معین کریمی

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmaim١٥:١٥ - ١٤٠١/٠٧/١٤مثله کردن، معلول کردن، علیل کردنگزارش
0 | 0
bonanza١٥:١٤ - ١٤٠١/٠٧/١٤چیز پولساز، منبع درآمد مهم، مرغ تخم طلا، ثروت یا گنج بادآورده، فرصت طلاییگزارش
5 | 0
machismo١٥:١٣ - ١٤٠١/٠٧/١٤قلدر مآبی - جاهل بازی، مردسالاری، لاف مردانگی زدن، قدرت نماییگزارش
2 | 0
postprandial١٥:١٢ - ١٤٠١/٠٧/١٤]گفتگو، خواب. . . . ] بعد از صرف شامگزارش
0 | 0
get stuff١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٧/١٤گمشو - برو پی کارت - خدا روزیت رو جای دیگه بدهگزارش
0 | 0
trainspotting١٨:٥٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٤رگ یابیگزارش
2 | 0
intermission١٣:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٢١میان پردهگزارش
2 | 0
comes across١١:١٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٤روبرو شدن - مواجه شدنگزارش
0 | 0
out of love١٣:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٣از روی عشقگزارش
0 | 0
outcry١٣:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٣جیغگزارش
0 | 0
overidentification٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٢٩همذات پنداریگزارش
2 | 0
primordially٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/١١/٢٩ازلیگزارش
0 | 0
during٢١:٢٩ - ١٤٠٠/١١/٢٣در خلالگزارش
9 | 1
intimately٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/١١/٢٣عمیقاًگزارش
2 | 0
indigestible١٢:٠٤ - ١٤٠٠/١١/٢٣باور نکردنیگزارش
0 | 0
excessive١٦:٠٩ - ١٤٠٠/١١/٢٢مازاد - مازادینگزارش
0 | 1
hallucinate١١:٣٦ - ١٤٠٠/١١/٢١وهم آلودگزارش
0 | 0
reservoir١٥:٤٠ - ١٤٠٠/١١/٢٠اندوختهگزارش
0 | 0
bosom friend٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/١١/١٨یار غارگزارش
5 | 0
captor١٢:٤٦ - ١٤٠٠/١١/١٦اسارت گرگزارش
0 | 0
sanction١١:٣٤ - ١٤٠٠/١١/١٥ضمانتگزارش
0 | 0
posterior١٠:٤٦ - ١٤٠٠/١١/١٠کفلگزارش
2 | 0
self regulated١٠:٥٣ - ١٤٠٠/١١/٠٩خود تنظیم گرگزارش
2 | 0
strikes me١١:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠٧به یاد انداختنگزارش
0 | 0
personify١٠:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٠٧شخصیت پردازیگزارش
7 | 0
comment١٧:٢٨ - ١٤٠٠/١١/٠٢حاشیهگزارش
0 | 1
vaunt١٠:٤١ - ١٤٠٠/١١/٠٢خودستایانهگزارش
2 | 1
raw١٤:٠٥ - ١٤٠٠/١١/٠١خشونت - زمختیگزارش
0 | 0
regarded as١٠:١٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٩مورد توجه قرار گرفتنگزارش
2 | 0
laid out١٠:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٨قرار گرفتهگزارش
7 | 0
disintegrating٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٨فروپاشیگزارش
2 | 1
put it١١:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥قول - بیان - گفتهگزارش
7 | 1
extent that١٧:٤١ - ١٤٠٠/١٠/٢٣تا جایی کهگزارش
0 | 0
provided١٨:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٢مشروط بر اینکهگزارش
2 | 0
immerse١٥:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/١٦مملوگزارش
0 | 0
wittily١٤:١٢ - ١٤٠٠/١٠/١٦هوشمندانهگزارش
2 | 1
unabashed١٤:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/١٤بی شرمانهگزارش
0 | 1
philander١٣:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/١٣فاسق گریگزارش
0 | 1
qua٢١:٢٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٩به عنوانگزارش
2 | 0
undoing١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠فروپاشیگزارش
14 | 0
bring to the fore١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧به منصه ظهور رساندنگزارش
0 | 0
redouble٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٦مضاعف - تکرار کردنگزارش
2 | 0
realise٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥اشاره کردنگزارش
0 | 1
bizarre٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤"هوسناک" هم معنی میدهگزارش
2 | 1
correlative٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣همبستگیگزارش
2 | 0
pneumatic٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣نفسانیگزارش
2 | 1
drawing١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٣برداشت This drawing reflects faithfully a central aspect of the film این برداشت، به وضوح جنبه مرکزی فیلم را نشان می دهدگزارش
2 | 1
bead١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦برادهگزارش
2 | 0
nose cone١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦کلاهک ( موشک - فضاپیما - . . . . . )گزارش
0 | 0
fibre optic١١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦فیبر نوریگزارش
2 | 0