محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهexhilarating٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢روح بخشی، نشاط بخشیگزارش
12 | 1
popup event٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢رویداد غیرمنتظره و کوتاهگزارش
2 | 1
tricks٠٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢فنون، رموز، حیل، خدعگزارش
12 | 1
visiting٠٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠١عیادت کننده، ملاقات کننده، ملاقاتیگزارش
5 | 1
cyclist١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١موتورسوارگزارش
5 | 1
as soon as١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠به مجرد این کهگزارش
28 | 1
roadwork١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠جاده سازیگزارش
25 | 1
undecided٠٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨معلق، معوقگزارش
0 | 1
mass communication٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤ارتباط جمعیگزارش
7 | 1
in favor of١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨در توافق باگزارش
16 | 1
try to١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کوشیدن، تلاش کردن، سعی کردن، سعی داشتن درگزارش
25 | 1
make an effort١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تکاپویی کردن، تقلایی کردنگزارش
16 | 1
strength١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧پایاییگزارش
14 | 2
tool kit١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧جعبه ابزار، مجموعه ابزارگزارش
14 | 1
selectively١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧به طور انتخابیگزارش
14 | 1
at hand١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧تحت بررسی، مورد بحث، مورد گفتگوگزارش
23 | 1
genuflect١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧سر تعظیم فرود آوردنگزارش
0 | 1
theorize١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧فرضیه پردازی ( کردن )گزارش
9 | 1
cost effectiveness١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥مقرون بصرفگیگزارش
28 | 1
more often٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣غالب اوقاتگزارش
14 | 1
purdue٠٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٣( دانشگاه ) پردو ( یکی از دانشگاه های معتبر و بزرگ ایالات متحده آمریکا )گزارش
5 | 1
open your mind١٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢ذهن خود را به روی چیزی باز کردنگزارش
12 | 1
beg٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٢عاجزانه خواستنگزارش
7 | 1
grab٠٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢محکم گرفتنگزارش
37 | 1
intend٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١١در سر داشتنگزارش
25 | 1
language learning٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١١زبان آموزی، فراگیری زبانگزارش
9 | 1
open house١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٩دعوت/پذیرایی عمومی، بازدید آزادگزارش
18 | 1
go nuts١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣قاطی کردن، قاط زدنگزارش
46 | 1
perseverance١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠١همتگزارش
14 | 1
by mistake٠٨:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٩اشتباهی، غیرعمد، غیرعامدانهگزارش
16 | 1
on purpose٠٨:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عامدانه، تعمدانهگزارش
7 | 1
intentionally٠٨:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩عامدانه، تعمدانه، آگاهانهگزارش
60 | 1
influenced١٠:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٥be influenced : تاثیر پذیرفتنگزارش
21 | 1
work your way up٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٥خود را بالا کشیدنگزارش
7 | 1
futureproof٠٨:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٥منسوخ نشدنی، باطل نشدنی، غیرقابل ابطال، قدیمی نشدنی، کنارنرفتنی، همیشه پابرجا، همیشه ماندگار، ماندگار، ازرده خارج نشدنی، ازدورخارج نشدنی، ازرواج نیفت ... گزارش
44 | 1
licensure٠٧:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٤جوازدهیگزارش
2 | 1
comparative analysis٠٧:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٤تحلیل قیاسیگزارش
7 | 1
except that١٣:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٢جز اینکه، مگر اینکه، غیر از اینکه جز آنکه، مگر آنکه، غیر از آنکه گزارش
14 | 1
wherein١٣:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٢که در آنجاگزارش
18 | 0
modularization١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٢پودمانی ( شدن )گزارش
7 | 1
modularized١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٢پودمانگزارش
2 | 1
resonate with١١:٤٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٢هم آهنگ بودن باگزارش
12 | 1
imagined١١:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٢واهی، موهوم، وهمی، فرضی، تخیلی، خیال پردازانه، تصوری، ذهنی، غیرواقعیگزارش
55 | 1
in reference to١١:٢٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٢با عطف/ارجاع/اشاره بهگزارش
7 | 1
with reference to١١:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٢با عطف/ارجاع/اشاره بهگزارش
16 | 1
more recent١٠:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٢اخیرگزارش
21 | 1
muse٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/٢١غور کردنگزارش
9 | 1
well crafted١٧:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٢١استادانه، ماهرانه، چیره دستانهگزارش
9 | 0
oil dependency١٧:٠١ - ١٣٩٨/١٢/٢١وابستگی به نفتگزارش
5 | 1
one and only١٩:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٠تک و تنهاگزارش
16 | 2

فهرست جمله های ترجمه شده