امتیاز‌های M

بازدید
٣٦
امتیاز کل
٨٢٧
کل مدال ها
٢٠
طلا
٠
نقره
١
برنز
١٩
٣٧
×
١٠
=
٣٧٠
٣
×
=
٣١٢
×
٢
=
٦٢٤
١٦٣
×
=
-١٦٣
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٢٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٠
×
١٠
=
٢٠٠
٠
×
=
٠
٢٩٢
×
٢
=
٥٨٤
١٤٩
×
=
-١٤٩
٠
×
-١٥
=
٠
٦٣٥

جزئیات امتیاز در بپرس

١٧
×
١٠
=
١٧٠
٣
×
=
٢٠
×
٢
=
٤٠
١٤
×
=
-١٤
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٢