برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 پس پیش نهاد این هفته لعان باشد که تا در اخر یک داستان اعجاز انگیز هم دارد تا بعد از نظر عزیزان انرا شرح خواهم داد ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

252 لعان اصطلاح حقوق فقهی هست که امروز جز حقوق کلاسیک قانون جزایی اسلام است و در قرآن و احادیث معصوم آمده است ولذا در مکتب شیعه حدیث امام معصوم با حدیث ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

253 گذشت از دو خواسته محق و احراز شده در دادگاه دو دیه مثل یکزی دیه سر و دیگری دیه دست یا پا غیر عمد محکوم شده است اببته تهاتر دعوی حقوقی است ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

254 دو دعوی مخق و به حق عزیزان من با سلام واژگان متناقض و غلط را ننویسید مثلا سخصی نوشته بود تهاتر دو دعوی بناحق باطل غلط است ا تهاتر دعوی دوخواسته محق ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

255 معاوضه کالا به کالا حزالی شده خبرگان ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

256 دو خواسته از طرفین دعوی که هردو به حق بوده و بر محکمه محرز شده و حکم صادر گردیده وقتی طرفین از خواسته های به حق خود میگذرند در عرف قضا میگویند تهاتر ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

257 وعده گاه و میعاد است ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

258 مدت صد روز بعداز طلاق زن است که در این مدت نفقه هم تعلق میگیرد و هنوز طلاق معلق وتعلیق است بعداز صدروز چنانچه زن حامله نباشد طلاق قطعی میشود ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

259 خواهشمندم بحث این هفته واژه اسکالدر لاتین باشد تا معنی ریشه ای این دستگاه را پیدا کنیم ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

260 فکر کنم ایز کلایدر بوده یعنی زیر زمینی چون وقتی خط نقاله به اسکالدر میره پرنده بکلی در اب غرق است و دیده نمیشود و این دستگاه اولیه در زمین مانند حوض ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

261 دستگاه آب داغ برای پرنده ذبح شده است تا برای پرکنی آماده شود ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

262 جدا کننده خودکار اجسام درشت از نرم یا پودر را از غیر پودر ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

263 دستگاهی مکانیکی که اجسام را مایعات حدا میکند ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

264 جدا کنتده اجسام و آماد از مایعات ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

265 پمپ مکش بتون و چودر سیمان در بونکر های حمل و نقل ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

266 پمپ تخلییه چاه فاضل اب ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

267 جارو برقی ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

268 کد مخفی اطلاعات حهت استراق سمع و استراق بصر (گوش کردن دیدن دزدکی) ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

269 مفتش و تفتیش کننده نامریی ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

270 کسیکه رندی می ورزد و جاسوسی میکند ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

271 عیار و رندی که استراق سمع و استراق بصر می نماید ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

272 عیاری که نامریی منطقه را شناسایی میکند ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

273 نیروی مجرب ستون پنجم که با توانایی خود کلید رمز دشمن و منطقه را بدست می آورد ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

274 کسیکه به سرعت برق به دشمن و یا شخص معینی سر بزند و باختطاف اسرار را بدزد و ببر د
در خراسان منشور است میگویند مثل سرّست به همه جا سر می زتد
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

275 مقیاس اندازه گیری زلزله ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

276 درجه امواج مواد موّاج زمین که توسط ریشتر چارلز به ثبت رسید و قیاس اندازه گیری موج های ارتعاشی و لرزشی گردید ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

277 مواد مذاب موّاج زیر مین که درمناطق زلزله خیز ارن گسل های مواج به سطح زمین نزدیکتر میشوند و هنگام صفحه ها بروی هم غلطیدن سبب زلزله های مهیب و وحشناک ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

278 نام چند شخصیت ملی و علمی مثل شاگرد ابن سینا ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

279 کسی که در بهمن و زلزله بداد مصدومان برسد ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

280 نامی پسرانه ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

281 بهمن نامی پسرانه ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

282 نام شاهزاده و پهلوان ایرانی در شاهنامه پسر اسفندیار که بسیار بد جنس بود و دشمن خاندان رستم زال زابلی بود
فردوسی می فرماید
ندیدی که بهمن چه بیدا ...
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

283 نامی پسرانه است ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

284 بهمن نزول ندارد بلکه نوعی زازله است و نام دیگر ان زلزله می باشد ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

285 بهمن مخفف بوهمن است که بر اثر ستگینی و خیزش از قله کوه بطرف دامن گاهی اوقات علاوه بر بستن راه ها و جاده ها و تلفات سنگین روستاهای اطراف را هم در زی ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

286 ارتعاشات و بوهمن با جنبش شدید تکاندهنده ویرانگر و نام سلاحی آفندی و پدافندی مدرن ساخت ایران که انواع و اقسامرنوناگون دارد یعنی خشکی بدریا دزیا بساح ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

287 نام نوعی سلاح آفندی و پدافندی ساخت ایران موشک ایرانی ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

288 ارتعاش اور و بوهمن شدید ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

289 زلزله= بهمن بوهمن بوهمین و برهمن و دیو شیطان بودن چون در اوستای مقدس هر عوامل طبیعی یک موکلی داشته است و لذا نوکل بدی هارا برهمن نیگفته اند و یا شا ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

290 همان جِمِکوب است که گازران( لباس شوران) و رنگرَزان پارچه و نخ را کولوتی ودلوکه روی سنگ میگذاشتند و چندان به ان میکوبیدند که تُنُک و پهن میگشت باز لک ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

291 چوب سر پهن به شکل ساطور یا ساتور قصابی که ضخامت آن دو سانت در لبه و در وسط سه سانت بیشتر بود چون وسط از دو طرف قوس کوهان مانند داشت و وسیله کار گازرا ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

292 نگاه به جامه کوب ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

293 همان چولی لقلوی مانند از ترکه های چوب بافته شده است ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

294 چِپِّی= سبدی که از ترکه های چوب هنده بید که نوعی درخت خود رو در بستر رودخانه هست می بافند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

295 جنبیه لذا دو ابروی یار چون در دو جنب صورت است حنبیه نام استعاره ان است ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

296 خنجر است چون در یک جنب و سمت و طرف خود بکمر بسته میشود جنبیه نام دارد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

297 غالی بیش از حد قداست گرفتن مثل گندم که چون قوت لایموت است هورا مقدس دانسته و به او سوگند میخورند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

298 هرچیزی که بیش از انچه هست غُلو و غالی شود و جنبه قداست بیش از اندازه بگیرد. مثل فرقه ای که حضرت عیسی را خدا و آفریدگار میدانند و یا فرقه ای که حضرت ع ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

299 داساها در شبه قاره هند و فلات پارس بودند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

300 هنوز نشانی هایی از داسا ها در اقوام هندو آریایی وجود دارد و شاید سیک ها نوادگان داسا ها و زبان سنسکریت باشد ١٣٩٨/١٢/٠٣
|