معین کریمی

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهon condition that٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥به شرطی کهگزارش
5 | 0
insofar as٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥تا بدانجا کهگزارش
2 | 0
complies٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢تبعیت کردنگزارش
2 | 0
not to mention١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥صرف نظر ازگزارش
7 | 0
bargain over price١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥چانه زنی زیاد روی قیمتگزارش
0 | 0
keep track of١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٣ثبت و ضبط کردنگزارش
21 | 0
recruit١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تجدید قوا کردنگزارش
9 | 0
well begun is half done١٧:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٧یک شروع خوب، نصف انجام کل کار است.گزارش
2 | 0
probation١٨:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٥به دوره کارآموزی که قبل از استخدام رسمی هست میگن.گزارش
9 | 0
mean it١٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٣?do you mean it داری جدی می گی؟گزارش
0 | 0
work wonders١٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣Do/Work Wonders= To have a very good effect تاثیر خوب و مطلوبی داشتنگزارش
12 | 0
hand inspect١٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٣بازرسی دستیگزارش
0 | 0
defective goods١٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٣کالاهای معیوبگزارش
0 | 0
please understand٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٢لطفا درک کنید. please understand me لطفا منو درک کنیدگزارش
2 | 0
stop me٢٢:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٢stop me if i'm wrong اگه اشتباه میگم، بگوگزارش
2 | 0
requote٢١:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩پیش بینی کردنگزارش
2 | 0
stuck١٥:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩i was stuck in trafficگزارش
2 | 1
coupon٢٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٦اوراق بهادارگزارش
7 | 0
outward٢٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦سطح ظاهری و بیرونی چیزی - نمایانگزارش
14 | 0
slap up١٧:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٥غذای خیلی خوشمزه ای که توی رستوران خورده بشهگزارش
7 | 0
add up١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٣جور بودنگزارش
9 | 1
skin٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠١سطح چیزی. . . لایه خارجی چیزیگزارش
2 | 1
restoration١٥:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩احیاگزارش
7 | 0
broadly based١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٦مبتنی برگزارش
0 | 0
eclecticism١٩:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١التقاطگزارش
0 | 0
rude١٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١وقیحگزارش
7 | 1
disincarnate٢٢:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩غیر مجسمگزارش
2 | 0
theater١٧:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٩تماشاخانهگزارش
5 | 1
any price٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨به هر قیمتیگزارش
0 | 0
tedious٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨ملال آورگزارش
9 | 1
toward١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩نسبت باگزارش
12 | 1
leaving١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧واگذار کردن گزارش
9 | 0
untold١٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢untold ways راه های بیشمار. بیشمار و غیر قابل وصف و بیانگزارش
14 | 0
cease to exist١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢it would then cease to exist as cinema در آن هنگام به عنوان سینما از دست خواهد رفتگزارش
2 | 1
cum١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢به همراه یک چیز دیگه - با - بعلاوهگزارش
21 | 2
brought back١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١بازگشتن - بازگرداندنگزارش
23 | 0
for the sake of٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩برای اینکه - به این خاطر کهگزارش
16 | 1
stumbling block٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨سد راهگزارش
16 | 0
monkish٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨راهبانهگزارش
0 | 0
poetical٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨شاعرانهگزارش
2 | 0
lost sight of٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦غافل شدنگزارش
7 | 0
framework agreement١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨چارچوب توافقگزارش
2 | 0
aged٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥کهنه شدن - از مد افتادهگزارش
5 | 0
to wit١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣به عبارتیگزارش
2 | 0
to begin with٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦از ابتداگزارش
7 | 0
accessories٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥الحاقاتگزارش
2 | 1
trenchant١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦نافذگزارش
2 | 0
disappointed٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١سرخوردهگزارش
7 | 1
understood٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١قانع کردنگزارش
5 | 1
if you like١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣١اگر مایلیدگزارش
2 | 0