محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهenergy supply٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤عرضه/تامین/منبع انرژیگزارش
2 | 0
decarbonise١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤مدخل decarbonize را ببینیدگزارش
2 | 0
decarbonised١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کربن زدایی شدهگزارش
0 | 0
decarbonising١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کربن زداییگزارش
0 | 1
decarbonisation١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کربن زداییگزارش
0 | 1
decarbonized١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کربن زدایی شدهگزارش
2 | 0
decarbonizing١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کربن زداییگزارش
0 | 0
cobenefits١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤مزایای جانبی/مشترکگزارش
0 | 0
co effect١٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤تاثیر مشترک، اثر جانبیگزارش
2 | 0
monetized١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤به صورت نقدینهگزارش
0 | 0
shading١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤هاشورزنیگزارش
5 | 1
parked١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پارک شدهگزارش
7 | 0
shade١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤هاشورزنیگزارش
5 | 0
air pollutant١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤آلاینده هواگزارش
2 | 0
fine particulate matter١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤ریزذرات معلقگزارش
0 | 0
emitted from١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤منتشره/صادره/ساطع شده ازگزارش
0 | 0
waste heat١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤گرمای اتلافی/زایدگزارش
2 | 0
burdens١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤معضلاتگزارش
9 | 0
particulate matter١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤ذرات معلقگزارش
7 | 0
a wide range of١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤طیف گسترده ای/وسیعی از، مجموعه بزرگی ازگزارش
12 | 0
reframe١٤:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پیکربندی مجدد، دوباره پیکربندی کردنگزارش
5 | 0
if appropriate١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤در صورت لزومگزارش
14 | 1
net effect١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤تاثیر/اثر نهاییگزارش
7 | 1
when appropriate١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤در صورت لزومگزارش
7 | 0
side effects١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤عوارض جانبی، آثار ثانویگزارش
30 | 1
where appropriate١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤در صورت لزومگزارش
5 | 1
where necessary١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤در صورت لزومگزارش
2 | 1
if necessary١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤در صورت لزومگزارش
12 | 0
to the extent that١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤تا جایی کهگزارش
21 | 0
adverse effects١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤آثار مخرب/نامطلوب/زیانبار/مضر/سوءگزارش
12 | 0
damages١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤لطمات، مضرات، عیوب، زیان ها، گزندهاگزارش
5 | 1
adverse effect١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤اثر مخرب/نامطلوب/زیانبار/مضر/سوءگزارش
7 | 0
world commission on environment and development١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه گزارش
0 | 0
ecodistrict١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤ناحیه اکو، منطقه الکولوژیکگزارش
0 | 0
fuel economy١٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤مقرون بصرفگی/بهره وری سوختگزارش
0 | 1
fuel switching١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤جایگزینی سوخت Fuel switching is the substitution of one energy source for another in order to meet requirements for heat, power, and/or electrical ge ... گزارش
2 | 0
spillover effects١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤اثرات/آثار جانبی، اثرات/آثار سرریز، اثرات/آثار خارجیگزارش
2 | 0
spillover effect١١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤اثر سرریز، اثر جانبی، اثر خارجی a secondary effect that follows from a primary effect, and may be far removed in time or place from the event that ... گزارش
7 | 0
achievability١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤امکان دستیابی، حصول پذیریگزارش
0 | 0
achievable١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤حصول پذیرگزارش
2 | 0
specially١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤خصوصا، علی الخصوصگزارش
0 | 1
message١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤گزارشگزارش
9 | 1
uncommon١٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤غیرمتداول، نامتداول، غیرمتعارف، نارایج، غیرمرسوم، نامرسومگزارش
5 | 0
reviewed١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤بررسی/بازنگری شده، مورد بررسی/بازنگریگزارش
14 | 0
survey١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤سنجش آماریگزارش
25 | 0
popularity١٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤تداول، رواجگزارش
5 | 1
it is worth noting that١٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤درخور ذکر است کهگزارش
2 | 0
worth noting١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤شایان/درخور ذکرگزارش
14 | 0
it is worth noting١٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤شایان/درخور ذکر استگزارش
0 | 0
has to do with٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣وابسته/مربوط بودن به، ربط/ارتباط داشتن با، بستگی داشتن بهگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده