امتیاز‌های محمدصدیق- تابناک

بازدید
١٢
امتیاز کل
٦٤٦
کل مدال ها
١٥
طلا
٠
نقره
٤
برنز
١١
٦٩
×
١٠
=
٦٩٠
٨٣
×
=
-١٦٦
٥٤
×
٢
=
١٠٨
١٦
×
=
-١٦
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٤٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٣
×
١٠
=
٥٣٠
٨١
×
=
-١٦٢
٥١
×
٢
=
١٠٢
١٦
×
=
-١٦
٠
×
-١٥
=
٠
٤٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١٦
×
١٠
=
١٦٠
٢
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٢