امتیاز‌های معین کریمی

بازدید
١
امتیاز کل
٧,٢٨٢
کل مدال ها
٩٤
طلا
١
نقره
١٥
برنز
٧٨
٦٧٣
×
١٠
=
٦,٧٣٠
١٥٨
×
=
-٣١٦
٥٠٠
×
٢
=
١,٠٠٠
١٣٢
×
=
-١٣٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٢٨٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٧٣
×
١٠
=
٦,٧٣٠
١٥٨
×
=
-٣١٦
٥٠٠
×
٢
=
١,٠٠٠
١٣٢
×
=
-١٣٢
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٢٨٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠