معین کریمی

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtheater١٧:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٩تماشاخانهگزارش
7 | 1
any price٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨به هر قیمتیگزارش
0 | 0
tedious٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨ملال آورگزارش
12 | 1
toward١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩نسبت باگزارش
14 | 1
leaving١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧واگذار کردن گزارش
16 | 1
untold١٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢untold ways راه های بیشمار. بیشمار و غیر قابل وصف و بیانگزارش
16 | 0
cease to exist١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢it would then cease to exist as cinema در آن هنگام به عنوان سینما از دست خواهد رفتگزارش
2 | 1
cum١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢به همراه یک چیز دیگه - با - بعلاوهگزارش
39 | 4
brought back١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١بازگشتن - بازگرداندنگزارش
30 | 0
for the sake of٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩برای اینکه - به این خاطر کهگزارش
18 | 1
stumbling block٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨سد راهگزارش
28 | 0
monkish٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨راهبانهگزارش
2 | 0
poetical٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨شاعرانهگزارش
5 | 0
lost sight of٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦غافل شدنگزارش
9 | 0
framework agreement١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨چارچوب توافقگزارش
5 | 0
aged٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥کهنه شدن - از مد افتادهگزارش
7 | 0
to wit١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣به عبارتیگزارش
5 | 0
to begin with٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦از ابتداگزارش
12 | 0
accessories٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥الحاقاتگزارش
2 | 1
trenchant١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦نافذگزارش
2 | 0
disappointed٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١سرخوردهگزارش
7 | 1
understood٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١قانع کردنگزارش
5 | 1
if you like١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣١اگر مایلیدگزارش
5 | 0
thoroughness١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥جدیتگزارش
0 | 1
silence١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤فراموشگزارش
7 | 1
action١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٩بازیگریگزارش
9 | 3
as seen on tv١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٦از تلویزیون دیده شدهگزارش
0 | 0
rediscover١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٦احیاگزارش
23 | 0
criticism١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٦نقادیگزارش
2 | 1
personally١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٤به نظر منگزارش
34 | 0
present tense١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٣حال حاضرگزارش
2 | 0
evocation١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٢یادآوریگزارش
12 | 0
exemplary١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٢نمونه وارگزارش
12 | 0
lyricism١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩چکامه سراییگزارش
2 | 1
frankness١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩صراحتگزارش
2 | 1
wayward١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨سرکشگزارش
12 | 1
divide١٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨اختلاف نظر - چند دستهگزارش
41 | 1
filling١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧آکندنگزارش
5 | 1
passing١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦نادیده گرفتنگزارش
9 | 1
accurse١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦طرد شدهگزارش
5 | 0
half٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥تا اندازه ایگزارش
16 | 2
facile١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣سطحی - بی محتواگزارش
21 | 1
reabsorb١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢بازجذبگزارش
12 | 0
short٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢نابسندهگزارش
14 | 1
congratulate١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣١قدر دانی کردنگزارش
14 | 1