برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 سامانه اتوبوس تندرو ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

452 serve : به کار گرفتن
served : به کار رفتن
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

453 جهت‌گیری، جهت‌دهی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

454 مخصوص
transit-served corridors : کمربندهای مخصوص حمل‌ونقل
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

455 توسعه ارضی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

456 جامعه (دارای) ارتباط از راه دور ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

457 منطقه عاری از خودرو/بی‌خودرو/بدون خودرو ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

458 بوم‌جوامع ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

459 بازتوسعه، توسعه مجدد، نوسازی، بازسازی، تعمیر، مرمت ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

460 توسعه مجدد، بازتوسعه، نوسازی، بازسازی، تعمیر، مرمت ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

461 دستورات، احکام، مقررات ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

462 نقاط، موقعیت‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

463 ترسیب کربن (به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می‌شود. این روند با ذخیره کربن از هوا باعث می‌شود که از میزان کربن که گازی گلخانه‌ای ... ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

464 منابع، مآخذ ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

465 با هدف ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

466 همگام‌سازی‌شده ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

467 عواقب، تبعات، عوارض، پیامدها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

468 حمل‌ونقل ریلی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

469 سنگ بنا ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

470 مطابق ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

471 تحت حمایت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

472 شکلی از ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

473 هر چند که، اگرچه که ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

474 متوسط ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

475 به مصرف رساندن ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

476 بی‌کیفیت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

477 بدساخت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

478 تحت تاثیر، دستخوش، دچار، گرفتار ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

479 نشانه‌گیری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

480 کاهش ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

481 نوسنتی، نوسنت‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

482 توام با ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

483 عریض‌سازی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

484 عریض‌سازی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

485 شبکه خطوط ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

486 the way in which the lines of fibre run in wood, leather etc
جهت لایه‌ها و نقش و نگار
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

487 غیرموتوری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

488 ساکن ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

489 پاساژها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

490 مناطق، نواحی، حوزه‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

491 نیمه‌مجزا ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

492 خانه نیمه‌مجزا ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

493 چندخانواری ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

494 چندطبقه ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

495 compromise = ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

496 زیربنا ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

497 قطار شهری ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

498 حمل‌ونقل عمومی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

499 واقع/مستقر در ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

500 لیست خرید ١٣٩٩/٠٤/٢١
|