معین کریمی

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbroaden١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦تعمیم بخشیدن - تعمیم دادنگزارش
14 | 1
diminishing return٢١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠١کاهش بازدهگزارش
0 | 0
short run٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٠١مدت زمان کوتاه - کوتاه مدتگزارش
2 | 0
host of factors٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠١مجموعه ای از عواملگزارش
0 | 0
reserved١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٠١اندوختهگزارش
0 | 1
underemployed١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠١شغل نیمه وقتگزارش
2 | 0
all of a sudden٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠١بلافاصلهگزارش
0 | 0
guise٠٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣١قالب - هیات - ظاهر - پوششگزارش
9 | 0
which is why١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩به همین دلیلگزارش
18 | 0
at very least١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٨دست کم - لااقلگزارش
2 | 0
reworking١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨بازنگریگزارش
14 | 0
thus١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧بدین قرارگزارش
7 | 0
subreption١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٧مبهم کردن حقیقت جهت منافع خودگزارش
0 | 0
indistinct١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٦مبهمگزارش
7 | 0
nought١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٥عدم - نیستی - نابودی - هیچگزارش
7 | 1
presentiment١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٤گواهی دادن دل - دلشوره داشتن - بد به دل افتادنگزارش
2 | 0
mandate١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٤عاریتیگزارش
2 | 1
begot١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤هستی یافته - بوجود آوردنگزارش
0 | 0
retell١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣بلغور کردنگزارش
2 | 1
beget٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣هستی بخشیدنگزارش
2 | 1
make believe٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣خواب خوش - خیال ساختگیگزارش
9 | 1
hallucination١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦توهمگزارش
7 | 1
article٠٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦خرت و پرتگزارش
9 | 2
on condition that٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥به شرطی کهگزارش
7 | 0
insofar as٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥تا بدانجا کهگزارش
12 | 0
complies٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢تبعیت کردنگزارش
5 | 0
not to mention١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥صرف نظر ازگزارش
9 | 0
bargain over price١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥چانه زنی زیاد روی قیمتگزارش
0 | 0
keep track of١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٣ثبت و ضبط کردنگزارش
25 | 1
recruit١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تجدید قوا کردنگزارش
9 | 0
well begun is half done١٧:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٧یک شروع خوب، نصف انجام کل کار است.گزارش
2 | 0
probation١٨:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٥به دوره کارآموزی که قبل از استخدام رسمی هست میگن.گزارش
34 | 0
mean it١٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٣?do you mean it داری جدی می گی؟گزارش
0 | 1
work wonders١٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣Do/Work Wonders= To have a very good effect تاثیر خوب و مطلوبی داشتنگزارش
23 | 0
hand inspect١٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٣بازرسی دستیگزارش
0 | 0
defective goods١٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٣کالاهای معیوبگزارش
0 | 0
please understand٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٢لطفا درک کنید. please understand me لطفا منو درک کنیدگزارش
2 | 0
stop me٢٢:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٢stop me if i'm wrong اگه اشتباه میگم، بگوگزارش
5 | 0
requote٢١:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩پیش بینی کردنگزارش
2 | 0
stuck١٥:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩i was stuck in trafficگزارش
7 | 1
coupon٢٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٦اوراق بهادارگزارش
12 | 0
outward٢٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦سطح ظاهری و بیرونی چیزی - نمایانگزارش
18 | 1
slap up١٧:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٥غذای خیلی خوشمزه ای که توی رستوران خورده بشهگزارش
12 | 0
add up١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٣جور بودنگزارش
9 | 1
skin٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠١سطح چیزی. . . لایه خارجی چیزیگزارش
5 | 1
restoration١٥:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩احیاگزارش
18 | 0
broadly based١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٦مبتنی برگزارش
0 | 0
eclecticism١٩:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١التقاطگزارش
0 | 0
rude١٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١وقیحگزارش
7 | 1
disincarnate٢٢:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩غیر مجسمگزارش
2 | 0