محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrented١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مورد اجارهگزارش
7 | 1
sourced from١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠برگرفته از، با استناد بهگزارش
5 | 0
intimate partner١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠شریک عاطفیگزارش
14 | 0
as required١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠در صورت لزوم، در صورت لازم، در صورت نیازگزارش
5 | 0
streetlighting١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠روشنایی خیابانگزارش
0 | 0
crime rates١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠نرخ جرایمگزارش
2 | 0
residents١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠افراد ساکنگزارش
18 | 1
based in١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مستقر درگزارش
99 | 0
incidents١٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠حوادث، وقایع، تصادفات، مصایب، رویدادهاگزارش
21 | 0
family violence١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠خشونت خانگی/خانوادگیگزارش
0 | 0
handling stolen goods١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مداخله در اموال مسروقهگزارش
5 | 0
deception١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠غبنگزارش
7 | 0
property damage١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠خسارت به اموالگزارش
2 | 0
public spaces١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠فضاهای عمومیگزارش
12 | 0
personal safety١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ایمنی فردیگزارش
2 | 0
brazenly١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣( به طور ) گستاخانه، بی باکانه، بی شرمانه، وقیحانه با گستاخی، با بی باکی، با بی شرمی، با بی پروایی، با پررویی، با چشم سفیدیگزارش
12 | 0
agents١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣کارگزاران، نمایندگان، ماموران، مسئولان، اعضا، وکلاگزارش
14 | 0
output٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢ثمره، فراورده، دستاوردگزارش
25 | 0
consequences٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تبعاتگزارش
18 | 1
criminal law٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢حقوق جزاییگزارش
5 | 1
silver bullet٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢معجونگزارش
2 | 0
magic bullet٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢معجون، گوی جادوییگزارش
2 | 1
moral justifications٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢توجیهات اخلاقیگزارش
2 | 0
themes٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢موضوعات، مطالب، جستارها، مقالات، بن مایه ها، درون مایه هاگزارش
60 | 1
cushion٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢خنثی/بی اثر/دفع کردنگزارش
28 | 1
relocation٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تغییر مکان، نقل مکانگزارش
23 | 0
adjusted١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تطبیق یافته، مطابقت یافته، منطبق شدهگزارش
12 | 0
poker faced٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠با چهره بی حالت، دارای صورت بی حالتگزارش
2 | 0
system integration١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨یکپارچگی سیستم ( ها ) /سامانه ( ها )گزارش
7 | 0
automobile dependence١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وابستگی به خودروگزارش
5 | 0
path dependency١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وابستگی به مسیرگزارش
2 | 0
single١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨بخصوصگزارش
21 | 2
pre urban٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧پیراشهریگزارش
2 | 0
converge٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧همگرایی داشتنگزارش
7 | 0
per capita final energy use٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧سرانه مصرف نهایی انرژیگزارش
2 | 0
most frequently used٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧پرکاربردترین، مور داستفاده ترینگزارش
9 | 1
down scaling١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧کاهش مقیاس، مقیاس کاهیگزارش
9 | 1
scale up١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مقیاس چیزی را افزایش دادنگزارش
9 | 1
this same١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧همینگزارش
7 | 0
consumption based١٧:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مبتنی بر مصرف، مصرفگراگزارش
2 | 0
slowly١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧کند، به کندیگزارش
23 | 0
market based١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧بازاربنیان، مبتنی بر بازارگزارش
5 | 0
rapidly urbanizing١٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧سریعا در حال شهری شدنگزارش
2 | 0
committed١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦تولیدشده، تولیدی The committed GHG emissions : انتشار گازهای گلخانه ای تولیدشدهگزارش
16 | 2
interrelated١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مرتبط به هم، به هم مرتبطگزارش
28 | 0
through the lens of١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥از ذره بین/منظر/چشم انداز/مجرای/دریچه/دیدگزارش
14 | 0
scientific basis١٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مبنای علمیگزارش
9 | 0
lack of understanding١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥ناشناختگی، نشناختگی، نشناختن، درک نکردن، نفهمیدن، عدم درک/شناخت/فهمگزارش
5 | 1
significantly١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥بسیار، بسیار زیاد، زیاد، فراوان، شدیداگزارش
37 | 1
defined١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مورد تعریفگزارش
25 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده