برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصیب مهرآشیان مسکنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 بچه ای که تازه راه افتاده و خوب هنوز راه نمی رود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

452 کسی که بد راه میرود و تلو تلو میخورد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

453 جست زدن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

454 مسابقه پرش و جست زدن است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

455 پل کن یعنی از جو و نهر بپر شاید پر بوده در مرور زمان پل شده ١٣٩٨/١٢/٠١
|

456 بیایید مسافت را با قدم بزرگ برداریم و بشماریم چه وازه زیبایی که یک جمله را با دو واژه پل کنیم هنوزدر خراسان کاربرد دارد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

457 گام و قدم بزرگ برداشتن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

458 مقیاس فاصله است که هم حقیر در شعر محلی با لهجه خراسانی اورده ام

کوشک بالا تا به کوشک ته به هم نزدیک بود
گر میخواستی پَل کنی کمتر زیک جغوار ...
١٣٩٨/١٢/٠١
|

459 مقیاس مسافتی است که حدود دویست متر کمتر است یعنی مسافتی که بانگ فریاد بلند یک فرد به فرد دیگر برسد ١٣٩٨/١٢/٠١
|

460 همان جیغوار است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

461 جُغ =ماست ترش یا دوغ ترش مانده هروقت حباب بر روی ان نشسته باشد میگویند جُغ بر داشته است ١٣٩٨/١٢/٠١
|

462 جغ=جیغ است و مخفف شده و مازنی نیست بلکه سرتاسر خراسان ایران و خراسان بزرگ افغانستان جیغ را جِغ می نامند ١٣٩٨/١٢/٠١
|

463 بسم الله الرحمن الرحیم
بنام آفریدگاری که پروردگار است و آمرزگار
اینجانب مصیب مسکنی متخلص به مهرآشیان شاعر بیش از بیست هزار غزل و مسمط مسدس ومخم ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

464 خطف=همان اطفای حریق است ١٣٩٨/١١/٣٠
|

465 خطف همان اخطفای حریق است
در منظومه عربی حاج ملاهادی اسرار میخوانیم
یا من هواخطفی لفرط نوره
معنی ای پرورگار نور تو پوشیده نیست بلکه چشم من ز ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

466 خطف پوشیدن نور و نار هم آمده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

467 خطف بستن نورچشم بر نور زیاد هم هست ١٣٩٨/١١/٣٠
|

468 خطف پوشیدن آتش و حصار آن
١٣٩٨/١١/٣٠
|

469 خطف در محاصره گرفتن آتش ١٣٩٨/١١/٣٠
|

470 خطف خیره کردن برق بینایی را نمی باشد و این تعبیر غلط است بلکه پوشیدن دیده بستن چشم در نور زیاد می باشد مانند اخطفا النارپوشیدن نار و خواموش کردن آتش ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

471 رسول = سفیر خاص خداوند و فرستاده خاص است و حکم یا ایهالرسول بلغ بما انزل علیک ای رسول ابلاغ کن انچه بر تو نا ل شده است این حکم ماموریت خاص است و یعنی ... ١٣٩٨/١١/٢٨
|

472 نبی های الهی فقد صرفا برای نذیر و بشیر هستند ک فرق رسول با نبی در این است که رسول سفیر خداوند است و باید حتما حکم را ابلاغ و بیعت بگیرد.ودر ایات یا ا ... ١٣٩٨/١١/٢٨
|

473 نباء =خبر
و نبی= خبر بر
ودر قران محید تاکید می فرماید که یا محمد شما خاتم النبین مز باشید زیرا بعد از اسلام هیچ خبر مهمی که در ان شریعتی مانند ...
١٣٩٨/١١/٢٨
|

474 نبی های الهی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

475 پیامبران پیغام بر از طرف خداوند بر بندگان ١٣٩٨/١١/٢٨
|

476 نگاه به هلی برن شود چون همان هلی برن است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

477 جابجایی نیروی امداد با هلکوپتر در جنگ و در منطقه های سیل زده و زلزله زده که راه های ان منطقه تخریب شده است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

478 جابجایی نیرو با هلکوپتر در مناطق تخریب شده راه زمینی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

479 جابجایی نیرو با تجهیزات زمینی از راه هوا ١٣٩٨/١١/٢٨
|

480 پیاده کردن نیرو در عمق منطقه دشمن از راه هوا مانند نیروی هوا برد است ولی هولبرد نیست چون در هلی برن با تجهیزات زمینی اغلب به اعماق منطقه از راه هوا ... ١٣٩٨/١١/٢٨
|

481 کافه شیرینی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

482 حلواکده شیرینی سرا ١٣٩٨/١١/٢٨
|

483 حلوا شده شیرینی سازی شیرینکده ١٣٩٨/١١/٢٨
|

484 حلواگری شیرینی پزی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

485 حلوا شده عسلین شیرینی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

486 نفرین شده جوف و گرسنگی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

487 تک برگ برنده رو نشده در هال و قمارخانه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

488 الحق در حق من اجحاف میشود که با این توضیحات کامل نام من در زیر نام افرادی باشد که هدفشان باز گو کردن نامشان در بالابردن تیراژ وازگان تکراری است که و ... ١٣٩٨/١١/٢٨
|

489 کی =پادشاه
که در شعر زره پوشی حر در نسخ میرعزا میخوانیم

عرقچین کِی زیر مغفر نهم
پس آنگه کله خود بر سر نهم
ولی متاسفانه تعزیه خوانها ...
١٣٩٨/١١/٢٨
|

490 کاید= کیقباد مخفف کی و قباد که لقب شاهان ساسانی بود ١٣٩٨/١١/٢٨
|

491 کیا به معنی اجداد و نیاکان ١٣٩٨/١١/٢٨
|

492 نام بزرگ و مهتر که از واژه کی که زیباترین نام پارسی است مانند کیخسرو یعنی شاه شاهان کیارش یعنی بزرگ کمانداران کیکاووس یعنی شاهنشاه بزرگ ١٣٩٨/١١/٢٨
|

493 گاو رانه است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

494 خر رانه در خرمن می باشد ١٣٩٨/١١/٢٨
|

495 چوب بلندی که در سر ان یک نیش تیز فلزی دو سه میلی متری دارد که با ان گاو ها یا خر های زیر یوق کشاورزی را می رانند ١٣٩٨/١١/٢٨
|

496 دستره دست اره بریغ بر بغ بر باغ بر میم بر تاکبر شخبر و شاخبر است خوشه بر علف بر است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

497 دستره یا دست اره است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

498 همان شاخه بر و دستره یا دست اره است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

499 همان دستره و دست اره است ١٣٩٨/١١/٢٨
|

500 همان باغ بر و دستره یا دست اره می باشد ١٣٩٨/١١/٢٨
|