محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهestablished standards١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠١استانداردهای مقررگزارش
0 | 0
a succession of١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١زنجیره ای از، سلسله ای از، تسلسلی ازگزارش
2 | 0
succession١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١زنجیرهگزارش
18 | 0
harmonization١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١هماهنگیگزارش
5 | 0
insulate٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مصون ماندنگزارش
44 | 1
whims٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١هوس ها، خیالات، اوهام، امیالگزارش
14 | 0
facilitating١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تسهیل، تسهیل کننده، تسهیل گرگزارش
32 | 1
facilitator١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تسهیل کنندهگزارش
12 | 1
complete street١٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خیابان کامل ( در برنامه ریزی شهری و مهندسی ترافیک، خیابان کامل به راهی ارتباطی گفته می شود که به منظور ایجاد دسترسی امن، جذاب و راحت برای تمام کاربرا ... گزارش
2 | 0
striving١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١در تکاپو، در حال تکاپوگزارش
18 | 0
measurable١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١قابل سنجشگزارش
23 | 1
accountable١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موجهگزارش
9 | 1
well managed١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موفقگزارش
9 | 0
well organized١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١بسامانگزارش
23 | 1
water utility١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١سازمان آبگزارش
2 | 0
water and sanitation١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١آب و فاضلابگزارش
7 | 0
site١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١( فعل ) پایه ریزی، پایه گذاریگزارش
18 | 1
separate into١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تفکیک بهگزارش
12 | 0
insufficiently trained١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١کم مهارتگزارش
2 | 0
become a reality١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به واقعیت پیوستن، محقق شدنگزارش
2 | 0
political will١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٣١اراده سیاسیگزارش
18 | 0
household١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خانوادگیگزارش
12 | 1
service delivery١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خدمات رسانیگزارش
14 | 0
it needs to١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣١لازم به . . . است It needs to be emphasized that : لازم به تاکید است که گزارش
5 | 0
feasibility١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١شایش پذیریگزارش
12 | 5
general equilibrium model١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مدل تعادل عمومیگزارش
2 | 0
record١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به ثبت رسیدنگزارش
7 | 1
flat charge١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١هزینه ثابتگزارش
0 | 0
recorded١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به ثبت رسیدهگزارش
18 | 0
tax abatement١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تخفیف مالیاتیگزارش
0 | 0
managed to١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موفق شدن بهگزارش
23 | 1
ineffective١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١بی ثمرگزارش
9 | 0
one size fits all١٤:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١یک نسخه واحد برای همهگزارش
30 | 0
individually١٤:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به صورت واحدگزارش
5 | 1
pricing١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١عوارض road pricing : عوارض جاده گزارش
7 | 1
clear evidence١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١شواهد روشن، بینه ، دلیل واضحگزارش
2 | 0
authors١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مولفان، نگارندگان، بانیانگزارش
14 | 1
cross national١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١چندملیتیگزارش
5 | 1
inner city١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١زاغه ( های ) شهرگزارش
16 | 1
مثمر ثمر١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موثرگزارش
9 | 0
in contrast to١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١در مقایسه با، در قیاس باگزارش
23 | 1
converted١١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تغییریافته، مبدل شدهگزارش
18 | 1
tampines١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تمپینس ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
2 | 0
marine parade١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مارین پرِید ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
2 | 0
serangoon١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١سرانگون ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
0 | 0
paya lebar١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١پایا لبار ( در سنگاپور )گزارش
2 | 0
woodlands١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١وودلندز ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
5 | 0
jurong east١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١جورونگ شرقی ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
5 | 0
buona vista١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١بونا ویستاگزارش
2 | 0
bishan١٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١بیشان ( ناحیه ای شهری در کشور سنگاپور )گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده