برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 معاشقه همه معانی سندل بلانی است ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

202 دوجان در یک قالب ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

203 همبستری ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

204 همخوابی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

205 هم آغوشی دو زوج را هم سندل بلانی میگویند و هنوز در خراسان خصوصا شهر سبزوار کار برد دارد خصوصا چند ماه پیش دو تا از دانشجویان دانشگاه حکیم سبرواری که ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

206 هم آغوشی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

207 روش خواب کودکان دو سه ساله است که در آغوش پدر و یا مادر سرربر سینه و پاهایش را در بین پای والدین و علق بخواب رفتن او است ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

208 قلق و علق خواب بچه من سندل بلانی است= یعنی اورا باید در آغوش به سینه بچسبانی و پایش را در بین پاهایت کنی تا بخوابد که این رفتار مخصوص کودکان دو سه سا ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

209 علق و قلق ابزار هاووووووتمام لوازمات و افراد و حیوانات را شامل میشود ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

210 قلق و علق تفنگ=روش و علاقه تفنگ ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

211 قلق و علق ساز ها ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

212 خوب به قلق اسب من عِلِق بستی=یعنی خوب روش علاقه مندی او را پیدا کردی
و این واژه مثل قلق بر تمام چیزها و اشیاء ها کار برد معانی دارد
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

213 عِلِق بر وزن قلق یعنی روشی که وسیله یا مرکب به ان علاقه نشان داده است ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

214 عَلَق=نام سوره ۹۶قران مجید و تا پنج ایه اولین آیات نزولی قران است و نام ماده لزجی است که از بدن پستانداران هنگام مقاربت ترشح میشودکه قران میفرماید بخ ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

215 قلق اسب مثلا میگویند خوب زود به قلق اسب علق گرفتی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

216 قلق ماشین و قلق کامیون ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

217 قلق موتور ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

218 قلق ساز شش تار و ویلن مرحوم پدرم بعداز اینکه شش تار گران قیمت اورا پاسداران اول انقلاب که معلوم نبود مجاهدین خلق بودند یا پاسدار چون هنوز نفوذ داشت ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

219 قلق قفنگ هرتفنگی ده تیر قلق برای تیرانداز دارد که جز امتیاز نیست و بعداز تیر های قلق امتحان اصلی شروع میشود ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

220 قلق کمان ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

221 قلق حیوانات دامی اکثر مثل هم است یعنی گله بوقلمون یا گله گاو یا گله مرغ با گله گوسفند یک روش دارد و هنگام یورش انها اگر از سمت راست بر خلاف عقربه سا ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

222 قلق رمه فقد چوپانان بلدند و تخصص خاصی دارد. و من از کودکی دلم میخواست تمام هنرها را داشته باشم و مشغول کاشت خربزه که یک تیم ده نفره کلاسیک مثل فوتبال ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

223 قلق اب شنا در رود خانه است که قلقی خاص دارد
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

224 قلق باد سمت باد مطلق است و تغییر نمیکند شاید وصف آسیابادی های خراسان که در دیز باد نیشابور جاییکه امروز ژنراتور بادی و نیروگاه بادی ساخته شده اسیا ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

225 عوامل طبیعی هم قلق دارند مثلا قلق سیل را بگیر
قلق باد را بگیر
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

226 این واژه بر تمام حیوان و ابزار و انسان تلقی میشود ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

227 ان خویی که در قالبش جای گرفته روشی که پذیرای انست ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

228 نوشته بر سطر یا چند سطری نمونه امضاء هم می باشد ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

229 سطر نویس مونث است
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

230 شهری است که در استان خودش مشهور است و از شهر بزرگ تر است شهرستان دارای فرمانداری و بخشداری است ولی شهر چه بسا بخشدار هم نداشته باشد و لی اکنون اکثر ... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

231 شهر همان مدینه یا مدن است ولی نام خود را از شهرت و آوازه گرفته است و درجه بندی خاصی دارد ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

232 بلدی که مشهور گردیده ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

233 محدوده مثل حیطه اختیارات محدوده اختیارات مشخص و شاخص ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

234 حیاط محوط و دارای مرز معین و مشخص ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

235 محیط و محدوده و محوطه حایط شده است ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

236 هر وزیر بتعداد استان ها مدیر کل را مسئول می گمارد و مدیرکل به تعداد شهرستان های تابع خود رئیس و مسیول باز خواست و پاسخگویی دارد واژه ریاست بی ادبانه ... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

237 مسیول وزیر هر وزراتخانه یک مسیول است که او نیز برای هر قسمت و هراستان یک مدیر کل مسئول میگمارد ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

238 مسئول کل همان رئیس جمهور و فرزین و صدر الوزرا است که تمام امور مشروع در حیطه و محوطه اختیارات قانونی او می باشد و مسیولین دیگر زیر نظر او هستند ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

239 مسئول دولت=رئیس کابینه ای که یا مثل ایران و آمریکا رئیس جمهور نام دارد یا مثل کانادا انگلستان استرالیا ژاپن آلمان صدرالوزرا نخست وزیر و فرزین نام دار ... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

240 مسئول پادشاه مستبد نیست بلکه خادمی است که بر حیطه اختیارات خود حکومت میکند ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

241 کسیکه پذیرای مسئولیت گردیده و باید به نارسایی های مسئولیت خود پاسخ گو باشد ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

242 سرپرستی که باید پاسخگو باشد. ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

243 کسی که مورد سیوال باید باشد و سیوال پذیر باشد ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

244 اشعار=برهنه شعر سکسی و بی پرده که حتی آلات تناسلی را با همان اسم بی شرمی خود واضح بگوید مثل واژه کیر وکدوی مولا نا مثل یک دوبیت در هجو یاری وحشی باف ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

245 هات=زیاد بی شرم و عریان مثل سخن عریان و شعر برهنه و بی پرده مثل شعر ایرج میرزا ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

246 هاتر=بی شرم که مخفف ان همان هات است و این هات هات انگلیسی که بمعنی زیاد تند بسیار است نیست و ای هات بی پردگی و بی شرمی است ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

247 هاتر=بی پرده بی حیا ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

248 هاتر پرده در نیست ولی مخالف و متضاد ساتر است ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

249 هتر=بیماری آلزایمر شدید در اثر پیری ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

250 معادله و تحقیقی که گواهی کذب را باطل کند و حق را محق نماید رجوع به تهاتر شود ١٣٩٨/١٢/٠٦
|