برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 در صورت لزوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

202 در صورت لزوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

203 در صورت لزوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

204 در صورت لزوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

205 در صورت لزوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

206 تا جایی که ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

207 لطمات، مضرات، عیوب، زیان‌ها، گزندها ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

208 اثر مخرب/نامطلوب/زیانبار/مضر/سوء ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

209 آثار مخرب/نامطلوب/زیانبار/مضر/سوء ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

210 کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

211 ناحیه اکو ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

212 مقرون‌بصرفگی سوخت ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

213 جایگزینی سوخت
Fuel switching is the substitution of one energy source for another in order to meet requirements for heat, power, and/or electrical ...
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

214 اثرات/آثار جانبی، اثرات/آثار سرریز، اثرات/آثار خارجی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

215 اثر سرریز، اثر جانبی، اثر خارجی

a secondary effect that follows from a primary effect, and may be far removed in time or place from the event ...
١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

216 حصول‌پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

217 امکان دستیابی، حصول‌پذیری ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

218 خصوصا، علی‌الخصوص ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

219 گزارش ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

220 غیرمتداول، نامتداول، غیرمتعارف، نارایج، غیرمرسوم، نامرسوم ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

221 بررسی/بازنگری شده، مورد بررسی/بازنگری ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

222 سنجش آماری ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

223 تداول، رواج ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

224 درخور ذکر است که ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

225 شایان/درخور ذکر ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

226 شایان/درخور ذکر است ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

227 وابسته/مربوط بودن به، ربط/ارتباط داشتن با، بستگی داشتن به ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

228 آلمان غربی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

229 گزارش، رکورد، شرح ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

230 اهمیت ناچیز ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

231 به طور مطلق
measured by itself, not in comparison with other things-
In absolute terms wages have risen, but not in comparison with the cost o ...
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

232 لندن بزرگ ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

233 تسلیم‌شده، تقدیم‌شده، عرضه‌شده، عرضه‌داشته، تقدیم‌داشته ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

234 خودسنجی (شده)، خودارزیابی (شده) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

235 کربن صفر، فاقد کربن، عاری از کربن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

236 ناآلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

237 سوخت پاک ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

238 سوخت‌های پاک ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

239 پرآلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

240 کم‌آلاینده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

241 موتوری، موتوری‌شده، موتوریزه‌شده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

242 موتوری‌شده، موتوریزه‌شده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

243 برای معانی بیشتر مدخل motorize را ببینید ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

244 موتوری‌سازی، موتوریزه‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

245 برای معانی بیشتر مدخل motorization را ببینید ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

246 موتوریزه‌شدن، موتوریزه‌شدگی، موتوری‌سازی، موتوریزه‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

247 رابطه‌گرا(یی)، رابطه‌مند‌گرا(یی) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

248 رابطه‌گرایی، رابطه‌مند‌گرایی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

249 منطقه‌گرا(یی) ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

250 تفاسیر، برداشت‌ها ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|