جواد

جواد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpostpoling١٦:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٣١گسیل قطبشگزارش
2 | 0
extended١٢:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٦به معنای کشیدگی در حوزه زمان ، مکان و . . . هم هستگزارش
14 | 0
spectral hole burning١١:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٦چاله سوزی طیفیگزارش
16 | 0
inset٢٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٥بعضی جاها به یک تصویر کوچک اشاره داره که در فضای بزرگتر مثلا در یک نقشه یا نمودار جا گرفته.گزارش
34 | 0
rovibrational١٨:٥٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٥چرخشی - ارتعاشیگزارش
23 | 0
rovibronic١٨:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٥چرخشی - ارتعاشی - الکترونیگزارش
23 | 0
principle١٢:١١ - ١٤٠١/٠٥/٠٥در شیمی یا فیزیک گاهی به معنای اثر یا تاثیر یکی از اجزا هستگزارش
28 | 0
posteriori١٩:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤یک کلمه لاتین هست که در بعضی جاها معادل from the latter یا from the previous هست پس اگه تو جمله چنتا عبارت اومد بعدش این کلمه آورده شد این به قسمت ... گزارش
34 | 0
excursion١١:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٤جابجایی از یک نقطه ثابت ( فیزیک )گزارش
32 | 0
counter propagating١٥:٤٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٢انتشار متضاد ( مهندسی الکترونیک ) دو پرتو نوری که کاملا با جهت های مخالف یکدیگر در یک محیط منتشر شده اند را توصیف میکند.گزارش
48 | 0
rare gas١٢:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٠١گاز نجیبگزارش
60 | 0
orientation patterned١٠:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠١الگو جهت گیری یا طرح جهت گیریگزارش
60 | 0
pulse duration٢٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/٣١عرض پالس ( مهندسی الکترونیک )گزارش
64 | 0
footprint١٧:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/٣١طرح پایه ، چیدمان پایه یا طرح قطعه تو مهندسی برق فوت پرینت در واقع موقعیت یا مکان پایه قطعات ( چیدمان پدها ) روی برد مدار چاپی هس .گزارش
74 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهindigence٠٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٧/٢٢
• Dickens contrasts the opulence of Frances nobility with the indigence of her peasants.
دیکنز ثروت اشراف فرانسه را با فقر دهقانانش مقایسه می کنید.
2 | 0
ambient١٠:٣٧ - ١٤٠١/٠٧/٢١
• If no pollution control expenditures are made, ambient air pollution concentration will be high and pollution damage costs high.
اگر هزینه ای صرف کنترل آلودگی نشود آنگاه غلظت آلودگی هوای محیط بالا رفته و خسارات ناشی از آن بسیار هزینه بر خواهد بود.
2 | 0
lavishness١٩:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/٢٨
• The prosperity is visibly striking, not only for its lavishness relative to surrounding areas but also for its uniformity.
فقط بخواطر ارتباط گسترده اش با نواحی اطراف نیست که موفقیت اش به طور مشهودی برجسته است بلکه به علت همبستگی اش ( یکپارچگی اش ) نیز می باشد.
5 | 0
refraction١٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢١
• Because of refraction, objects appear different when you look at them through a substance like water.
وقتی از طریق ماده ای مانند آب به اشیا نگاه کنید، به علت شکست نور ( انکسار ) متفاوت به نظر می رسند.
5 | 0
hamper٠٩:٣٩ - ١٤٠١/٠٦/٢١
• The unwillingness of witnesses to come forward hampered the police investigation.
بی میلی ( عدم تمایل ) شاهدان به پا پیش گذاشتن، مانع تحقیقات پلیس شد.
5 | 0
acronym٠٩:٢٦ - ١٤٠١/٠٦/٢١
• AIDS is an acronym for "Acquired Immune Deficiency Syndrome".
ایدز مخفف "سندروم نقص ایمنی اکتسابی" است.
5 | 1
deflect٠٩:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٢١
• He raised his arm to try to deflect the blow.
دستش را بالا برد تا بتواند ضربه را منحرف کند.
12 | 0