محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdevelopment impact fees١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩عوارض اثر توسعهگزارش
0 | 0
required by١٤:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩مورد نیازِگزارش
5 | 0
incremental increase١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩افزایش تدریجیگزارش
0 | 0
tax١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩مالیات بندی ( کردن )گزارش
5 | 1
use١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩سود جستن، صرف کردنگزارش
5 | 1
value capture١٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩حق مشرفیتگزارش
2 | 1
stems from١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩ریشه در . . . دارد از . . . برمی خیزد/ناشی می شود/ نشات می گیرد/برمی آید/سرچشمه می گیرد/منشا می گیردگزارش
16 | 0
simulation study١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩مطالعه شبیه سازیگزارش
0 | 0
retrospective study١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩مطالعه گذشته نگرگزارش
2 | 0
supporting١٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩مویدِگزارش
18 | 1
with the aim of١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩با هدفِگزارش
5 | 0
tax reform١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩اصلاح ( امور ) مالیاتیگزارش
2 | 0
split rate tax system١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩نظام مالیات نرخ انشعابی source: https://www. sid. ir/FileServer/SF/8551393H0829. pdf A tax system that taxes retained earnings ( profits a company k ... گزارش
0 | 0
a variant of١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩نوعی ( از )گزارش
0 | 0
stem from١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩ریشه داشتن در، برخاستن ازگزارش
21 | 0
offsetting٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧خنثی سازیگزارش
9 | 0
fertilizer use٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧کاربرد کودگزارش
0 | 0
offset٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧خنثی سازیگزارش
14 | 0
storm water٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧[عمران و معماری] آب رگباری [زمین شناسی] آب بارندگی ، آبهای سطحی حاصل از بارندگی [آب و خاک] روانآب رگباری سیلاب، آب های سطحی، فاضلاب سطحی، فاضلاب ناشی ... گزارش
7 | 0
property value٢٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧ارزش دارایی/املاکگزارش
2 | 0
conservation easement٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧حریم حفاظت [مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل] محدوده ای از حریم ملک دارای کاربری هایی که با حفاظت درازمدت و ضوابط زیست محیطی سازگار استگزارش
0 | 0
covenant٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧تعهد، ضمانتگزارش
5 | 1
average٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧معمولگزارش
7 | 0
linkages١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧اتصالات، ارتباطات، روابط، پیوندهاگزارش
5 | 0
hong kong sar١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧منطقه ویژه اداری هنگ کنگ ( Hong Kong Special Administrative Region )گزارش
2 | 0
utility corridor١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مجرای تاسیسات a strip of land that forms a passageway through which commodities such as oil, gas, and electricity are transportedگزارش
2 | 0
passageway١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مجراگزارش
14 | 0
corridor١٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مجراگزارش
7 | 0
transfer development rights١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧حق انتقال توسعهگزارش
0 | 0
air rights١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧حق مالکیت هواییگزارش
0 | 0
housing unit١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧واحد مسکونیگزارش
5 | 0
such as١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧نظیرِگزارش
16 | 1
heat island١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧جزیره گرماییگزارش
0 | 0
come through١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧سربرآوردن، نمایان شدن، محقق شدنگزارش
51 | 1
most often١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧غالب اوقاتگزارش
23 | 1
cost of building١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧هزینه ساختگزارش
0 | 0
ubiquitous١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧همه گیرگزارش
9 | 0
employment opportunities١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧فرصت های شغلیگزارش
2 | 0
suburbanize١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧حومه سازی، حومه شدگیگزارش
0 | 0
suburbanization١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧حومه شدگی، حومه ای شدنگزارش
0 | 0
deteriorating١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧وخیم، روبه وخامت، روبه تباهی، روبه خرابی، درحال خرابی، روبه فرسودگی، در حال فرسودگیگزارش
41 | 1
fully understood١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧کاملا شناخته/درک شدهگزارش
2 | 0
adequately١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مناسبگزارش
5 | 1
a range of١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧مجموعه ای از، طیفی ازگزارش
28 | 1
meter١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧شمارشگرگزارش
0 | 0
کنتور١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧شمارشگرگزارش
2 | 0
energy efficient١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧دارای/با مصرف بهینه انرژیگزارش
30 | 1
buildings١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧سازه هاگزارش
28 | 3
energy labelling١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧برچسب ( گذاری ) انرژیگزارش
0 | 0
in other ways١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧به طرق دیگرگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده