برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 مطابق ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

502 تحت حمایت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

503 شکلی از ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

504 هر چند که، اگرچه که ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

505 متوسط ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

506 به مصرف رساندن ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

507 بی‌کیفیت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

508 بدساخت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

509 تحت تاثیر، دستخوش، دچار، گرفتار ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

510 نشانه‌گیری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

511 کاهش ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

512 نوسنتی، نوسنت‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

513 توام با ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

514 عریض‌سازی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

515 عریض‌سازی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

516 شبکه خطوط ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

517 the way in which the lines of fibre run in wood, leather etc
جهت لایه‌ها و نقش و نگار
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

518 غیرموتوری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

519 ساکن ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

520 پاساژها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

521 مناطق، نواحی، حوزه‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

522 نیمه‌مجزا ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

523 خانه نیمه‌مجزا ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

524 چندخانواری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

525 چندطبقه ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

526 compromise = ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

527 زیربنا ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

528 قطار شهری ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

529 حمل‌ونقل عمومی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

530 واقع/مستقر در ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

531 لیست خرید ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

532 به خوبی مطالعه شده، نیک مطالعه شده است ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

533 منطبق کردن، مطابقت دادن ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

534 در حال مصرف ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

535 معکوس‌سازی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

536 شبکه برق ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

537 ناچیز ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

538 خوابیدن در ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

539 تلفیق‌شده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

540 موثرترین، دارای بیشترین تاثیر، موثرتر از همه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

541 کارکرد خدمات/خدماتی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

542 و در مقابل، یا در مقابل، و یا در مقابل
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

543 مرتب‌سازی، منظم‌سازی، جداسازی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

544 گاهی می‌توان زمان آینده را در زبان فارسی با زمان حال ترجمه کرد:
when will you go
کی می‌روی (به جای کی خواهی رفت)

گاهی هم با استفاده از ف ...
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

545 سبک‌دهی شده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

546 سبک‌دهی کردن/شدن ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

547 به عنوان، در مقام ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

548 whose =
the latter policy options are those for which (=whose) decision making can make the largest impact on GHG emissions
اختیارات سیاست‌گذار ...
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

549 فرصت‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

550 انتخاب‌ها، امکانات ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|