محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpharmaceuticals١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٢١داروهاگزارش
5 | 1
sedibility١٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١قابلیت نشستنگزارش
0 | 0
established a relationship١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١رابطه برقرار کردگزارش
7 | 0
establish a relationship١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برقراری رابطه، رابطه برقرار کردنگزارش
7 | 0
age١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١سالمندیگزارش
5 | 1
well signed١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢١پُرتابلوگزارش
0 | 0
easily accessible١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١سهل الوصولگزارش
9 | 1
well maintained١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٢١مرتب، تمیزگزارش
7 | 1
elderly care١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١مراقبت از سالمندانگزارش
9 | 0
day care center١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢١مرکز مراقبت روزانهگزارش
7 | 1
aged care١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢١مراقبت از سالمندانگزارش
5 | 0
older people١٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١سالمندان، افراد مسنگزارش
14 | 0
medical clinic١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١درمانگاه پزشکیگزارش
0 | 0
personal wellbeing index١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١شاخص بهزیستی شخصیگزارش
2 | 0
equivalizing١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازیگزارش
0 | 0
equivalised١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازی شدهگزارش
0 | 0
equivalise١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازی ( کردن )گزارش
0 | 0
equivalized١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازی شدهگزارش
0 | 0
equivalising١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازیگزارش
0 | 0
equivalize١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١برابرسازی ( کردن )گزارش
0 | 0
income disparity١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢١نابرابری درآمدگزارش
0 | 0
period١٤:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢١بازه زمانیگزارش
21 | 1
city region١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منطقه شهریگزارش
0 | 0
locating١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢١قراردهی، قرارگیری، مستقرسازی، مکانیابی، محل یابی، جایمندی، جایگزینی، جایگذاری، جایابی، مرزیابیگزارش
46 | 0
houses١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منازل، مساکن، خانه هاگزارش
28 | 1
homes١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منازل، مساکن، خانوارها، خانواده ها، مواطن، مبادیگزارش
39 | 4
survey question١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١پرسش نظرسنجیگزارش
5 | 0
allowances١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢١کمک هزینه ها ( برای معانی بیشتر مدخل allowance را ببینید )گزارش
7 | 0
employment rate١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢١نرخ اشتغالگزارش
5 | 0
locality١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١منطقهگزارش
7 | 1
non school١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢١غیرتحصیلیگزارش
0 | 0
naplan٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠National Assessment Program – Literacy and Numeracy : برنامه ارزیابی ملی - سوادحروف و اعدادگزارش
0 | 0
economic intelligence unit٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠واحد اطلاعات اکونومیستگزارش
0 | 0
EIU٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠Economic Intelligence Unit : واحد اطلاعات اکونومیستگزارش
0 | 0
private education٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠آموزش خصوصیگزارش
2 | 0
telecommunications٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ارتباط دوربرد/راه دورگزارش
5 | 1
N A٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠not available : خارج از دسترس no answer : بدون پاسخگزارش
5 | 0
pedestrian٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠پیاده محور، پیاده مدارگزارش
2 | 1
studying٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠محصل، مشغول به/در حال تحصیلگزارش
32 | 3
school leavers٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ترک تحصیل کنندگانگزارش
5 | 0
school leaver٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ترک تحصیل کنندهگزارش
5 | 1
vocational education١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠حرفه آموزی، حرفه پروریگزارش
9 | 0
pedestrian road network١٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠شبکه راه های عابر پیادهگزارش
0 | 0
those in need١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠افراد نیازمند، نیازمندانگزارش
5 | 0
owner occupied١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠اشغالی توسط مالک، مالک نشین، خودملکی owner occupied house : مسکن اشغالی توسط مالک، مسکن مالک نشین، مسکن خودملکی Owner - occupied houses or apartments ... گزارش
2 | 0
headed by١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠به سرپرستیگزارش
12 | 0
government owned١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠دولتی، متعلق به دولت، تحت مالکیت دولتگزارش
0 | 0
dwellings١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠مساکن، منازل، اقامتگاه ها، سکونتگاه ها، خانه هاگزارش
14 | 0
occupied territory١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠سرزمین اشغالیگزارش
2 | 0
occupied territories١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠سرزمین های اشغالیگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده