محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpublications١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مطالب منتشرشدهگزارش
25 | 1
quantify١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥به صورت کمّی بیان کردن/نشان دادنگزارش
12 | 0
the few١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٥اندک The few studies that exist will be discussed : اندک مطالعات موجود به بحث گذاشته خواهند شدگزارش
0 | 0
city rich١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پُرشهرگزارش
0 | 0
downscale١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٥کاهش مقیاس، مقیاس کاهی، مقیاس چیزی را کاهش دادنگزارش
2 | 1
available١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥در دستگزارش
9 | 1
wealth creation١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥ثروت زایی، ایجاد/تولید ثروتگزارش
2 | 0
coincident١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مصادفگزارش
12 | 1
doubling١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مضاعف سازی، مضاعف شدگی، دوبرابرسازی، دوبرابرشدگی، دو برابر شدنگزارش
23 | 1
per person١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥به ازای هر نفر/فرد/شخصگزارش
5 | 1
built up١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پرسازهگزارش
39 | 0
built up area١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥ناحیه پرسازهگزارش
9 | 1
freeing١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥آزادسازی، رهاسازیگزارش
12 | 0
displayed١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥نشان داده شده، درج شدهگزارش
32 | 0
rust belt١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥کمربند زنگار/زنگ زده ( ایالات متحده آمریکا )گزارش
2 | 0
occurred in١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥واقع درگزارش
2 | 0
data source١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥منابع دادهگزارش
0 | 0
classes١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٥درجاتگزارش
18 | 1
social scientist١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥دانشمند علوم اجتماعی، اجنماع شناسگزارش
9 | 0
political scientist١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٥دانشمند علوم سیاسی، سیاست شناسگزارش
5 | 0
under consideration١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مد نظر، در نظر، در دست بررسی، با تو جه به، نظر به ( اینکه )گزارش
7 | 0
research question١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مساله پژوهشیگزارش
5 | 0
land cover١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پوشش ارضیگزارش
5 | 0
a number of١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥شماری ( از ) ، تعدادی ( از ) ، چندی ( از )گزارش
32 | 3
system boundary١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مرز/محدوده سیستمگزارش
0 | 0
adverse side effect١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥اثر جانبی واژگون/معکوس/وارونه/ زیانبار/مضرگزارش
5 | 0
interdependence٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم وابستگیگزارش
7 | 1
lens٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤دریچه، منظر، مجرا، چشم انداز through the lens of : از دریچه ی، از منظرِ، از مجرای، از چشم اندازِ، از ذره بینِ، از دیدِگزارش
99 | 0
assessment report٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٤گزارش ارزیابیگزارش
2 | 0
put differently١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤به سخن دیگر، به گفته دیگر، به کلامی دیگر، به قولی دیگرگزارش
7 | 0
comparability١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قیاس پذیریگزارش
5 | 0
knowledge١٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٤علمیگزارش
21 | 3
savings١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤صرفه جویی ( ها )گزارش
28 | 1
competitiveness١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤رقابت، رقابت طلبیگزارش
21 | 0
competencies١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قابلیت ها اهلیتگزارش
18 | 0
high priority١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤پُراولویتگزارش
0 | 0
possess١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٤در اختیار داشتنگزارش
14 | 0
uncertain١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤مورد تردید، در پرده ابهامگزارش
9 | 1
thousands of١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هزاران عدد از ، تعداد بیشماری ازگزارش
14 | 1
locked in١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤ثابت، راکد، قفل شده، تغییرناپذیر، دچار رکود/سکون/ ( وضعیت ) قفل شدگیگزارش
7 | 0
energy conservation law١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤قانون پایستگی انرژیگزارش
0 | 0
energy conservation١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤پایستگی انرژیگزارش
2 | 1
smaller scale١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٤کوچک مقیاس ترگزارش
0 | 1
aligning١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم سوسازی، هم راستاسازی، هماهنگ سازی هم سویی، هم راستایی، هماهنگیگزارش
7 | 1
achieving١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٤نیل ( به )گزارش
2 | 1
colocate١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤هم محلی، هم مکانی، هم نهادگی، هم آیندیگزارش
0 | 0
refurbishing١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤نوسازی، بازسازیگزارش
0 | 0
refurbished١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٤بازسازی شده، بازساختهگزارش
46 | 0
rapidly developing١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤سریعا در حال توسعه، سریع التوسعهگزارش
2 | 1
bundle١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٤ترکیب/تلفیق ( کردن ) ، همبسته سازیگزارش
28 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده