برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 اراده سیاسی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

352 خانوادگی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

353 خدمات‌رسانی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

354 لازم به ... است
It needs to be emphasized that : لازم به تاکید است که
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

355 شایش‌پذیری ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

356 مدل تعادل عمومی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

357 هزینه ثابت ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

358 به ثبت رسیدن ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

359 به ثبت رسیده ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

360 تخفیف مالیاتی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

361 موفق شدن به ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

362 بی‌ثمر ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

363 یک نسخه واحد برای همه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

364 به صورت واحد ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

365 عوارض
road pricing : عوارض جاده
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

366 شواهد روشن، بینه ، دلیل واضح ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

367 مولفان، نگارندگان، بانیان ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

368 چندملیتی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

369 زاغه(های) شهر ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

370 موثر ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

371 در مقایسه با، در قیاس با ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

372 تغییریافته، مبدل‌شده ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

373 پایا لبار (در سنگاپور) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

374 مارین پرِید (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

375 وودلندز (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

376 سرانگون (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

377 تمپینس (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

378 جورونگ شرقی (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

379 بونا ویستا ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

380 بیشان (ناحیه‌ای شهری در کشور سنگاپور ) ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

381 سیستم مزایده ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

382 نامرتبط ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

383 هزینه طرح ترافیک، هزینه ورود به مرکز شهر ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

384 پرظرفیت ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

385 با تبعیت از، با پیروی از، با دنباله‌روی از، با اقتدا به، به تبع، به تبعیت از، با متابعت از ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

386 یک سری (از)، مجموعه‌ای از ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

387 طی سالیان ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

388 عوارض اثر توسعه ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

389 مورد نیازِ ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

390 افزایش تدریجی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

391 مالیات‌بندی (کردن) ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

392 سود جستن، صرف کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

393 حق مشرفیت ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

394 ریشه در ... دارد
از ... برمی‌خیزد/ناشی می‌شود/ نشات می‌گیرد/برمی‌آید/سرچشمه می‌گیرد/منشا می‌گیرد
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

395 مطالعه شبيه‌سازي ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

396 مطالعه گذشته‌نگر ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

397 مویدِ ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

398 با هدفِ ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

399 اصلاح (امور) مالیاتی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

400 نظام مالیات نرخ انشعابی
source: https://www.sid.ir/FileServer/SF/8551393H0829.pdf

A tax system that taxes retained earnings (profits a comp ...
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|