محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهper person١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥به ازای هر نفر/فرد/شخصگزارش
5 | 1
built up١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پرسازهگزارش
23 | 0
built up area١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥ناحیه پرسازهگزارش
9 | 0
freeing١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥آزادسازی، رهاسازیگزارش
9 | 0
displayed١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥نشان داده شده، درج شدهگزارش
30 | 0
rust belt١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥کمربند زنگار/زنگ زده ( ایالات متحده آمریکا )گزارش
0 | 0
occurred in١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥واقع درگزارش
2 | 0
social scientist١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥دانشمند علوم اجتماعی، اجنماع شناسگزارش
7 | 0
data source١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥منابع دادهگزارش
0 | 0
classes١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٥درجاتگزارش
18 | 1
political scientist١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥دانشمند علوم سیاسی، سیاست شناسگزارش
2 | 0
under consideration١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مد نظر، در نظر، در دست بررسی، با تو جه به، نظر به ( اینکه )گزارش
2 | 0
research question١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مساله پژوهشیگزارش
0 | 0
land cover١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پوشش ارضیگزارش
5 | 0
a number of١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥شماری ( از ) ، تعدادی ( از ) ، چندی ( از )گزارش
28 | 2
system boundary١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مرز/محدوده سیستمگزارش
0 | 0
adverse side effect١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥اثر جانبی واژگون/معکوس/وارونه/ زیانبار/مضرگزارش
5 | 0
interdependence٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم وابستگیگزارش
7 | 1
lens٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤دریچه، منظر، مجرا، چشم انداز through the lens of : از دریچه ی، از منظرِ، از مجرای، از چشم اندازِ، از ذره بینِ، از دیدِگزارش
64 | 0
assessment report٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٤گزارش ارزیابیگزارش
0 | 0
put differently١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤به سخن دیگر، به گفته دیگر، به کلامی دیگر، به قولی دیگرگزارش
5 | 0
comparability١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قیاس پذیریگزارش
5 | 0
knowledge١٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٤علمیگزارش
18 | 2
savings١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤صرفه جویی ( ها )گزارش
21 | 1
competitiveness١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤رقابت، رقابت طلبیگزارش
21 | 0
competencies١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قابلیت ها اهلیتگزارش
12 | 0
high priority١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤پُراولویتگزارش
0 | 0
possess١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٤در اختیار داشتنگزارش
12 | 0
uncertain١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤مورد تردید، در پرده ابهامگزارش
9 | 1
thousands of١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هزاران عدد از ، تعداد بیشماری ازگزارش
12 | 1
locked in١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤ثابت، راکد، قفل شده، تغییرناپذیر، دچار رکود/سکون/ ( وضعیت ) قفل شدگیگزارش
7 | 0
energy conservation law١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قانون پایستگی انرژیگزارش
0 | 0
energy conservation١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤پایستگی انرژیگزارش
2 | 0
smaller scale١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٤کوچک مقیاس ترگزارش
0 | 0
aligning١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم سوسازی، هم راستاسازی، هماهنگ سازی هم سویی، هم راستایی، هماهنگیگزارش
2 | 0
achieving١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٤نیل ( به )گزارش
2 | 1
refurbishing١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤نوسازی، بازسازیگزارش
0 | 0
colocate١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم محلی، هم مکانی، هم نهادگی، هم آیندیگزارش
0 | 0
refurbished١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤بازسازی شده، بازساختهگزارش
37 | 0
rapidly developing١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤سریعا در حال توسعه، سریع التوسعهگزارش
2 | 0
bundle١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤ترکیب/تلفیق ( کردن ) ، همبسته سازیگزارش
21 | 0
mode of life١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٤سبک/شیوه زندگیگزارش
0 | 0
saving١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤کاهش CO2 missions savings : کاهش انتشار دی اکسید کربنگزارش
9 | 1
save١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤کاهش دادنگزارش
9 | 1
coupled with١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٤به همراه، همراه با، توام با، در کنار، و نیز، و همچنینگزارش
18 | 1
co location١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم مکانی، اشتراک مکانی، هم نهادگی، هم آیندیگزارش
12 | 1
effective١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٤تاثیرگذار، مثمرثمرگزارش
16 | 0
measures١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤اقدامات، تدابیر، مقیاسات، معیارها، درجات، اندازه گیری ها، برآوردها، ارزیابی ها، میزان ها، اوزانگزارش
85 | 2
tightly١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤( به طور/به صورت ) تنگاتنگگزارش
9 | 0
affecting١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٤اثرگذاری، تاثیرگذاریگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده