسکریت زایش فلسفه و عرفان و ریاضت
پدران فلسفه اوپانیشاد های اندیشمند وعرفان محصول محققین ان است.
و ریاضت و دیر نشینی و صوم و صومعه را هم اوپ ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

315 فلسقه یونان و مشرق و اساطیر ان از اوپانیشاد کرفته شده است ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

316 بشیر در سنسکریت بشارت بهشت را برای نیکوکاران ارمغان داد واولین پاداش اخروی در سنسکریت رقم زده شد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

317 نذیر در سنسکریت همان عذاب دوزخ را برای گنهکاران رقم زد تا قانون نذیر و حذر از گناه و عصیان و جرم مانع شرارت و بر هم زدن آسایش شود که در ودا های مقدس ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

318 سنسکریت بکجا خواهم رفت اوپانیشاد ها فلسفه نذیر و بشیر را رقم زدند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

319 در سنسکریت بکجا خواهم رفت سبب پیدایش منتر ها و ودا های چهار گانه گردید ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

320 سنسکریت و طرح قانون و فرهنگ دینی مذهبی پس اوپانیشاد ها در فکر از کجا امده ام کانال دیگری گشودند به کجا خواهم رفت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

321 سنسکریت و اولین گام فلسفه اندیشه از کجا آمده ام سبب شد که اوپانیشاد های متفکر جهت تحقیق به بیابان زدن و فلسفه از کجا آمده ام همان فلسفه و اساطیر ام ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

322 فکر از کجا آمده ام داس ها در اقوام آریا بیشتر قوت گرفت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

323 با حمله قوم آریا بر داس ها اکثر تمدن انها نابود شد و بعضی هم الگو وریشه فلسفه اساطیر یونان و ایران شد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

324 سنسکریت بعداز پیدایش زبان به فکر ارتباط با آینده و یا راه دور گردید که خط و نوشتن و لوح گلی به وجود آمد و لذا میخواست بداند که از کجا آمده است به هم ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

325 ازقدیم الایام داس ها کجکاو و دنبال یک وسیله ارتباط جمعی بودند که توانستند گویش و زبان را اولین ابزار ارتباط جمعی خود قرار دهندکه پیدایش گپ و کلام گ ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

326 سنسکریت را میتوان مادر تمدن بشری ومادر تمام زبان های زنده جهان نامید چون در تمام آنها یا تشریک مساعی دارد یا ریشه اساطیری دارد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

327 میز تحریر و میز آزادی اندیشه حکایت جالب فرودگاه فرانکفورت آلمان را گیاهتن وحشی محاصره کرده بودند میز تحریر برای مهندسین و کارشناسان گذاشت یک مهندس چو ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

328 میزتحریر یا میز آزادی پیشنهادات اهل فن و افکار افراد مجرب و با تجربه میز فرضیه های آزاد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

329 میزی در انجمن های علمی وغیرعلمی شورا ها و هیئت مدیره ها که طرح هرگونه پیشنهاد اعضا خصوصا پیشنهاد افراد مجرب در پشت آن آزاد است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

330 بیمار انزوله حق ملاقات با هیچ احدی ختی با پزشکان و پرستاران عمومی ندارند و کادرپزشکی ویژه با لباس مخصوص از او عیادت میکنند . تب کریمه چند سال پیش دک ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

331 انزوله با مراقبت های خصوصی متفاوت است چون در مراقبت های ویژه بیمار ممنوع الملاقات نیست ولی در انزوله حتی پزشک و پرستاران خاص حق سر کشی از بیمار را د ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

332 جدا نگهداری بیمار که بیماری مسری مانند کرونا یا وبا یا سارس یا پنومونی که انواع و اقسام خاصی دارد که کرونا و سارس و دیگر آنفولانزا های دیگرکه از ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

333 میز آزاد برای نوشتن پیشنهادات فنی و علمی در کنفرانس خدا گواه است که معنی این را اگر از نمایندگان و وزیران فاسد همین دوره و دوره های قبل بپرسیم بل ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

334 میز کنفرانس خبرگان دین و عمران و آفند برای موضوعات خاص هرگونه اظهار نظر اهل من آزاد و قابل بر رسی است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

335 میز جلسه و کنفرانس که در ان اظهار نظر مجَلِسینی که در پشت ان جلوس کرده اند آزاد است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

336 میزتحریر=میز گرد حرّیت جلسه ای وای بر این فرهنگستان که معنی میز تحریر را نمیداند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

337 بره ای که بر بز وردار شده وبز او را به فرزندی قبول کرده است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

338 بزغاله ای که فرزندی میش قبول کرده و با مهر اورا شیر میدهد
لذا میش خیلی سر سخت تر از بز بچه دیگری را خصوصا بزغاله را به فرزندی می پزیرد
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

339 گوسفندی که بره و یا بزغاله دیگری را پذیرا شده و با نهر او را شیر میدهد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

340 گوسفندی که بره خود را که بد بو کرده بود و او را نمی پذیرفت کنون اورا قبول کرد و با مهر او راپذیرا گشت ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

341 خواسته ما را پذیرا شد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

342 ملاین و معطوف گشت ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

343 مجلسی که دولتی را از اکراه یا تحمیلی قبول نموده و هیچ یک را ور نمی گنجد و با انها ناورداری می ورزد. این است که میگویم وردار اصلا معنی بر دار را ن ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

344 رئیس دولتی که وزیران تحمیلی دارد و آنها را اصلا به مشاوره نمیخواند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

345 کسیکه با اکراه به دوستان نگاه میکند و آنها را با محبت نمی نگرد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

346 زن و مردی که با کراهت به هم نگاه میکنند و همدیگر را قبول نمی کنند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

347 گوسفندی که نمیتوان بره و بزغاله ای را به او به فرزندی بقبولانیم و سخت حساس است و بچه غیر بچه خود را از خود می راند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

348 گوسفندی که بچه خود را نمی پذیرد و اورا از خود دور میکند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

349 کسیکه راه حل مناقشه را می پذیرد ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

350 دشمن اهل مذاکره ١٣٩٨/١٢/٠٢
|