مجتبی خانی

مجتبی خانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgeopolitic١٣:٥٩ - ١٣٩٧/١٠/١٤ژئوپلیتیک، سیاست جغرافیایی، جغراسیاسی: به یک منطقه جغرافیایی اطلاق می شود که از لحاظ سیاسی برای یک کشور و نیز کشورهای دیگر از اهمیت بالاتری نسبت به س ... گزارش
9 | 1
geostrategic١٣:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١٤ژئواستراتژیک، منطقه جغرافیایی راهبردی: به یک منطقه جغرافیایی اطلاق می شود که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مناطق برخور ... گزارش
16 | 0
actor١٤:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٧بانیگزارش
9 | 3
branded٠٩:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٧معروفگزارش
28 | 1
classy٢١:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/٣٠شخصیت : having or reflecting high standards of personal behavior مثال: Classy is when you have a lot to say but you choose to remain silent in front ... گزارش
28 | 1
symposia٠٠:١٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤سمپوزیوم هم نشست همسگالی بزم پس از شام مجلس مذاکره دوستانه مقالات گوناگون درباره یک موضوع ( گوگل ) �گرد هم آیی تخصصی در راستای برگزاری سخنرانی، بحث ... گزارش
12 | 0
catch 22١٢:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٣شرایط بغرنج نام رمانی از Joseph Hellerگزارش
14 | 1
anchor١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٣رتبه بندی درجه بندی تفاضل مثال: Response options for all multi - item measures in this study were anchored from ( 1 ) strongly disagree to ( 5 ) stro ... گزارش
110 | 7
regeneration١٩:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢مجددگزارش
5 | 1
excluded٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٩محذوفگزارش
5 | 1
excluded٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٩مستثنی نادیده کنار گذاشته شدهگزارش
83 | 1
in total٢٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٩در کل کلا سر جمع گزارش
46 | 0
method٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٩روال کار، روش انجام کار ( اگه به صورت تیتر تو مقاله یا متنی اومده باشه )گزارش
85 | 1
changing٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٩متغیرگزارش
55 | 2
congruence٢٢:٣٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٩هماهنگیگزارش
25 | 1
congruence٢٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٩همرنگیگزارش
9 | 1
congruence٢٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٩همبستگیگزارش
12 | 1
dynamic٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٩پربازدهگزارش
32 | 1
reconfigure٢٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٨نظم بخشی مجدد تنظیم پیکربندی دوباره مرتب سازیگزارش
51 | 0
connected٢٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٨به هم پیوستهگزارش
41 | 1
synergetic٢٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٨مشترکگزارش
7 | 1
since٢١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٨زیرا که چرا کهگزارش
41 | 5
nurture٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٨to support and encourage, as during the period of training or development; foster: حمایت و تشویق، مثلا در طول دوره آموزش یا تکامل و ترقی؛ پرورش مثال: ... گزارش
113 | 1
deliver٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٨عرضه کردنگزارش
87 | 1
promising٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٨با استعداد مستعدگزارش
53 | 1
reskill١٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٧مهارت آموزی گزارش
9 | 0
mediate١٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/١٦واسطه انجام باعث موجب منجر به منتج بهگزارش
83 | 1
occupancy١٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦تصرف تملکگزارش
25 | 3
regard١٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٦راستا in this regard: در این راستا لذا در این راستاگزارش
145 | 1
hence١٢:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦به تبع آنگزارش
124 | 2
soft١٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦معتدل متعادلگزارش
21 | 2
manufacturing١١:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٦ساخت و تولید ( با هم )گزارش
28 | 1
involve١١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦از جمله. . .گزارش
25 | 1
placement١١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٦product placement: چینش محصولگزارش
39 | 1
involve١١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦شامل بودن شامل . . . است/هستندگزارش
55 | 2
involve١١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٦دخیل بودن مداخله کردن نقش داشتن دخیل است دخیل هستند مداخله می کنند نقش دارندگزارش
161 | 2
significant١١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٦چشمگیر زیاد فراوان برجسته قابل توجه ( هر کدوم از اینا تو موقعیت و بافت خودش معنی مناسبی میده )گزارش
269 | 2
implementation٠١:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/١٦بکار گیریگزارش
143 | 1
associated٠١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦همراه است در ارتباط است Innovation is a commonly used term, in various settings and with different meanings. It is often associated with aspects suc ... گزارش
67 | 1
novelty٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٦بداعتگزارش
25 | 1
obviously٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦پرواضحگزارش
30 | 3
concept٢٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٥سخن حرفگزارش
25 | 6

فهرست جمله های ترجمه شده