محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrearrange٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٧بازآرایی، بازچینیگزارش
28 | 1
components٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٧مواد تشکیل دهنده/متشکلهگزارش
7 | 1
structural funds٠٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٦منابع/وجوه ساختاریگزارش
2 | 1
fate fell short١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٤تقدیر یاری نکرد، قسمت نبودگزارش
7 | 1
voting٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٣رای ریزی، رای دهی رای دهنده، رای ریزگزارش
14 | 1
organizer٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢برگزارکنندهگزارش
39 | 1
drifter٠٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢خانه به دوش، آسمان جلگزارش
12 | 1
push back٠٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مخالفتگزارش
44 | 1
drag racing٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مسابقه/مسابقات تعیین سرعتگزارش
7 | 1
exhilarating٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢روح بخشی، نشاط بخشیگزارش
12 | 1
popup event٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢رویداد غیرمنتظره و کوتاهگزارش
2 | 1
tricks٠٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢فنون، رموز، حیل، خدعگزارش
12 | 1
visiting٠٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠١عیادت کننده، ملاقات کننده، ملاقاتیگزارش
9 | 1
cyclist١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١موتورسوارگزارش
5 | 1
as soon as١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠به مجرد این کهگزارش
32 | 1
roadwork١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠جاده سازیگزارش
28 | 1
undecided٠٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨معلق، معوقگزارش
5 | 1
mass communication٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤ارتباط جمعیگزارش
14 | 1
in favor of١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨در توافق باگزارش
21 | 1
try to١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کوشیدن، تلاش کردن، سعی کردن، سعی داشتن درگزارش
32 | 1
make an effort١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تکاپویی کردن، تقلایی کردنگزارش
16 | 1
strength١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧پایاییگزارش
14 | 2
tool kit١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧جعبه ابزار، مجموعه ابزارگزارش
14 | 1
selectively١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧به طور انتخابیگزارش
16 | 1
at hand١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧تحت بررسی، مورد بحث، مورد گفتگوگزارش
32 | 1
genuflect١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧سر تعظیم فرود آوردنگزارش
5 | 1
theorize١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧فرضیه پردازی ( کردن )گزارش
18 | 1
cost effectiveness١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥مقرون بصرفگیگزارش
32 | 1
more often٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣غالب اوقاتگزارش
21 | 1
purdue٠٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٣( دانشگاه ) پردو ( یکی از دانشگاه های معتبر و بزرگ ایالات متحده آمریکا )گزارش
5 | 1
open your mind١٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢ذهن خود را به روی چیزی باز کردنگزارش
14 | 1
beg٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٢عاجزانه خواستنگزارش
9 | 1
grab٠٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢محکم گرفتنگزارش
41 | 1
intend٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١١در سر داشتنگزارش
28 | 1
language learning٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١١زبان آموزی، فراگیری زبانگزارش
12 | 1
open house١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٩دعوت/پذیرایی عمومی، بازدید آزادگزارش
21 | 1
go nuts١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣قاطی کردن، قاط زدنگزارش
55 | 1
perseverance١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١همتگزارش
21 | 1
by mistake٠٨:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٩اشتباهی، غیرعمد، غیرعامدانهگزارش
18 | 1
on purpose٠٨:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عامدانه، تعمدانهگزارش
7 | 1
intentionally٠٨:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عامدانه، تعمدانه، آگاهانهگزارش
74 | 1
influenced١٠:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٥be influenced : تاثیر پذیرفتنگزارش
25 | 1
work your way up٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٥خود را بالا کشیدنگزارش
7 | 1
futureproof٠٨:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٥منسوخ نشدنی، باطل نشدنی، غیرقابل ابطال، قدیمی نشدنی، کنارنرفتنی، همیشه پابرجا، همیشه ماندگار، ماندگار، ازرده خارج نشدنی، ازدورخارج نشدنی، ازرواج نیفت ... گزارش
51 | 1
licensure٠٧:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٤جوازدهیگزارش
2 | 1
comparative analysis٠٧:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٤تحلیل قیاسیگزارش
9 | 1
except that١٣:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٢جز اینکه، مگر اینکه، غیر از اینکه جز آنکه، مگر آنکه، غیر از آنکه گزارش
21 | 1
wherein١٣:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٢که در آنجاگزارش
23 | 0
modularization١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٢پودمانی ( شدن )گزارش
9 | 1
modularized١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٢پودمانگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده