محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthemes٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢موضوعات، مطالب، جستارها، مقالات، بن مایه ها، درون مایه هاگزارش
37 | 1
cushion٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢خنثی/بی اثر/دفع کردنگزارش
21 | 1
relocation٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تغییر مکان، نقل مکانگزارش
21 | 0
adjusted١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تطبیق یافته، مطابقت یافته، منطبق شدهگزارش
9 | 0
poker faced٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠با چهره بی حالت، دارای صورت بی حالتگزارش
2 | 0
system integration١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨یکپارچگی سیستم ( ها ) /سامانه ( ها )گزارش
7 | 0
automobile dependence١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وابستگی به خودروگزارش
5 | 0
path dependency١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وابستگی به مسیرگزارش
2 | 0
single١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨بخصوصگزارش
16 | 1
pre urban٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧پیراشهریگزارش
2 | 0
converge٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧همگرایی داشتنگزارش
7 | 0
per capita final energy use٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧سرانه مصرف نهایی انرژیگزارش
2 | 0
most frequently used٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧پرکاربردترین، مور داستفاده ترینگزارش
7 | 1
down scaling١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧کاهش مقیاس، مقیاس کاهیگزارش
7 | 1
scale up١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مقیاس چیزی را افزایش دادنگزارش
7 | 1
this same١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧همینگزارش
5 | 0
consumption based١٧:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مبتنی بر مصرف، مصرفگراگزارش
2 | 0
slowly١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧کند، به کندیگزارش
14 | 0
market based١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧بازاربنیان، مبتنی بر بازارگزارش
5 | 0
rapidly urbanizing١٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧سریعا در حال شهری شدنگزارش
2 | 0
committed١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦تولیدشده، تولیدی The committed GHG emissions : انتشار گازهای گلخانه ای تولیدشدهگزارش
12 | 2
interrelated١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مرتبط به هم، به هم مرتبطگزارش
14 | 0
through the lens of١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥از ذره بین/منظر/چشم انداز/مجرای/دریچه/دیدگزارش
12 | 0
scientific basis١٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مبنای علمیگزارش
9 | 0
lack of understanding١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥ناشناختگی، نشناختگی، نشناختن، درک نکردن، نفهمیدن، عدم درک/شناخت/فهمگزارش
2 | 0
significantly١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥بسیار، بسیار زیاد، زیاد، فراوان، شدیداگزارش
25 | 1
defined١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥مورد تعریفگزارش
16 | 1
research١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥پژوهش هاگزارش
18 | 1
data system١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥نظام اطلاعاتی، نظام داده هاگزارش
5 | 0
small number١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥تعداد کم، شمار اندکگزارش
12 | 0
under way١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥در دست انجام، در جریان، جاریگزارش
7 | 0
evaporation loss١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥اتلاف تبخیرگزارش
2 | 0
plants١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥1 کارخانجات، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، کارگاه ها، واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی 2 گیاهان، نباتات، رستنی ها، سبزیجاتگزارش
57 | 1
thermal power plant١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥نیروگاه حرارتیگزارش
2 | 0
water supplies١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥منابع آبگزارش
7 | 0
disproportional١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥نامتناسبگزارش
7 | 0
disproportionally١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥به طور نامتناسبیگزارش
7 | 0
building materials٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤مصالح ساختمانیگزارش
7 | 0
equivalent to٢١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤معادل باگزارش
5 | 0
paved surface٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤سطح سنگفرش شدهگزارش
5 | 0
radiative forcing٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤بی توازنی/اجبار/واداشت تابشیگزارش
0 | 0
proven٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤قطعی، مطمئن، موثق، معتبرگزارش
41 | 1
smog٢١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤دودودمگزارش
12 | 0
smoggy٢١:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پردودگزارش
2 | 0
thermal comfort٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤آسایش حرارتی/دماییگزارش
0 | 0
thermal discomfort٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤ناآسودگی حرارتی/دماییگزارش
2 | 0
discomfort٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤ناآسودگیگزارش
14 | 1
industrial facilities٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤تاسیسات صنعتیگزارش
2 | 0
reemerge٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤دوباره/از نو سربرآوردنگزارش
7 | 0
energy security٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤امنیت انرژیگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده