محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthink about١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠١تفکر درمورد/درباره/درخصوص/راجع به، اندیشیدن به، تامل برگزارش
7 | 1
carpooling١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠١اشتراک گذاری خودروگزارش
23 | 0
incentivizing١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠١تشویقگزارش
0 | 0
carpool١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠١اشتراک گذاری خودروگزارش
18 | 0
very effective١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١پراثر، پرتاثیر، پرثمر، بسیار موثرگزارش
0 | 0
proceeds١٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠١درآمد/سود حاصله، درآمدهاگزارش
5 | 1
imposed on١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠١اعمال شده/تحمیل شده/وضع شده/بسته شده بر، اعمالی/تحمیلی برگزارش
7 | 0
fully competent١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠١قابل، متبحر، زبردستگزارش
0 | 0
competent١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠١قابلگزارش
7 | 1
builtout١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠١توسعه یافته، رشدیافته، گسترش یافته، ساخته ( شده ) ، تکمیل ( شده ) ، کامل ( شده )گزارش
2 | 0
build out١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠١ساخت، تکمیلگزارش
5 | 0
required to١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠١لازم برای، مورد نیازِگزارش
2 | 0
engaged in١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠١درگیر/دخیل/شریک در، عهده دارِگزارش
0 | 0
drawn from١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠١برگرفته ازگزارش
28 | 0
draw from١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠١برگرفتن ازگزارش
18 | 0
public private partnership١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١همکاری/مشارکت/شراکت عمومی - خصوصیگزارش
2 | 0
raised by١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠١ناشی از، برآمده از، برخاسته از، منتج از، حاصل از، ماحصل، فرآمدِ، مولودِگزارش
5 | 0
devoted١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١اختصاص یافته، تخصیص یافتهگزارش
16 | 1
community based١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠١جامعه بنیانگزارش
2 | 0
u s green building council١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١شورای ساختمان های سبز آمریکاگزارش
2 | 0
aimed at١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠١با هدفگزارش
23 | 1
being developed١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١درحال توسعهگزارش
2 | 0
established standards١٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠١استانداردهای مقررگزارش
0 | 0
a succession of١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١زنجیره ای از، سلسله ای از، تسلسلی ازگزارش
0 | 0
succession١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١زنجیرهگزارش
12 | 0
harmonization١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠١هماهنگیگزارش
5 | 0
insulate٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مصون ماندنگزارش
18 | 1
whims٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١هوس ها، خیالات، اوهام، امیالگزارش
5 | 0
facilitating١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تسهیل، تسهیل کننده، تسهیل گرگزارش
16 | 1
facilitator١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تسهیل کنندهگزارش
5 | 0
complete street١٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خیابان کامل ( در برنامه ریزی شهری و مهندسی ترافیک، خیابان کامل به راهی ارتباطی گفته می شود که به منظور ایجاد دسترسی امن، جذاب و راحت برای تمام کاربرا ... گزارش
2 | 0
striving١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١در تکاپو، در حال تکاپوگزارش
12 | 0
measurable١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١قابل سنجشگزارش
5 | 1
accountable١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موجهگزارش
7 | 1
well managed١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣١موفقگزارش
9 | 0
well organized١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٣١بسامانگزارش
21 | 1
water utility١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١سازمان آبگزارش
2 | 0
water and sanitation١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١آب و فاضلابگزارش
7 | 0
site١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١( فعل ) پایه ریزی، پایه گذاریگزارش
12 | 1
separate into١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تفکیک بهگزارش
7 | 0
insufficiently trained١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١کم مهارتگزارش
2 | 0
become a reality١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به واقعیت پیوستن، محقق شدنگزارش
0 | 0
political will١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٣١اراده سیاسیگزارش
7 | 0
household١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خانوادگیگزارش
9 | 1
service delivery١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١خدمات رسانیگزارش
5 | 0
it needs to١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣١لازم به . . . است It needs to be emphasized that : لازم به تاکید است که گزارش
2 | 0
feasibility١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١شایش پذیریگزارش
7 | 3
general equilibrium model١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مدل تعادل عمومیگزارش
2 | 0
record١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٣١به ثبت رسیدنگزارش
5 | 0
flat charge١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١هزینه ثابتگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده