برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 غیرمتداول، نامتداول، غیرمتعارف، نارایج، غیرمرسوم، نامرسوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

252 بررسی/بازنگری شده، مورد بررسی/بازنگری ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

253 سنجش آماری ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

254 تداول، رواج ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

255 درخور ذکر است که ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

256 شایان/درخور ذکر ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

257 شایان/درخور ذکر است ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

258 وابسته/مربوط بودن به، ربط/ارتباط داشتن با، بستگی داشتن به ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

259 آلمان غربی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

260 گزارش، رکورد، شرح ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

261 اهمیت ناچیز ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

262 به طور مطلق
measured by itself, not in comparison with other things-
In absolute terms wages have risen, but not in comparison with the cost o ...
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

263 لندن بزرگ ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

264 تسلیم‌شده، تقدیم‌شده، عرضه‌شده، عرضه‌داشته، تقدیم‌داشته ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

265 خودسنجی (شده)، خودارزیابی (شده) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

266 کربن صفر، فاقد کربن، عاری از کربن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

267 ناآلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

268 سوخت پاک ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

269 سوخت‌های پاک ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

270 پرآلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

271 کم‌آلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

272 موتوری، موتوری‌شده، موتوریزه‌شده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

273 موتوری‌شده، موتوریزه‌شده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

274 برای معانی بیشتر مدخل motorize را ببینید ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

275 موتوری‌سازی، موتوریزه‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

276 برای معانی بیشتر مدخل motorization را ببینید ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

277 موتوریزه‌شدن، موتوریزه‌شدگی، موتوری‌سازی، موتوریزه‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

278 رابطه‌گرا(یی)، رابطه‌مند‌گرا(یی) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

279 رابطه‌گرایی، رابطه‌مند‌گرایی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

280 منطقه‌گرا(یی) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

281 تفاسیر، برداشت‌ها ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

282 وضعیت کنونی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

283 غیرتجاری ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

284 عمده ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

285 پخت، پخت‌وپز ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

286 حکم کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

287 گروه رهبری اقلیمی شهرهای C40 ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

288 مورد نظر ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

289 مطالبات ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

290 هرچند ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

291 رمزگذاری‌شده، کدگذاری‌شده، کدشده، کدنویسی‌شده ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

292 مسیر دوچرخه ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

293 متعلق/وابسته/منوط/مرتبط بودن به ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

294 هزینه-فایده ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

295 بازتنظیم ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

296 بازتنظیم ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

297 تقلیل ناکامی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

298 سه سوته ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

299 نقصان، زوال، فرسودگی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

300 مالیات بر سود غیرمنتظره ١٣٩٩/٠٥/٠١
|