برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mahammad javad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدون-بدون نیاز
١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

2 عصبانی شدن
angry
١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

3 change from a child to an adult ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

4 لطیف
نرم
١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

5 آزار وعداب دهنده ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

6 آزار دهنده ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

7 تنور_کوره_ماکرویو
a box used for cooking in bakery or kitchen
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

8 مغازه شیرینی پزی یا شیرینی فروشی
bakeryshop
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

9 a formal talk ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

10 ......give food to ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

11 درجه-زاویه-مقدار
a unit of measurement
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

12 انفلانزا ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|