محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlocating١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢١قراردهی، قرارگیری، مستقرسازی، مکانیابی، محل یابی، جایمندی، جایگزینی، جایگذاری، جایابی، مرزیابیگزارش
39 | 0
houses١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منازل، مساکن، خانه هاگزارش
18 | 0
homes١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منازل، مساکن، خانوارها، خانواده ها، مواطن، مبادیگزارش
28 | 3
survey question١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١پرسش نظرسنجیگزارش
0 | 0
allowances١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢١کمک هزینه ها ( برای معانی بیشتر مدخل allowance را ببینید )گزارش
2 | 0
employment rate١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢١نرخ اشتغالگزارش
2 | 0
locality١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منطقهگزارش
7 | 1
non school١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١غیرتحصیلیگزارش
0 | 0
naplan٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠National Assessment Program – Literacy and Numeracy : برنامه ارزیابی ملی - سوادحروف و اعدادگزارش
0 | 0
economic intelligence unit٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠واحد اطلاعات اکونومیستگزارش
0 | 0
EIU٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠Economic Intelligence Unit : واحد اطلاعات اکونومیستگزارش
0 | 0
private education٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠آموزش خصوصیگزارش
2 | 0
telecommunications٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ارتباط دوربرد/راه دورگزارش
2 | 1
N A٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠not available : خارج از دسترس no answer : بدون پاسخگزارش
5 | 0
pedestrian٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠پیاده محور، پیاده مدارگزارش
2 | 0
studying٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠محصل، مشغول به/در حال تحصیلگزارش
25 | 2
school leavers٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ترک تحصیل کنندگانگزارش
5 | 0
school leaver٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ترک تحصیل کنندهگزارش
5 | 1
vocational education١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠حرفه آموزی، حرفه پروریگزارش
7 | 0
pedestrian road network١٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠شبکه راه های عابر پیادهگزارش
0 | 0
those in need١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠افراد نیازمند، نیازمندانگزارش
2 | 0
owner occupied١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠اشغالی توسط مالک، مالک نشین، خودملکی owner occupied house : مسکن اشغالی توسط مالک، مسکن مالک نشین، مسکن خودملکی Owner - occupied houses or apartments ... گزارش
0 | 0
headed by١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠به سرپرستیگزارش
5 | 0
government owned١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠دولتی، متعلق به دولت، تحت مالکیت دولتگزارش
0 | 0
dwellings١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مساکن، منازل، اقامتگاه ها، سکونتگاه ها، خانه هاگزارش
7 | 0
occupied territory١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠سرزمین اشغالیگزارش
0 | 0
occupied territories١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠سرزمین های اشغالیگزارش
2 | 0
rented١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مورد اجارهگزارش
7 | 1
sourced from١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠برگرفته از، با استناد بهگزارش
2 | 0
intimate partner١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠شریک عاطفیگزارش
12 | 0
as required١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠در صورت لزوم، در صورت لازم، در صورت نیازگزارش
2 | 0
streetlighting١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠روشنایی خیابانگزارش
0 | 0
crime rates١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠نرخ جرایمگزارش
2 | 0
residents١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠افراد ساکنگزارش
16 | 1
based in١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مستقر درگزارش
64 | 0
incidents١٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠حوادث، وقایع، تصادفات، مصایب، رویدادهاگزارش
12 | 0
family violence١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠خشونت خانگی/خانوادگیگزارش
0 | 0
handling stolen goods١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مداخله در اموال مسروقهگزارش
5 | 0
deception١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠غبنگزارش
7 | 0
property damage١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠خسارت به اموالگزارش
2 | 0
public spaces١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠فضاهای عمومیگزارش
9 | 0
personal safety١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ایمنی فردیگزارش
2 | 0
brazenly١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣( به طور ) گستاخانه، بی باکانه، بی شرمانه، وقیحانه با گستاخی، با بی باکی، با بی شرمی، با بی پروایی، با پررویی، با چشم سفیدیگزارش
12 | 0
agents١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣کارگزاران، نمایندگان، ماموران، مسئولان، اعضا، وکلاگزارش
9 | 0
output٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢ثمره، فراورده، دستاوردگزارش
16 | 0
consequences٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تبعاتگزارش
14 | 1
criminal law٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢حقوق جزاییگزارش
2 | 1
silver bullet٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢معجونگزارش
2 | 0
magic bullet٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢معجون، گوی جادوییگزارش
2 | 0
moral justifications٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢توجیهات اخلاقیگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده